Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Algemene reserves
Algemene Reserve 24.235.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900
Totaal algemene reserves 24.235.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900 12.327.900
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 1.401.800 1.343.800 1.325.500 1.325.500 1.325.500 1.325.500
Strategisch verbinden 319.100 319.100 319.100 319.100 319.100 319.100
Vitaal Albrandswaard 81.300 81.300 81.300 81.300 81.300 81.300
Ondernemend Albrandswaard 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Gebiedsfonds polder Albrandswaard 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves grondbedrijf 1.892.200 1.834.200 1.815.900 1.815.900 1.815.900 1.815.900
Overige bestemmingsreserves
Reserve Speelruimteplan 0 0 0 0 0 0
Reserve Ruimtelijke visie 24.100 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren 503.000 447.100 391.200 335.300 279.400 223.500
Reserve Grootonderhoud gebouwen 759.600 850.900 967.200 1.083.500 1.199.800 1.316.100
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 599.700 610.300 555.100 499.900 444.700 389.500
Sociaal deelfonds 1.600.000 1.610.000 1.401.900 1.411.900 1.421.900 1.431.900
Landschapstafel io 79.800 0 0 0 0 0
Duurzaamheid 275.000 2.908.900 2.908.900 2.908.900 2.908.900 2.908.900
Innovatie & preventie 0 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Rentelasten 0 1.389.000 956.000 602.000 327.000 129.800
Betaalbare en bereikbare woningen 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Negatieve prognose De Omloop 0 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Rekenkamer 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
Afvalstoffenheffing 0 59.100 59.100 59.100 59.100 59.100
Totaal overige bestemmingsreserves 3.841.200 13.783.400 13.147.500 12.808.700 12.548.900 12.366.900
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 221.000 211.800 202.600 193.400 184.200 175.000
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.206.700 1.170.600 1.134.500 1.098.400 1.062.300 1.026.200
Reserve nieuwbouw buitendienst 1.017.300 974.900 932.500 890.100 847.700 805.300
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 180.100 172.600 165.100 157.600 150.100 142.600
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 82.300 74.800 67.300 59.800 52.300 44.800
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 305.400 293.600 281.800 270.000 258.200 246.400
reserve kapitaallasten BOR 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 3.012.800 3.048.300 2.933.800 2.819.300 2.704.800 2.590.300
Totaal-generaal 32.982.100 30.993.800 30.225.100 29.771.800 29.397.500 29.101.000
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300
Totaal Vz dubieuze debiteuren 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300 189.300
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.798.800 1.810.700 1.910.700 2.010.700 2.110.700 2.210.700
Wachtgeld vm wethouders 195.500 108.200 44.800 0 0 0
Wachtgeld vm burgemeester 164.800 74.700 0 0 0 0
Afwikkeling Smaak van Poortugaal 3.700 0 0 0 0 0
BTW sportbesluit 173.300 0 0 0 0 0
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000
Afwikkeling Portland 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Afwikkeling Overhoeken III 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 2.868.600 2.526.100 2.488.000 2.543.200 2.643.200 2.743.200
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 5.144.400 4.846.200 4.399.700 4.122.900 3.744.700 3.382.000
Afvalstoffenheffing 60.200 -31.900 0 0 0 0
Project Overhoeken 578.200 578.200 578.200 578.200 578.200 578.200
Project Blauwe verbinding 356.000 356.000 356.000 356.000 356.000 356.000
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 6.138.800 5.748.500 5.333.900 5.057.100 4.678.900 4.316.200
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Centrumplan Poortugaal 0 0 0 0 0 0
Plan Spui 2.897.800 0 0 0 0 0
Portland 0 0 0 0 0 0
Polder Albrandswaard 452.500 452.500 0 0 0 0
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 3.350.300 452.500 0 0 0 0
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 329.900 349.300 368.700 388.100 407.500 426.900
Totaal Vz onderhoud egalisatie 329.900 349.300 368.700 388.100 407.500 426.900
Totaal Voorzieningen 12.876.900 9.265.700 8.379.900 8.177.700 7.918.900 7.675.600