Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2019
  1. Blz. 2 Begroting 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Agenda van de Samenleving
    1. Blz. 5 Agenda van de samenleving 2019 - 2022
    2. Blz. 6 Openbare Orde en Veiligheid
    3. Blz. 7 Dienstverlening en Communicatie
    4. Blz. 8 Huis van Albrandswaard
    5. Blz. 9 Tevredenheidsonderzoek
    6. Blz. 10 Omgevingsvisie
    7. Blz. 11 Wonen
    8. Blz. 12 Economisch beleid en ontwikkelingen
    9. Blz. 13 Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
    10. Blz. 14 Openbare Ruimte
    11. Blz. 15 Samenwerking in het buitengebied
    12. Blz. 16 Ontwikkelingen Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
    13. Blz. 17 Wijkregie
    14. Blz. 18 Kunst, Cultuur & Evenementen
    15. Blz. 19 Maatschappelijk vastgoed
    16. Blz. 20 Financiën
    17. Blz. 21 Educatie
    18. Blz. 22 Sport
    19. Blz. 23 Sociaal domein
   2. Blz. 24 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 25 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    2. Blz. 26 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 27 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid
     2. Blz. 28 Doelstellingen
      1. Blz. 29 1.1.1 Inbraken & diefstallen
       1. Blz. 30 19. 1.1.1a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners (groepen) en integraal werken met veiligheidspartners.
      2. Blz. 31 1.1.2 Alcohol & drugs
       1. Blz. 32 19. 1.1.2a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik.
      3. Blz. 33 1.1.3 (Veiligheids)participatie
       1. Blz. 34 19. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams.
       2. Blz. 35 19. 1.1.3b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
    3. Blz. 36 1.2. Algemeen bestuur
     1. Blz. 37 1.2. Algemeen bestuur
     2. Blz. 38 Doelstellingen
      1. Blz. 39 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 40 19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen.
       2. Blz. 41 19. 1.2.1b Uitvoeren van een nieuwe meting burgerpeiling "Waar staat je Gemeente".
       3. Blz. 42 19. 1.2.1c Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren.
       4. Blz. 43 19. 1.2.1d Begeleiden en evalueren kinderburgemeester.
      2. Blz. 44 1.2.2 Communicatie
       1. Blz. 45 19. 1.2.2b Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook).
       2. Blz. 46 19. 1.2.2c De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoners.
    4. Blz. 47 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 48 Beleidsindicatoren
   3. Blz. 49 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 50 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
    2. Blz. 51 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 52 Doelstellingen
      1. Blz. 53 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal).
       1. Blz. 54 19. 2.1.1a In co-creatie met de samenleving één of meerdere integrale toekomstscenario’s vaststellen op basis van de “krant van de toekomst”.
      2. Blz. 55 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
       1. Blz. 56 19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie.
    3. Blz. 57 2.2 Wonen
     1. Blz. 58 Doelstellingen
      1. Blz. 59 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 60 19. 2.2.1a Programmatische afspraken met de woningcorporaties maken over uitbreiding en toewijzing van de sociale huurwoningvoorraad met 75-80 sociale huurwoningen op basis van de regionale woningmarkt-afspraken.
       2. Blz. 61 19. 2.2.1b In overleg met partners, de regio en de provincie de consequenties verkennen van mogelijke grotere woningbouwopgaven.
    4. Blz. 62 2.3 Economie
     1. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
       1. Blz. 65 19. 2.3.1a Analyse maken van bedrijventypes en bepalen welke gecombineerd kunnen worden met woon- en verblijfsfuncties.
       2. Blz. 66 19. 2.3.1b Inventariseren mogelijkheden voor snel internet t.b.v. selectie.
    5. Blz. 67 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 68 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 69 Programma 3 Buitenruimte
    1. Blz. 70 Programma 3 Buitenruimte
    2. Blz. 71 Missie
    3. Blz. 72 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 73 Doelstellingen
      1. Blz. 74 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
       1. Blz. 75 19. 3.1.1a Concrete scenario’s opstellen voor de energietransitie (in samenwerking met B+R), rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en die flexibel zijn vanwege voortschrijdende techniek.
      2. Blz. 76 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 77 19. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid.
       2. Blz. 78 19. 3.1.2b Aanpassing Park Rhoon.
       3. Blz. 79 19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden.
       4. Blz. 80 19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen).
       5. Blz. 81 19. 3.1.2e Toekomstbestendige inzet van Buurtbus bewerkstelligen.
       6. Blz. 82 19. 3.1.2f Parkeren.
       7. Blz. 83 19. 3.1.2g Kwaliteit verhogen van Groenonderhoud.
      3. Blz. 84 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 85 19. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.
       2. Blz. 86 19. 3.1.3b Behoefte peilen voor het opstarten Netwerk Rhoon en Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal.
       3. Blz. 87 19. 3.1.3c Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwingen.
    4. Blz. 88 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 89 Doelstellingen
      1. Blz. 90 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen.
       1. Blz. 91 19. 3.2.1a Ontwikkelen visie evenementen.
       2. Blz. 92 19. 3.2.1b. Voorbereidingen voor 4 en 5 mei 2020, inzake het 75-jarig jubileum.
    5. Blz. 93 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 94 Doelstellingen
      1. Blz. 95 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 96 19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan.
    6. Blz. 97 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 98 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 99 Programma 4 Financien
    1. Blz. 100 Programma 4 Financien
    2. Blz. 101 4.1 Financien
     1. Blz. 102 4.1 Financien
     2. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 4.1.1 Financieel beleid
       1. Blz. 105 19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve.
       2. Blz. 106 19. 4.1.1b Ontwikkeling van een instrumentarium om actief te monitoren en te sturen op de financieringsbehoefte.
       3. Blz. 107 19. 4.1.1c Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen.
      2. Blz. 108 4.1.2 Lokale lasten
       1. Blz. 109 19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt.
       2. Blz. 110 19. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen.
      3. Blz. 111 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 112 19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan alle gestelde eisen van provincie en accountant.
       2. Blz. 113 19. 4.1.3b VpB integratie in administratieve werking en als onderdeel van integrale besluitvorming.
    3. Blz. 114 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 115 Programma 5 Educatie
    1. Blz. 116 Programma 5 Educatie
    2. Blz. 117 5.1 Educatie
     1. Blz. 118 Doelstellingen
      1. Blz. 119 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 120 19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen- en jeugdzorg), waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn.
    3. Blz. 121 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 122 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 123 Programma 6 Sport
    1. Blz. 124 Programma 6 Sport
    2. Blz. 125 6.1 Sport
     1. Blz. 126 Doelstellingen
      1. Blz. 127 6.1.1 Sport
       1. Blz. 128 19. 6.1.1a Het opstellen van een uitvoeringsagenda Sport/Cultuur/Kunst/Evenementen.
       2. Blz. 129 19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie.
    3. Blz. 130 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 131 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 132 Programma 7 Sociaal Domein
    1. Blz. 133 Programma 7 Sociaal Domein
    2. Blz. 134 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
     1. Blz. 135 Doelstellingen
      1. Blz. 136 7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning
       1. Blz. 137 19. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners (maar ook familie, kennissen, buren etc.) faciliteren en ondersteunen wij onze inwoners in hun eigen buurt.
       2. Blz. 138 19. 7.1.1b Wij faciliteren de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.
    3. Blz. 139 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 140 Doelstellingen
      1. Blz. 141 7.2.1 Kwetsbare groepen.
       1. Blz. 142 19. 7.2.1a We informeren ouderen over hun verantwoordelijkheid om zelf voor een geschikte woning/ woonomgeving te zorgen.
    4. Blz. 143 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 144 Doelstellingen
      1. Blz. 145 7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.
       1. Blz. 146 19. 7.3.1a Wij onderzoeken de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima.
       2. Blz. 147 19. 7.3.1b Jaarlijks voeren wij de armoedemonitor uit. Op basis van de uitkomsten evalueren we de minimaregelingen en verbeteren we die waar mogelijk.
    5. Blz. 148 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 7.4.1 Jeugdzorg
       1. Blz. 151 19. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.
    6. Blz. 152 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 153 Doelstellingen
      1. Blz. 154 7.5.1 Zorg & Welzijn
       1. Blz. 155 19. 7.5.1a Bewoners worden door de woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, het welzijnswerk, de buurtsportcoaches en de gemeente gestimuleerd om activiteiten te organiseren in hun buurt en elkaar te helpen waar nodig.
       2. Blz. 156 19. 7.5.1b In samenspraak met de Stichting Welzijn Albrandswaard wordt de bereikbaarheid van de Vraagwijzer vergroot.
    7. Blz. 157 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 158 Doelstellingen
      1. Blz. 159 7.6.1 Wijkteams
       1. Blz. 160 19. 7.6.1a Wij werken vanuit de bedoeling. Regels worden toegepast, mits het doel wat wij voor ogen hebben met de cliënt beter wordt behaald.
       2. Blz. 161 19. 7.6.1b Voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund worden, bieden wij ondersteuning op maat. Voor complexe zaken is er professionele ondersteuning aanwezig.
    8. Blz. 162 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 163 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 164 Programma 8 - Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten.
    1. Blz. 165 Programma 8 Niet in voorgaande programma's verantwoorde Baten en Lasten.
    2. Blz. 166 Vennootschapsbelasting (VpB).
    3. Blz. 167 Onvoorzien
    4. Blz. 168 Algemene dekkingsmiddel
    5. Blz. 169 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 170 Overhead
   10. Blz. 171 Moties
    1. Blz. 172 Moties
     1. Blz. 173 Moties *
      1. Blz. 174 Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)
      2. Blz. 175 Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)
      3. Blz. 176 Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)
      4. Blz. 177 Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)
      5. Blz. 178 Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE)
      6. Blz. 179 Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)
      7. Blz. 180 Voorrang sociale woningen (MOTIE)
      8. Blz. 181 We zien onze BOA's graag (MOTIE)
      9. Blz. 182 Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)
      10. Blz. 183 Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap