Uitgaven

16,66%
€ 9.294.200,00
16,66% Complete

Inkomsten

11,04%
€ 6.173.000,00
11,04% Complete

Saldo

2364,55%
€ -3.121.200,00

Programma 3 Buitenruimte

Uitgaven

16,66%
€ 9.294.200,00
16,66% Complete

Inkomsten

11,04%
€ 6.173.000,00
11,04% Complete

Saldo

2364,55%
€ -3.121.200,00

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3 Buitenruimte

Onze inwoners, van jong tot oud, maken dagelijks gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is een kostbaar bezit. Hier zijn wij trots op en we gaan hier duurzaam en verantwoord mee om. Voor onze inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers moet Albrandswaard een plezierige ontmoetingsplek zijn.

De identiteit en bereikbaarheid van onze dorpen en wijken willen we versterken. Aanwezige voorzieningen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit zijn randvoorwaarden voor een veilig gebruik van de buitenruimte. Door meer en meer samen te werken ontstaan kansen die bijdragen aan het versterken van het fundament van de Albrandswaardse gemeenschap.

Verhogen van de burgertevredenheid, ook over de buitenruimte, staat bij ons voorop. Het experimenteren op het gebied van burgerparticipatie in de buitenruimte vraagt, gelet op het innovatieve karakter van de aanpakken, soms om zeer specifiek maatwerk bij het selecteren van professionele partners. Wij blijven hier continue aandacht aanbesteden.

Missie:

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzame openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Terug naar navigatie - 3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Het verhogen van een duurzame leef- en gedragsstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld door slim om te gaan met energie(winning), grondstoffen, water en voedsel, circulaire economie. Door hier slim mee om te gaan willen we nieuwe en extra waarde genereren.

Exploitatie
Lasten
Baten

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.1.2 Openbare ruimte

Wij willen een openbare ruimte die aansluit bij het hoogwaardig woonmilieu en landschap waarin slim wordt omgegaan met energie, grondstoffen en water:

  • Integraal beheer en onderhoud met als kader de belevingswaarde van de openbare ruimte voor onze inwoners vergroten.
  • Inwoners intensiever betrekken bij het beheer en inrichting van de openbare ruimte
  • Sociaal veilige straten, pleinen en (fiets-)paden
  • Wijk- en resultaatsgericht werken
  • Verbeteren verkeersveiligheid
Exploitatie
Lasten
Baten

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Wijkregie

Terug naar navigatie - 3.1.3 Wijkregie

Sociale samenhang, participatie, burgerkracht en veiligheid stimuleren en versterken.

Exploitatie
Lasten
Baten

Zo gaan we dat doen

3.2 Kunst & Cultuur

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Buitenruimte rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 8.855.404 9.310.699 8.925.086 9.093.697 9.286.507 9.360.376
Baten -5.953.872 -5.960.565 -6.004.399 -6.092.663 -6.226.855 -6.306.661
Saldo baten en lasten 2.901.532 3.350.134 2.920.687 3.001.034 3.059.652 3.053.715
Toevoeging reserve 56.070 0 4.877 4.877 4.877 4.877
Onttrekking reserve -204.110 -48.435 -19.235 -19.235 -19.235 -19.235
Totaal programma 3 2.753.492 3.301.699 2.906.329 2.986.676 3.045.294 3.039.357

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
  2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.