Uitgaven

13,2%
€ 7.827.000,00
13,2% Complete

Inkomsten

57,65%
€ 34.239.300,00
57,65% Complete

Saldo

29056,44%
€ 26.412.300,00

Programma 8 - Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten.

Uitgaven

13,2%
€ 7.827.000,00
13,2% Complete

Inkomsten

57,65%
€ 34.239.300,00
57,65% Complete

Saldo

29056,44%
€ 26.412.300,00

Programma 8 Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten.

Terug naar navigatie - Programma 8 Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten.

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Dus alleen de baten en lasten die betrekking hebben op het primaire proces worden in de programma’s opgenomen. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

Vennootschapsbelasting (VpB).

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting (VpB).

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitsplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

 

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten.  Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

 

Algemene dekkingsmiddel

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddel

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit.

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

 

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

 

1.    De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2.    Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

3.    Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

 

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.

In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden.

-      Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s.

-      Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead.

-      Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead.

-      De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

 

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.