Uitgaven

22,67%
€ 13.442.500,00
22,67% Complete

Inkomsten

20,46%
€ 12.152.700,00
20,46% Complete

Saldo

1418,92%
€ -1.289.800,00

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Uitgaven

22,67%
€ 13.442.500,00
22,67% Complete

Inkomsten

20,46%
€ 12.152.700,00
20,46% Complete

Saldo

1418,92%
€ -1.289.800,00

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking bestaande kwaliteiten. Wij spelen snel in op woningmarktontwikkelingen. Dit betreft het dorpse kleinschalige karakter van de kernen en de karakteristieken van het landschap. We streven naar een eigentijdse optimale samenhang tussen werken, wonen en recreëren die voorziet in lokale zowel als regionale behoeften.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal).

Terug naar navigatie - 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal).

Tijdig een Omgevingsvisie vaststellen, zodat er voldoende tijd overblijft voor de verdere implementatie van de Omgevingswet.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Zo gaan we dat doen

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Passende huisvesting voor starters en ouderen. Primair bouwen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijkse opnamevermogen van onze samenleving.

Zo gaan we dat doen

2.3 Economie

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

 

  1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
  2. Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of boven verwachting (< 100) of beneden verwachting (> 100) wordt gepresteerd.
  3. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.
  4. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 inwoners.
  5. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.