Uitgaven

28,97%
€ 17.181.100,00
28,97% Complete

Inkomsten

8,68%
€ 5.155.800,00
8,68% Complete

Saldo

13229,15%
€ -12.025.300,00

Programma 7 Sociaal Domein

Uitgaven

28,97%
€ 17.181.100,00
28,97% Complete

Inkomsten

8,68%
€ 5.155.800,00
8,68% Complete

Saldo

13229,15%
€ -12.025.300,00

Programma 7 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ centraal en de ‘menselijke maat’ voorop. Wij vinden het belangrijk om die zorg te bieden waar behoefte aan is, om niet te betuttelen, en uit te gaan van eigen kracht. De zaken die goed gaan en goed lopen willen we voortzetten, regelmatig evalueren en verder verbeteren. Bij knelpunten zoeken we naar flexibele oplossingen en waar nodig kiezen we voor maatwerk.

Het sociale domein is er voor de mensen die dat echt nodig hebben. Aantoonbaar misbruik van de geboden faciliteiten zal niet worden getolereerd.

De beleidsterreinen binnen het sociaal domein willen wij integraal benaderen, want op die manier worden mensen beter geholpen. Het maatschappelijk middenveld speelt hier een belangrijke rol in. Wij stimuleren en faciliteren samenwerking, kennis delen en creatieve oplossingen bedenken, zodat de inwoners worden geholpen. 

De link tussen de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn krijgt deze periode extra aandacht. In de omgevingsvisie op hoofdlijnen en concreter in de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen, de Stichting Welzijn Albrandswaard en met Vluchtelingenwerk. Ook de sport- en cultuurverenigingen spelen via Albrandswaard in Beweging een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de thema’s.

Missie.

Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners. 

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - 7.1 .1 Maatschappelijke ondersteuning

Inwoners die dat nodig hebben worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. De zorg wordt zoveel mogelijk in de wijken georganiseerd, waarbij een integrale aanpak het uitgangspunt is. De bewoners van Albrandswaard kunnen hierdoor zo lang mogelijk thuis, in hun eigen sociale omgeving, blijven wonen. Bewustwording van de zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is hierbij een belangrijk item.

Zo gaan we dat doen

7.2 Kwetsbare groepen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2.1 Kwetsbare groepen.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Kwetsbare groepen.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk. Hiermee willen we ontmoeting stimuleren en trachten te voorkomen dat er eenzaamheid ontstaat.

Zo gaan we dat doen

7.3 Participatiewet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.

Terug naar navigatie - 7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.

Onze inwoners kunnen gebruik maken van vangnetregelingen om armoede te voorkomen. Ieder kind kan zijn/haar keuzes maken voor wat betreft onderwijs, sport en cultuur.

Zo gaan we dat doen

7.4 Jeugdzorg

7.5 Zorg & Welzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.5.1 Zorg & Welzijn

Terug naar navigatie - 7.5.1 Zorg & Welzijn

Onze inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en dragen hier mede zorg voor. Via de omgevingsvisie krijgt gezondheid en sociaal welbevinden een prominente plaats. Vergunninghouders participeren in de Albrandswaardse samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.6 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.6.1 Wijkteams

Terug naar navigatie - 7.6.1 Wijkteams

Inwoners met een hulpvraag kunnen bij 1 loket terecht voor een integrale aanpak en ondersteuning (integrale toegang).

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

1.    Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.

2.    Het percentage jongeren tussen 12 en 21 jaar.

3.    Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4.    Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

5.    Het percentage werkeloze jongeren (16 – 22 jaar).

6.    Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.

7.    Het aantal lopende reïntegratie-voorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar.

8.    Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

9.    Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

10.   Het percentage jongeren (12 - 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 - 22 jaar).