Bijlage 1 - Organisatie en bedrijfsvoering

Met dit Collegewerkprogramma 2022-2026 gaat de gemeentelijke organisatie aan het werk om de ambities uit de verschillende programma’s de komende jaren uit te voeren. Het college zorgt hierbij voor voldoende capaciteit en flexibiliteit in de organisatie. Zo hebben we voldoende slagkracht om de ambities en lopende projecten uit te kunnen voeren, maar ook om de werkdruk in de organisatie te beheersen.
We gaan in op een aantal onderwerpen uit het collegewerkprogramma die over meerdere programma’s gaan en een relatie hebben met de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen GR BAR-organisatie

De colleges van Barendrecht en Ridderkerk hebben overeenstemming bereikt over het uitgangspunt dat de beleids- en uitvoeringstaken, die de BAR-organisatie nu vervult, ‘gemeente-specifiek’ georganiseerd gaan worden, deels binnen de huidige BAR-organisatie maar voornamelijk in een eigen gemeentelijke organisatie. Voor uw beeld: op dit moment zijn ca. 700 medewerkers van de GR BAR-organisatie werkzaam in beleids- en uitvoeringstaken. Het gaat dus om een ingrijpende reorganisatie. De bedrijfsvoeringstaken, waarin ca. 250 medewerkers werkzaam zijn, blijven grotendeels binnen de BAR-organisatie uitgevoerd worden, zo is op dit moment de verwachting.

Wij vinden het noodzakelijk inzicht te krijgen in de omvangrijke formatieve effecten, de negatieve consequenties en noodzakelijke compenserende maatregelen als gevolg van de te verwachten wijziging van de BAR-organisatie waartoe de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben besloten Het college heeft daarom adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om een onderzoek hiernaar uit te voeren. Tegelijkertijd gaan wij samen met de gemeenteraad een duurzaam langere termijn perspectief ontwikkelen voor de toekomst van onze gemeente. Hiertoe bereiden wij een gesprek met de gemeenteraad voor over de kracht van onze gemeenschap, de ambities en zelfstandigheid van onze gemeente en de eisen die dat stelt aan de ambtelijke organisatie. Hiermee bepalen wij onze eigen koers en staan wij gesteld voor de toekomst.

Om over voldoende ambtelijke capaciteit en flexibiliteit in deze onzekere tijden te blijven beschikken, zorgen we er voor dat een gezonde bedrijfsvoering en dienstverlening voorop staat. Hiervoor zijn naar onze inschatting de komende jaren een breed scala aan frictie- en organisatieontwikkelkosten. Wij stellen voor deze aan te ramen in de begroting 2023-2026.
•    Frictie- en Organisatieontwikkelkosten door ontwikkelingen GR BAR-organisatie => € 600.000,- cumulatief.

Prijzen, inflatie en arbeidsmarkt.
Door de sterk oplopende inflatiecijfers komen niet alleen alle consumentenprijzen, maar ook de begrote kosten van de gemeente onder druk te staan. In de Voorjaarsnota 2023 was het indexcijfer nog 2,2 % maar dit is sindsdien door het Centraal Planbureau bijgesteld naar 4,3%. We stellen dan ook voor om dit reële percentage door te voeren en de begroting 2023 hierop aan te passen.
   Extra indexatie Begroting 2023-2026 van 2,2% naar 4,3% => € 150.000,- cumulatief.

Het is de verwachting dat de lonen en salarissen maar ook de pensioenbijdragen sterk zullen gaan oplopen. Gezien het feit dat in de GR BAR-begroting hier geen rekening mee wordt gehouden, willen we om “gaten” in onze begroting te voorkomen rekening gaan houden met een verhoogde werkgeversbijdrage van ongeveer 3% per jaar. Daarom voeren wij een stelpost GR BAR-bijdrage op waarin alvast met deze ontwikkeling rekening wordt gehouden. 
   Stelpost extra GR BAR-bijdrage loon- en pensioenontwikkelingen => € 200.000,- cumulatief.