Agenda van de Samenleving

Agenda van de samenleving 2019 - 2022

Terug naar navigatie - Agenda van de samenleving 2019 - 2022

Met trots presenteren wij u de Agenda van de Samenleving  2019 – 2022. Het is een eerste uitwerking van ons coalitieakkoord  “Albrandswaard: een vitale, zorgzame en zelfstandige gemeente”. Het geeft invulling aan de speerpunten van de raad. In de Agenda van de Samenleving leest u over onze ambities voor de komende jaren. Een dynamische agenda die wij jaarlijks bijstellen in samenspraak met uw raad, inwoners, bedrijven en instellingen.
In de voorbije maanden hebben wij kennismakingsgesprekken gevoerd met inwoners en instellingen. Hun inbreng hebben wij verwerkt in onze speerpunten. Dit zijn lang niet allemaal nieuwe zaken. In een aantal dossiers nemen wij het estafettestokje over van het vorige college en borduren wij voort op in gang gezet beleid.

Onze speerpunten voor het eerstkomende begrotingsjaar 2019 zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd in de achterliggende Programma’s. Voor de jaren 2020 en volgende bieden wij een doorkijk in de ambities waarvan u en onze inwoners hebben aangegeven deze belangrijk te vinden.

Wij staan permanent in verbinding met de samenleving en gaan in onze bestuursperiode continu  en op vele manieren het gesprek aan. Hoe? We gaan op werkbezoek. Op uitnodiging komen we graag bij de mensen thuis. Inwoners zijn van harte welkom op ons kantoor. Wij tonen ons telefonisch bereikbaar. We gaan het gesprek aan op straat. Wanneer inwoners andere suggesties of behoeften aan contact hebben, passen we die zoveel mogelijk in. We onderhouden de contacten graag persoonlijk.

Besturen doen we vanuit een aantal kernwaarden die we met elkaar hebben opgesteld. Ze komen uit ons hart. Deze kernwaarden zijn leidend in onze bestuursperiode. Ze richten het kompas waarop wij koersen.

 

BENADERBAAR

 

BETROUWBAAR

 

BETROKKEN

 

MENSELIJK MAAT

 

Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid

In Albrandswaard werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving. Onze inwoners zijn en voelen zich veilig. Integraal werken en inwoners betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving staat hierbij hoog in het vaandel. De prioriteiten binnen het veiligheidsdomein krijgen hun plek in het Integraal Veiligheidsbeleid. Dit beleid actualiseren we samen met u en onze inwoners elke vier jaar.

Integraal Veiligheidsbeleid:

 • 2019/2020 => We evalueren het bestaande beleid en we betrekken  inwoners en veiligheidspartners bij het bepalen van de prioriteiten. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!
 • 2020 => Vaststelling van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode van 2021-2024

 

Inbraken & diefstallen:

 • 2019 en verder => Inzetten op hotspots. Die zijn in beeld.

Alcohol & drugs:

 • 2019 en verder => Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcoholgebruik.

(Veiligheids)participatie:

2019 en verder => Inwoners meer betrekken bij de veiligheid van hun woon- en leefomgeving.

Dienstverlening en Communicatie

Terug naar navigatie - Dienstverlening en Communicatie

Wij staan als gemeente dicht bij onze inwoners. Dat maakt onze schaal mogelijk. Wij kiezen het liefst voor persoonlijk contact. Dat doen wij niet alleen in het gemeentehuis. Wij willen zoveel mogelijk aanwezig zijn in onze wijken en in de sociale netwerken. Het moet voor inwoners makkelijk zijn om direct contact met ons te maken.

Wij gebruiken communicatiemiddelen zoals albrandswaard.nl, de gemeentepagina’s in De Schakel en sociale media. Het belang van sociale media in onze contacten met inwoners groeit nog steeds. Zij bieden de mogelijkheid om te communiceren op momenten en op plekken waar gebruikers daaraan behoefte hebben.

Het totale informatieaanbod in de media groeit nog steeds. Daardoor wordt het moeilijker om de aandacht van inwoners voor onze boodschappen te trekken. Het is belangrijker dan ooit om de trends op communicatiegebied goed te volgen. Zo heeft de trend om naast tekst vooral ook beeld te gebruiken in communicatie zich verder doorgezet. Dat geldt zeker voor bewegend beeld. Verder zien we dat het steeds meer gaat om écht beleven in plaats van alleen maar informeren. Denk aan de betekenis van verhalen vertellen en virtual reality. Ook worden ruimtes, gebouwen en evenementen steeds meer ingezet als communicatiemiddel. Wij houden het gebruik van onze media goed in de gaten. Met behulp van gebruiksgegevens en andere data maken wij een afweging op welke kanalen wij inzetten.

Dienstverlening: 

 • 2019 => Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren.
 • 2019 en 2020 => Haalbaarheidsonderzoek thuisbezorging paspoorten/identiteitskaarten en rijbewijzen.
 • 2019 => Begeleiding/evaluatie en behoud jaarlijkse kinderburgemeester.

Communicatie:

 • 2019 => Introductie gemeentelijke Nieuwsbrief per email.
 • 2019 en verder => Lancering verbeterde website.
 • 2019 en verder => Verbeteren inzet sociale media.
 • 2019 en verder => Kernwaarden in de praktijk brengen in contacten met inwoners.

Huis van Albrandswaard

Terug naar navigatie - Huis van Albrandswaard

In 2020 wordt aan de Stationsstraat het Huis van Albrandswaard opgeleverd. Zowel het Albrandswaardse wijkteam als de Stichting Welzijn Albrandswaard als het sportcafé van de sporthal krijgen op deze nieuwe locatie hun plek en nieuwe mogelijkheden om hun dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard te verbeteren. Er is ruimte voor lokale kunst en cultuur. Ook het gemeentebestuur gaat gebruik maken van dit gebouw. De voorziening schept nieuwe kansen voor samenwerking en ontmoeting.

cid:image001.png@01D4191D.05BD1210

Wij ontvangen positieve reacties vanuit onze samenleving op deze nieuwe voorziening voor onze gemeenschap. We horen ook zorgen over financiën en parkeerdruk.

De vraag is gesteld of de gemeente niet beter kan blijven huren in Poortugaal. Deze variant hebben wij op verzoek en in overleg met de gemeenteraad onderzocht. Het resultaat past niet  binnen de financiële kaders van de gemeenteraad. Huren is duur. Voor wat betreft de parkeerdruk doen wij onderzoek. De resultaten van dit onderzoek verwerken we bij de inrichtingsmaatregelen van de buitenruimte. 

 • 2019 => Start bouw
 • 2020 => Oplevering en ingebruikname

Tevredenheidsonderzoek

Terug naar navigatie - Tevredenheidsonderzoek

In 2019 onderzoeken wij de tevredenheid van onze inwoners over hun woonomgeving en de gemeente. Zo’n onderzoek hebben we in 2017 ook gedaan. Voor ons is deze tweejaarlijkse meting belangrijk. Het levert ons informatie op waarvan wij kunnen leren. Wat gaat goed en wat gaat minder goed en kunnen we verbeteren? Uit ervaring weten wij ook dat inwoners gemeenten graag met elkaar vergelijken. Wij maken gebruik van “Waar Staat Je Gemeente”. Dat doen ook veel andere gemeenten in Nederland. Daardoor is er een vergelijkingsmogelijkheid. Voor wat betreft de waardering van de dienstverlening door onze Publieksbalie gaan wij in 2019 niet meer op de gebruikelijke wijze enquêteren. We introduceren liever een meting die frequenter meet hoe onze inwoners de dienstverlening ervaren. Dan kunnen we sneller bijstellen als het moet.

 • 2019 => Uitvoering van een nieuwe meting/burgerpeiling  “Waar Staat Je Gemeente”.

Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie voor Albrandswaard brengen we alle onderdelen van de Agenda van de Samenleving op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, gezondheid, energietransitie, klimaatbestendigheid en sociaal welbevinden samen. Een raadsbrede discussie over burgerparticipatie maakt deel uit van het proces om tot de omgevingsvisie te komen. Albrandswaard maakt in de omgevingsvisie essentiële keuzes voor de lange termijn over wonen, werken, leefbaarheid, recreatie en landschap. De unieke ligging van Albrandswaard naast Rotterdam en het havengebied, het groene karakter van Rhoon, Poortugaal en Portland en hun buitengebieden, de betekenis ervan voor de regio én de menselijk maat van de lokale gemeenschap zien we als uitgangspunten voor de keuzes waarvoor u in de omgevingsvisie komt te staan. Ook de stevige opgave om tot een evenwichtige woningvoorraad te komen en de visie op de Rand van Rhoon vormen onderdeel van de integrale afweging. 

 • 2019 => Vaststellen van de Omgevingsvisie als basis voor de verdere implementatie van de Omgevingswet.

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen

In 2018 maken gemeenten, provincie en woningcorporaties nieuwe regionale woningmarktafspraken. We dragen bij aan de woningmarktopgave binnen de grenzen van onze mogelijkheden. Voorzien in de lokale behoefte en behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen staan bij ons voorop. Dat geldt ook voor de bescherming van de waarde van ons groene buitengebied. De polders leveren immers een positief aandeel in de waardering die de regionale bevolking heeft voor de woonkwaliteit van deze regio.

In de Rotterdamse regio moet in de periode tot 2025/2030 de woningvoorraad van de corporaties met zo’n 11.000 woningen stijgen. De randgemeenten, waaronder Albrandswaard, dienen hieraan een substantiële bijdrage te leveren, zo is de verwachting van Rotterdam, provincie en rijk. Berekeningen van derden duiden op een scenario waarin onze gemeente een programma van zo’n 500-750 sociale huurwoningen ten deel valt. Als het onrendabele deel van de bouwkosten van de sociaal huurwoningen goed gemaakt moet worden met opbrengsten van koopwoningen betekent dit een woningbouwlocatie van enorme proporties. Wij bouwen primair met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijks opnamevermogen van onze samenleving.

Behoud van kwaliteit van de dorpen en het groene buitengebied enerzijds en aandeel nemen in de regionale woningopgave anderzijds vragen naar onze mening om een kwalitatieve benadering. Hierop bereiden wij ons voor. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de koppeling tussen wonen, zorg en welzijn.

 • 2019 en verder => Het jaar 2019 zal in het teken staan van het maken van programmatische afspraken met de woningcorporaties over het uitbreiden van de woningvoorraad. De jaren daarna komt het aan op uitvoering van deze afspraken.

Economisch beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Economisch beleid en ontwikkelingen

We stellen economisch beleid op. Economische bedrijvigheid is een belangrijk speerpunt in Albrandswaard, in relatie tot de regio. Het college stimuleert opdrachtverstrekking aan lokale ondernemers.

De Nederlandse economie is weer terug op het niveau van voor de crisis. Onze economie maakt zich op voor een tijd van robuuste groei over alle sectoren. Tevens trekt de woningmarkt, vooral in onze regio, weer stevig aan en groeien de investeringen. Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat dit ook positieve gevolgen zal hebben voor onze gemeentefinanciën op de langere termijn.

 • 2019 => Analyse maken van bedrijventypes/beleid bedrijfscategorieën omgevingsvisie.
 • 2019 => Inventariseren mogelijkheden snel internet t.b.v. selectie technische oplossing.

Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

Terug naar navigatie - Duurzaamheidsagenda en Energietransitie

Dit onderdeel van de Agenda van de Samenleving richt zich de komende jaren allereerst op het vergroten van de bewustwording van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en vervolgens op het opstellen van scenario’s voor energietransitie. Daarbij is het van belang de rol van de gemeente en de betrokken partijen te bepalen en het resultaat vast te leggen in een duurzaamheidsagenda.

In het interbestuurlijke programma van rijk, provincie en gemeenten (IBP) is vermeld dat “het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en transitie naar een circulaire economie randvoorwaarden zijn voor het behoud van onze welvaart”. Daarmee is duidelijk dat dit thema het gemeentelijke niveau voor een groot deel overstijgt. De gemeente krijgt een regierol ten aanzien van lokale ontwikkelingen. Die nemen wij op ons. Op het niveau van de MRDH wordt een energiestrategie vastgesteld, die de deelnemers de mogelijkheid biedt elkaar te versterken op het punt van duurzame energieproductie.

 • 2019 => Opstellen duurzaamheidsagenda.
 • 2019 => Scenario’s opstellen voor de Energietransitie in Albrandswaard.
 • 2020 => Uitvoeren energietransitie als onderdeel van de duurzaamheidsagenda.

Openbare Ruimte

Terug naar navigatie - Openbare Ruimte

Meer samenhang brengen tussen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid zien wij als belangrijke opgave. Binnen het programma Buitenruimte hebben wij diverse speerpunten benoemd. Hierin is de connectie (raakvlakken) met duurzaamheid, milieu en wijkregie aangebracht. Op hoofdlijnen zijn deze:

 • 2019 en verder => Verhogen verkeerveiligheid.
 • 2018/2019 => Herinrichting park Rhoon.
 • 2019 => Effectiever afval scheiden.
 • 2019 => Knelpunten in waterafvoer en riolering oplossen.

 • 2019 en verder => Toekomstbestendige inzet Buurtbus.

 

 • 2019 => Evaluatie huidige parkeernormen (centra) en criteria  opstellen voor maatwerk.

 • 2019 en verder => Kwaliteit groenonderhoud verhogen; bewoners actief benaderen.

 

Samenwerking in het buitengebied

Terug naar navigatie - Samenwerking in het buitengebied

We zetten ons ervoor in dat de mix van landbouw, natuur en recreatie in het Buijtenland meerwaarde genereert voor de hele regio. Die meerwaarde beschermt het gebied ook tegen verstedelijking ervan.

Albrandswaard beschikt over een open, groene buitenruimte waarvan de omvang uniek is op IJsselmonde. De manier waarop we zorgen voor onze groengebieden ondergaat grote organisatorische veranderingen. Hierdoor zorgen we dat onze inwoners, maar ook mensen van buiten Albrandswaard, kunnen blijven genieten van onze historische polders, grienden en dijken.

In het Buijtenland van Rhoon is een coöperatie van belanghebbenden gevormd die gaat zorgen voor een invulling en beheer van het gebied die voor de gebruikers werkbaar is.

Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Met de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, onze NRIJ-partners, bouwen we aan een solide en toekomstbestendige beheerorganisatie voor delen van ons buitengebied. 

Voor de beoogde transitie van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde verkennen we met elkaar de toekomst. Deze verkenning omvat:

  1. Een visie op de relatie en taakverdeling tussen landschapstafel en NRIJ;
  2. Een visie op de toekomstige organisatievorm voor de samenwerking met betrekking tot de instandhouding en ontwikkeling van groen, natuur- en recreatiegebieden in geheel IJsselmonde;
  3. Het opstellen van een samenwerkingsagenda tot 2026;
  4. Het onderzoeken van mogelijke besparingsmogelijkheden om de exploitatietekorten op lange termijn te kunnen opvangen zonder verhoging van de deelnemersbijdragen.
 • 2020 => Duidelijkheid toekomststrategieën, zodat besluiten voor de lange termijn kunnen worden genomen.  

Wijkregie

Terug naar navigatie - Wijkregie

Wijkregie betekent voor ons dat we actief contact leggen met inwoners. Hiermee zorgen we ervoor dat we als gemeente weten wat er bij hen leeft, we hun ideeën en initiatieven over hun leefomgeving kennen en - als het even kan of nodig is - we de initiatiefnemer helpen die mogelijk te maken. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden. Over en weer. Het houdt ook in dat we inwoners goed moeten meenemen in de (tegenstrijdige) belangen die in veel gevallen afgewogen dienen te worden. Dit vraagt om open, zorgvuldige en respectvolle communicatie. Tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling. Waar mogelijk wordt er een koppeling gemaakt met de verenigingen en met welzijnsorganisaties in Albrandswaard.


Door te leren vanuit de praktijk kunnen we in de toekomst beter inschatten welke rol de gemeente kan spelen tijdens deze processen. De koppeling wonen, zorg en welzijn is voor ons een belangrijke opgave. Denk hierbij aan acties rond crowdfunding en right to challenge. Onze inzet richt zich ook op innovatieve vormen van burgerparticipatie. Online-mogelijkheden willen we, als voorbeeld hiervan, graag uitproberen.

 • 2019 en verder => Faciliteren/stimuleren burgerinitiatieven.
 • 2019 => Inventariseren uitbreiding netwerk.
 • 2019 en verder => Doorontwikkeling online burgerparticipatie.

Kunst, Cultuur & Evenementen

Terug naar navigatie - Kunst, Cultuur & Evenementen

We bevorderen dat evenementen bijdragen aan de levendigheid en cohesie van onze gemeenschap. Daarnaast dat zij betekenis geven aan de identiteit van onze samenleving. Ze bevorderen tevens een positief imago aan de verschillende dorpskernen en versterken de lokale economie.

 • 2019 => Ontwikkelen visie evenementen.
 • 2019 => Voorbereiding 75-jarig jubileum 4-5 mei 2020.

Maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed zien wij als een middel om te sturen op realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van participatie, sport, cultuur, welzijn en educatie. Hoe dit sturen het beste kan, gaan we in een strategische nota beschrijven.

 • 2019 en verder => Strategische nota en uitvoeringsplan.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

We voeren een stabiel financieel beleid. Dit  is een voorwaarde voor een gezonde toekomst van Albrandswaard. Wij zijn kritisch op ons uitgavenpatroon. We geven niet meer uit dan we ontvangen. Structurele lasten worden betaald uit structurele baten, die in evenwicht zijn met elkaar. Zo bekostigen wij duurzaam de voorzieningen voor onze inwoners en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze (maatschappelijke) partners.

 • 2019 => Vaststelling nadere spelregels over omvang en inzet

  Algemene Reserve.

 • 2019 => Ontwikkelen instrumentarium financieringsbehoefte.
 • 2019/2020 => Zorgvuldig proces verkoop aandelen Eneco.

Het “verduurzamen” van onze maatschappij is een van de belangrijkste vraagstukken van de komende decennia. Een groot onderdeel daarvan is de energietransitie. Wij stellen voor een reserve en duurzaamheidsfonds te vormen om de opgaven te bekostigen. Een vorm kan bijvoorbeeld zijn rentevrije leningen voor initiatieven die passen in de duurzaamheidsagenda van Albrandswaard.

 • 2020 => Voorstel voor vorming investeringsreserve (incl. spelregels).
 • 2021 => Onderzoek duurzaamheidsfonds voor toekomstige financieringsfunctie.

Onze reservepositie dient aan te sluiten op de actuele verwachtingen. De komende jaren staat Albrandswaard een aantal ontwikkelingen te wachten die een financieel risico kunnen zijn. Bij het bepalen van de risicoreservepositie in de begrotingen houden we nu rekening met ontwikkelingen die reeds gestart zijn. Gezien de snel veranderende maatschappij willen we bij de meerjarenbegroting ook de verwachtte ontwikkelingen (Investeringen en vennootschapsbelasting) betrekken bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

 • 2020 => Meerjarenanalyse risico’s en investeringen in begroting opgenomen.

De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven houden we zo laag mogelijk en proberen we waar mogelijk te matigen. We maken allereerst een analyse van de verschillende belastingonderdelen.  Daarna vergelijken we die met andere gemeenten om te bekijken op welke punten we tot aanpassing kunnen komen.

 • 2019/2020 => Scenario’s/doorrekenen verschillende belastingcomponenten.
 • 2020 => Analyse en vergelijking belastingdruk vormt een vast onderdeel van de P&C.

In het bestuur van de BAR sturen we op een gezonde verhouding tussen kwaliteit van dienstverlening door onze organisatie aan de inwoners en de kosten die hiermee zijn gemoeid. We steunen de ontwikkeling van geleidelijke groei van de digitale dienstverlening. Het is de kunst dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met de persoonlijke benadering waarop onze inwoners rekenen.

In de Planning en Control cyclus verbeteren we de integratie tussen (beoogde) beleid en (begrote) kosten van verbonden partijen. Daarnaast brengen we in de P&C-cyclus de interne controle (VIC) op een hoger plan.

 • 2019/2020 => Plan + implementatie verbetering in Verbijzonderde Interne Controle (VIC).
 • 2021 => Integratieverbetering verbonden partijen in onze P&C-cyclus.

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

Taalachterstand, het opleidingsniveau van de ouders of een laag gezinsinkomen mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Waar nodig krijgen mensen vormen van passende educatie aangeboden. Het hierbij horende doelgroepenvervoer richten we weliswaar zo kostenbewust mogelijk in; de reistijd voor de gebruikers dient evenwel in alle gevallen redelijk te blijven. 

 • 2019 => Voorbereiding nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer.
 • 2020 => Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 
  •  

 

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Wij koesteren ons verenigingen. Zij dragen veelal bij aan de saamhorigheid in de gemeenschap, de gezondheid van mensen en ze leren de jeugd samen te werken en door te zetten. Tevens zijn ze in de meeste gevallen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor veel mensen. Binnen Albrandswaard kennen wij gelukkig een zeer actief verenigingsleven. Zij krijgen onze aandacht en ondersteuning, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is.

In 2019 bieden wij aan de raad een voorstel aan voor een nieuwe locatie van Sportpark de Omloop.

Ook zullen wij in 2019 in overleg met de betrokken verenigingen een inhoudelijk programma van eisen ontwikkelen voor de nieuwe locatie. Daarbij gaan wij uit van een toekomstbestendige vereniging die werkt volgens nader uit te werken uitgangspunten van de lopende beleidsvoorbereiding.

 • 2019 en verder => Visieontwikkeling en verhuizing sportpark De Omloop.

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’, de ‘menselijke maat’ en maatwerk voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben is integrale aanpak pure noodzaak. De wijkteams en hun maatschappelijke partners zetten op dit vlak al flinke stappen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen.

Maatschappelijke ondersteuning:

 • 2019 en verder => Faciliteren en ondersteunen inwoners met zelfstandig wonen in hun eigen buurt.
 • 2019 en verder => Faciliteren Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) voor ondersteuning mantelzorgers.
 • 2022 => Structureel overleg zorgkantoor over mogelijkheden en knelpunten waarbij verschillende zorgstructuren naadloos op elkaar moeten aansluiten.

Kwetsbare groepen:

 • 2019 en verder => Onze kwetsbare inwoners voelen zich gezien en maken eigen keuzes om problemen van wonen, welzijn (eenzaamheid) en zorg in de toekomst te voorkomen.

Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening:

 • 2019 => Onderzoek naar mogelijkheden financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima.
 • 2019 => Evaluatie minimaregelingen en verbetermaatregelen invoeren.
 • 2020 => Uitbreiden van de keuzemogelijkheden van wederdiensten (bij wijze van tegenprestatie) voor bijstandsgerechtigden.
 • 2021 => Onderzoek naar- en realisatie van een centrum voor hergebruik in Albrandswaard.

Jeugdhulp:

 • 2019 => Investeren in vroegsignalering in samenwerking met maatschappelijke partners.
 • 2020 => Opstellen meerjarenbeleidskader Jeugdhulp.
 • 2020 => Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen.

Zorg & Welzijn:

 • 2019 en verder => Vergroting bereikbaarheid Vraagwijzer.
 • 2019 en verder => Stimuleren buurtactiviteiten ter bevordering/begeleiding vergunninghouders.
 • 2020 => Implementeren Nationaal Preventieakkoord.

Wijkteams:

 • 2019 en verder => Werken vanuit de bedoeling.
 • 2019 en verder => Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit eigen netwerk onvoldoende ondersteund (kunnen) worden.