Uitgaven

27,45%
€ 15.314.500,00
27,45% Complete

Inkomsten

8,73%
€ 4.881.500,00
8,73% Complete

Saldo

7903,79%
€ -10.433.000,00

Programma 7 Sociaal Domein

Uitgaven

27,45%
€ 15.314.500,00
27,45% Complete

Inkomsten

8,73%
€ 4.881.500,00
8,73% Complete

Saldo

7903,79%
€ -10.433.000,00

Programma 7 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal Domein

Albrandswaard is een kleine gemeente met sterke gemeenschappen. In Albrandswaard kijken we nog naar elkaar om en is er altijd ruimte voor verfrissende innovatieve ideeën en initiatieven van inwoners die ten goede komen aan de gemeenschap. Samen bouwen we aan een nieuw zorgstelsel. We willen de menselijke maat weer terug in de zorg en de zorg weer terug in de wijk.
Veel aandacht geven wij aan de monitoring, evaluatie en bijsturing van de invoering van de nieuwe zorgtaken. De bewaking van ieders privacy heeft daarbij topprioriteit.

Meedoen in de lokale samenleving is voor alle inwoners belangrijk. Juist ook voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben. Eigen kracht, zelfredzaamheid en keuzevrijheid voor werkzoekenden zijn belangrijke kernwoorden bij het invullen van beleid. Deelnemen en dienstbaar zijn aan de samenleving zien wij als een middel om dichterbij betaald werk te komen, of een zinvolle tijdsbesteding te hebben. En bureaucratisch systeem van begeleiden, dwingen, controleren en straffen willen wij  niet. Wij bieden ruimte voor eigen initiatieven. Mensen die fraude plegen verliezen hun recht.

Ook over het sociale domein is in onze lokale samenleving veel kennis aanwezig. Wij willen die kennis graag benutten. Bijvoorbeeld door met inwoners, bedrijven/werkgevers, adviesorganen etc. een denktank op te richten om maatwerk te bedenken voor lokale werkzoekenden, zowel voor hen die een uitkering hebben als voor de niet uitkerings gerechtigden (nuggers).

Missie

De leefwereld van degene, die ondersteuning nodig heeft staat centraal. Wij gaan uit van de menselijke maat en van ondersteuning/zorg in de wijk.

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

7.2 Kwetsbare groepen

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.4.1 Jeugdzorg

Terug naar navigatie - 7.4.1 Jeugdzorg

We willen een veilige, goede en bereikbare zorg voor elk jeugdige die hierop aangewezen is, waarop we inzetten op een zo licht mogelijke zorg als dat  kan en zware zorg en ondersteuning waar dat nodig is. Uitgangspunt hierbij is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Exploitatie
Lasten
Baten

Zo gaan we dat doen

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sociaal Domein rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020
Lasten 15.397.499 15.893.392 15.914.467 15.853.792 15.881.551 15.884.012
Baten -4.922.086 -4.654.737 -4.655.549 -4.655.549 -4.655.549 -4.655.549
Saldo baten en lasten 10.475.413 11.238.655 11.258.918 11.198.243 11.226.002 11.228.463
Toevoeging reserve 913.066 0 200.000 287.000 257.000 212.000
Onttrekking reserve -244.952 0 0 0 0 0
Totaal programma 7 11.143.528 11.238.655 11.458.918 11.485.243 11.483.002 11.440.463

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

  1. Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
  2. Nog geen gegevens beschikbaar.
  3. Het percentage kinderen tot 18j aar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
  4. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
  5. Het percentage werkeloze jongeren (16 – 22 jaar).
  6. Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.
  7. Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
  8. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
  9. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
  10. Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).