Programma 1 - Openbare orde & veiligheid en algemeen bestuur

1.1 Openbare Orde & Veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veilige leefomgeving voor iedereen

In Albrandswaard hebben we oog voor elkaar. We zorgen samen met inwoners, ondernemers en partners, zoals politie, de brandweer en het buurtpreventieteam voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dat doen we door criminaliteit en overlast te voorkomen als het kan maar ook door op te treden als het nodig is. De komende jaren zal er naast de reguliere taken sprake zijn van een viertal speerpunten: Jeugd en Jongeren aanpak, Integrale aanpak Zorg en Veiligheid, zichtbare handhaving en toezicht en ondermijning.

Jeugd en Jongerenaanpak

In Albrandswaard is besloten tot een integrale jongerenaanpak. Een aanpak gericht op het in kaart brengen van de aard en omvang van de overlast van jongeren maar ook om te komen tot voorkomen van overlast met aandacht voor voorlichting ten aanzien van verdovende middelengebruik, wapenbezit en geweld. Het is belangrijk dat scholen en sportverenigingen vroeg signaleren wanneer het niet goed gaat met een van hun leerlingen of leden. Immers wij willen dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Meldingen van inwoners zijn van belang om in te spelen op aandachtspunten. Onze jongerenaanpak richt zich op ontspanning, ontplooiing en handhaving als dat nodig is. 

   Integrale aanpak Zorg en Veiligheid

Hoewel de criminaliteitscijfers in algemene zin een daling laten zien is er wel sprake van een forse toename in meldingen van overlast door personen met verward gedrag. Door vroeg signaleren en een goede samenwerking tussen de partners in de zorg en veiligheid kunnen we in een vroeg stadium hulp bieden of ingrijpen. We stellen een kwartiermaker aan die een integrale aanpak voorbereidt gericht op adequate oplossing van problemen op het Zorg en Veiligheidsterrein zowel individueel als beleidsmatig ook weer gericht op voorkomen, aanpakken en doorpakken

Zichtbare Handhaving en Toezicht

Zien en gezien worden is ons uitgangspunt. Inwoners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in onze gemeente. Dat betekent specifiek inzetten op gebieden waar dat nodig is en inwoners dat vragen. Met meer zichtbare toezicht en handhaving ook door bijvoorbeeld cameratoezicht bij de metrostations werken we aan meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in onze gemeente. 

Ondermijning

In Albrandswaard pakken we ondermijning aan. Met de aanpak van ondermijning voorkomen en bestrijden we samen met onze partners de onzichtbare criminaliteit. Deze criminaliteit ondermijnt het gezag  en tast het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aan. Door middel van voorlichting en campagnes zorgen wij voor meer bewustwording onder bewoners en ondernemers. Wij organiseren bedrijvencontroles met onze partners zoals Politie, ROBT, Belastingdienst, DCMR. Verder vergroten en delen we kennis binnen ons netwerk en gaan we intensiever samenwerken met onze partners. 

Wat willen we bereiken

Onze jongerenaanpak leidt ertoe dat jongeren veilig en gezond opgroeien zonder dat overlast wordt ervaren of dat zij in criminaliteit vervallen. Met partners in de zorg en veiligheid zorgen we ervoor dat we in een vroeg stadium hulp bieden of ingrijpen in complexe situaties en bij mensen met verward gedrag voordat escalatie plaatsvindt.
Met meer zichtbaar toezicht en handhaving in specifieke gebieden van onze gemeente wordt het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroot.
Door aanpak van ondermijning zorgen we ervoor dat onze samenleving veilig is en er bewustzijn is ten aanzien van de risico’s.

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

1.2 Openbaar bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een frisse blik op lokaal bestuur

Het bestuur van Albrandswaard is effectief in haar communicatie met regionale partners zoals de MRDH, VRR, Landschapstafel, Jeugdhulp, NRIJ etc. We zijn helder over onze besluiten en zijn duidelijk over waarom soms toch een besluit moet worden genomen dat afwijkt van de wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen of een maatschappelijke partner. 

Wijkregie 

Wij willen als bestuur weten wat er leeft bij onze inwoners. Maar ook helpen we ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Zo merken inwoners dat het de moeite waard is om in gezamenlijkheid met elkaar bij te dragen aan hun woonomgeving. Wijkregie ondersteunt en maakt mogelijk dat inwoners aan de slag gaan met hun plannen. Dat doen we door regelmatig en goed contact te hebben met inwoners en hen te vragen om mee te denken. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden voor ideeën en initiatieven. En ook heel praktisch mensen de weg wijzen of vragen om mee te helpen bij plannen voor hun buurt of wijk. Hierdoor voelen inwoners zich meer betrokken bij hun eigen leefomgeving en zijn ze eerder bereid om opnieuw een bijdrage te leveren. 

Dienstverlening

Onze dienstverlening staat dagelijks in het teken van onze inwoners en ondernemers. Samen met hen werken we aan de verbetering van die dienstverlening maar erkennen dat we hierbij soms tegen grenzen aanlopen. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat iemand die ons belt of op een andere manier benadert, op een andere manier snel geholpen wordt. Nóg belangrijker vinden wij dat deze inwoner of ondernemer tevreden is over hoe hij of zij geholpen is, ook al duurt het wat langer. De gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie krijgt de komende periode zijn beslag. We gebruiken deze verandering zoveel mogelijk om onze gemeentelijke dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften van inwoners en bestuur, waarbij tevens de kracht en eigenheid van onze gemeente meer tot hun recht komen.
Op het gebied van online dienstverlening gaat het enorm snel. Er is sprake van continu nieuwe wetgeving waaraan we hebben te voldoen en die uitgaat van het bieden van makkelijke en betrouwbare online dienstverlening door de gemeente. Wij realiseren ons dat nieuwe wetgeving soms ook belemmerend werkt. Juist daar ligt onze uitdaging. Samen met onze inwoners ontdekken waar het toch makkelijk, efficiënt en begrijpelijk blijft, rekening houdend met deze nieuwe wetgeving, en vooral dat de basis op orde blijft.

Wat willen we bereiken

Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.
Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan  hun wijk of buurt.
Onze dienstverlening is persoonlijk, gemakkelijk en betrouwbaar.

Wat doen we al

Implementatie wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.
Vernieuwen website.
Online aanvragen verlenging rijbewijs.
Verder ontwikkelen e-Diensten Burgerzaken en Maatschappij.
Organiseren van laagdrempelige contactmomenten.
Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid.
Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? (Speerpunten)

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Terug naar navigatie - CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Terug naar navigatie - CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Wat gaan we daarvoor doen? (Speerpunten met maatregelen)