Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.2 Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.1.2 Openbare ruimte

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Wijkregie

Terug naar navigatie - 3.1.3 Wijkregie

Zo gaan we dat doen

3.2 Kunst & Cultuur

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3 Buitenruimte
3.1-Buitenruimte 16.855.400 15.157.200 15.329.500 15.427.200
3.2-Kunst & Cultuur 554.900 454.300 453.500 453.200
Totaal 3 Buitenruimte 17.410.300 15.611.500 15.783.000 15.880.400
Baten
3 Buitenruimte
3.1-Buitenruimte 8.776.800 8.251.200 8.376.100 8.374.300
3.2-Kunst & Cultuur 12.700 18.200 18.800 19.300
Totaal 3 Buitenruimte 8.789.500 8.269.400 8.394.900 8.393.600
Saldo baten en lasten -8.620.800 -7.342.100 -7.388.100 -7.486.800
Onttrekkingen
3 Buitenruimte
3.9-reserves programma 3 707.300 75.200 75.200 75.200
Stortingen
3 Buitenruimte
3.9-reserves programma 3 21.500 21.500 21.500 21.500
Mutaties reserves 685.800 53.700 53.700 53.700

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Omvang huishoudelijk restafval 2018 196 145 kg/inwoner CBS
2. Hernieuwbare elektriciteit 2019 6,1 geen data % RWS
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. Niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.