Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2017
  1. Blz. 2 Begroting 2017
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 5 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    2. Blz. 6 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 7 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     2. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 1.1.1 Inbraken & diefstallen
       1. Blz. 10 17. 1.1.1a Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
       2. Blz. 11 17. 1.1.1b Inzetten op hotspots
      2. Blz. 12 1.1.2 Alcohol & drugs
       1. Blz. 13 17. 1.1.2d Bewustwording creëren over de gevaren van overmatig alcohol- & drugsgebruik.
      3. Blz. 14 1.1.3 (Veiligheids)participatie
       1. Blz. 15 17. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités, en buurtpreventieteams
      4. Blz. 16 1.1.4 Sluitende aanpak
      5. Blz. 17 1.1.5 Senioren en Veiligheid
       1. Blz. 18 17. 1.1.5a Samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelen van een meerjaren-plan voor woningchecks op brandveiligheid
    3. Blz. 19 1.2. Algemeen bestuur
     1. Blz. 20 1.2. Algemeen bestuur
     2. Blz. 21 Doelstellingen
      1. Blz. 22 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 23 17. 1.2.1b Albrandswaard sluit aan bij "Waar Staat Je Gemeente".
       2. Blz. 24 17. 1.2.1d Kritisch kijken naar eigen regels. We stellen de vrager centraal en niet het systeem bij initiatieven van inwoners
      2. Blz. 25 1.2.2 Communicatie
    4. Blz. 26 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 27 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 28 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 29 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    2. Blz. 30 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 2.1.1 Revitaliseren centrum Poortugaal
       1. Blz. 33 17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige locatie Rabobank)
      2. Blz. 34 2.1.2 Revitaliseren centrum Rhoon
       1. Blz. 35 17. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein
      3. Blz. 36 2.1.3 Buitengebied
       1. Blz. 37 17. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, zorg, educatie en natuurbeheer in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden
       2. Blz. 38 17. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon
      4. Blz. 39 2.1.4 Grondbedrijf/marktinitiatieven
       1. Blz. 40 17. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen
       2. Blz. 41 17. 2.1.4b Evaluatie proces Marktinitiatieven
       3. Blz. 42 17. 2.1.4c Plan opstellen met ontwikkelperspectief van gemeentelijke gronden. Dit als uitwerking van toekomst- en structuurvisie
      5. Blz. 43 2.1.5 Omgevingswet
       1. Blz. 44 17. 2.1.5a We werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de noodzakelijke inhoudelijke kennis rondom invoering Omgevingswet
       2. Blz. 45 17. 2.1.5b Voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van oude instrumenten, procedures en documenten door nieuwe voorbereid
    3. Blz. 46 2.2 Wonen
     1. Blz. 47 Doelstellingen
      1. Blz. 48 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 49 17. 2.2.1a Op basis van de Woonvisie prestatie/contractafspraken maken met ontwikkelende partijen en woningcorporaties
       2. Blz. 50 17. 2.2.1b Wij faciliteren onze maatschappelijke partners bij het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders
    4. Blz. 51 2.3 Economie
     1. Blz. 52 Doelstellingen
      1. Blz. 53 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
       1. Blz. 54 17. 2.3.1a Revitalisering Overhoeken I en II en Binnenbaan
       2. Blz. 55 17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid
    5. Blz. 56 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 57 Beleidsindicatoren
   3. Blz. 58 Programma 3 Buitenruimte
    1. Blz. 59 Programma 3 Buitenruimte
    2. Blz. 60 Missie
    3. Blz. 61 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
       1. Blz. 64 17. 3.1.1a Bijdragen aan het Nationaal energieakkoord en regionale Duurzaamheids- en klimaatagenda door een lokaal uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te voeren
       2. Blz. 65 17. 3.1.1b Uitvoering geven aan de raadsmotie “geen windmolens”
       3. Blz. 66 17. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken + uitvoering
       4. Blz. 67 17. 3.1.1d Met partners mogelijkheden tot duurzaamheid onderzoeken zoals het ontwikkelen van een zonneweide, aanbrengen duurzaamheidsvoorzieningen gebouwen en bouwwerken, actief kennisdelen over waterstof als energiedrager
       5. Blz. 68 17. 3.1.1e Het planmatig vervangen en uitbreiden van de openbare verlichting met duurzame led verlichting/armaturen
       6. Blz. 69 17. 3.1.1f Kaders op het gebied van milieu voorbereiden en op een soepele manier overgang naar de Omgevingswet
      2. Blz. 70 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 71 17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: Verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes.
       2. Blz. 72 17. 3.1.2b Vier projecten waar onderhoud wordt uitgevoerd op basis van belevingswaarden
      3. Blz. 73 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 74 17. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle beleidsterreinen
    4. Blz. 75 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 76 Doelstellingen
      1. Blz. 77 3.2.1 Kunst & Cultuur
       1. Blz. 78 17. 3.2.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze verenigingen/ maatschappelijke partners ontwikkelen
    5. Blz. 79 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 80 Doelstellingen
      1. Blz. 81 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 82 17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van maatschappelijk vastgoed
       2. Blz. 83 17. 3.3.1b Uitwerken van twee opties (BV en Stichting) voor het op afstand zetten van het beheer- en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed
    6. Blz. 84 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 85 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 86 Programma 4 Financien
    1. Blz. 87 Programma 4 Financien
    2. Blz. 88 4.1 Financien
     1. Blz. 89 4.1 Financien
     2. Blz. 90 Doelstellingen
      1. Blz. 91 4.1.1 Financieel beleid
       1. Blz. 92 17. 4.1.1a De reserve Sociaal Deelfonds wordt in 2018, na de jaarrekening 2017, herijkt.
      2. Blz. 93 4.1.2 Lokale lasten
       1. Blz. 94 17. 4.1.2a De hoogte van de afvalstoffen-heffing verlagen
      3. Blz. 95 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 96 17. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden
    3. Blz. 97 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 98 Onvoorzien
    5. Blz. 99 Algemene dekkingsmiddel
    6. Blz. 100 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 101 Programma 5 Educatie
    1. Blz. 102 Programma 5 Educatie
    2. Blz. 103 5.1 Educatie
     1. Blz. 104 Doelstellingen
      1. Blz. 105 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 106 17. 5.1.1a De middelen voor de Lokale Educatieve Agenda en de Brede School effectief inzetten
       2. Blz. 107 17. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer
       3. Blz. 108 17. 5.1.1c Resultaat gerichte afspraken maken over de inzet van het Bibliotheekwerk
    3. Blz. 109 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 110 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 111 Programma 6 Sport
    1. Blz. 112 Programma 6 Sport
    2. Blz. 113 6.1 Sport
     1. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 6.1.1 Sport
       1. Blz. 116 17. 6.1.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze verenigingen/maatschappelijke partners ontwikkelen
    3. Blz. 117 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 118 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 119 Programma 7 Sociaal Domein
    1. Blz. 120 Programma 7 Sociaal Domein
    2. Blz. 121 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
     1. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning
       1. Blz. 124 17. 7.1.1a Verder ontwikkelen van woonzorgconcepten in coproductie met maatschappelijke partijen
    3. Blz. 125 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 126 Doelstellingen
      1. Blz. 127 7.2.1 Vergunninghouders
    4. Blz. 128 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 7.3.1 Werk
       1. Blz. 131 17. 7.3.1a Inrichten van een Programma Werk
    5. Blz. 132 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 7.4.1 Jeugdzorg
       1. Blz. 135 17. 7.4.1a Vergroten van de lokale inkoop van zorg ten koste van de gespecialiseerde zorg.
    6. Blz. 136 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 137 Doelstellingen
      1. Blz. 138 7.5.1 Zorg & Welzijn
       1. Blz. 139 17. 7.5.1b Met maatschappelijke partners een Actieagenda ‘Bestrijding Eenzaamheid’ opstellen en uitvoeren
    7. Blz. 140 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 141 Doelstellingen
      1. Blz. 142 7.6.1 Wijkteams
    8. Blz. 143 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 144 Beleidsindicatoren
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap