Sitemap

 1. Blz. 1 CollegeWerkProgramma 2022-2026
  1. Blz. 2 Denken, durven en doen, werk in uitvoering!
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 1. Een frisse blik op lokaal bestuur
   1. Blz. 5 1.1 Inleiding
    1. Blz. 6 Inleiding
  4. Blz. 7 2. Programmaplan
   1. Blz. 8 Programma 1 - Openbare orde & veiligheid en algemeen bestuur
    1. Blz. 9 1.1 Openbare Orde & Veiligheid
     1. Blz. 10 Inleiding
     2. Blz. 11 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 12 CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 13 CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid
       2. Blz. 14 CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten
       3. Blz. 15 CWP 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners een jaarlijks actieplan vaststellen.
       4. Blz. 16 CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.
      2. Blz. 17 CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 18 CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.
      3. Blz. 19 CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.
       1. Blz. 20 CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 21 CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.
       3. Blz. 22 CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.
       4. Blz. 23 CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.
       5. Blz. 24 CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.
      4. Blz. 25 CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.
       1. Blz. 26 CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.
       2. Blz. 27 CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
      5. Blz. 28 CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.
       1. Blz. 29 CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.
       2. Blz. 30 CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.
    2. Blz. 31 1.2 Openbaar bestuur
     1. Blz. 32 Inleiding
     2. Blz. 33 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 34 CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.
       1. Blz. 35 CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.
       2. Blz. 36 CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
      2. Blz. 37 CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.
       1. Blz. 38 CWP 1.2.2a Onderzoek doen naar gelote dorpskernraad.
       2. Blz. 39 CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
       3. Blz. 40 CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
      3. Blz. 41 CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.
       1. Blz. 42 CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
       2. Blz. 43 CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening
   2. Blz. 44 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, wonen en economie
    1. Blz. 45 Inleiding programma 2
     1. Blz. 46 Inleiding
    2. Blz. 47 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 48 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 49 CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.
       1. Blz. 50 CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
       2. Blz. 51 CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.
      2. Blz. 52 CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.
       1. Blz. 53 CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
    3. Blz. 54 2.2 Wonen
     1. Blz. 55 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 56 CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.
       1. Blz. 57 CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.
       2. Blz. 58 CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.
       3. Blz. 59 CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
    4. Blz. 60 2.3 Economie
     1. Blz. 61 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 62 CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.
       1. Blz. 63 CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.
       2. Blz. 64 CWP 2.3.1b In gemeenschappelijke regelingen en andere netwerken pleiten voor de regionale betekenis van onze bijzondere woon- en groenkwaliteit.
   3. Blz. 65 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 66 Inleiding programma 3
     1. Blz. 67 Inleiding
    2. Blz. 68 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 69 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 70 CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
       1. Blz. 71 CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
       2. Blz. 72 CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
       3. Blz. 73 CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
      2. Blz. 74 CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.
       1. Blz. 75 CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
      3. Blz. 76 CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.
       1. Blz. 77 CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.
       2. Blz. 78 CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.
       3. Blz. 79 CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
       4. Blz. 80 CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
       5. Blz. 81 CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
    3. Blz. 82 3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen
     1. Blz. 83 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 84 CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.
       1. Blz. 85 CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
       2. Blz. 86 CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
       3. Blz. 87 CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
    4. Blz. 88 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 90 CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.
   4. Blz. 91 Programma 4 - Financiën
    1. Blz. 92 Inleiding programma 4
     1. Blz. 93 Inleiding
    2. Blz. 94 4.1 Financiën
     1. Blz. 95 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 96 CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.
       1. Blz. 97 CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
       2. Blz. 98 CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.
      2. Blz. 99 CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.
       1. Blz. 100 CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.
       2. Blz. 101 CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).
      3. Blz. 102 CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.
       1. Blz. 103 CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.
       2. Blz. 104 CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.
       3. Blz. 105 CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.
      4. Blz. 106 CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.
       1. Blz. 107 CWP 4.1.4b Rechtmatigheidsverantwoording invoegen/inbedden in de financiële verordening en actuele beleidsstukken.
   5. Blz. 108 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 109 Inleiding programma 5
     1. Blz. 110 Inleiding
    2. Blz. 111 5.1 Educatie
     1. Blz. 112 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 113 CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.
       1. Blz. 114 CWP 5.1.1a In samenwerking met de partners in het onderwijs stellen we een koersdocument op.
       2. Blz. 115 CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.
   6. Blz. 116 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 117 Inleiding programma 6
     1. Blz. 118 Inleiding
    2. Blz. 119 6.1 Sport
     1. Blz. 120 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 121 CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.
       1. Blz. 122 CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.
       2. Blz. 123 CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.
       3. Blz. 124 CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
       4. Blz. 125 CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.
       5. Blz. 126 CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.
       6. Blz. 127 CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.
   7. Blz. 128 Programma 7 - Sociaal domein
    1. Blz. 129 Inleiding programma 7
     1. Blz. 130 Inleiding
    2. Blz. 131 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 132 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 133 CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
       1. Blz. 134 CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
       2. Blz. 135 CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.
      2. Blz. 136 CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
       1. Blz. 137 CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       2. Blz. 138 CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       3. Blz. 139 CWP 7.1.2c Opstellen van een woonzorgvisie waarin de bijdrage van alle betrokken partijen is vastgelegd.
       4. Blz. 140 CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.
       5. Blz. 141 CWP 7.1.2e De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken).
    3. Blz. 142 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 143 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 144 CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
       1. Blz. 145 CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
       2. Blz. 146 CWP 7.2.1b Ouderen: subsidieregels opnemen voor activiteiten die eenzaamheid verminderen/voorkomen.
       3. Blz. 147 CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
       4. Blz. 148 CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
      2. Blz. 149 CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.
       1. Blz. 150 CWP 7.2.2a Onze partners stimuleren om een communicatieplan inclusief campagne uit te voeren, gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting over gezondheid, bewegen, gezonde voeding en verminderen alcohol- en drugsgebruik.
    4. Blz. 151 7.3 Participatiewet
    5. Blz. 152 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 153 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
      1. Blz. 154 CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.
       1. Blz. 155 CWP 7.4.1c Jongeren: we verbeteren de verbinding onderwijs/jeugdhulp/welzijn om kinderen de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen.
    6. Blz. 156 7.5 Zorg & Welzijn
    7. Blz. 157 7.6 Wijkteams
  5. Blz. 158 3. Moties
   1. Blz. 159 3.1 Moties CollegeWerkProgramma
    1. Blz. 160 Wat willen we bereiken? (Speerpunten)
     1. Blz. 161 Moties*
      1. Blz. 162 MOTIE - Extra kliko? Extra kosten
      2. Blz. 163 MOTIE - Instellen kinderraad
      3. Blz. 164 MOTIE - Personeel in de BAR
      4. Blz. 165 MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta
  6. Blz. 166 4. Bijlagen
   1. Blz. 167 Bijlage 1 - Organisatie en bedrijfsvoering
    1. Blz. 168 Inleiding
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap