Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert een grote hoeveelheid aan kapitaalgoederen waarvoor zij verantwoordelijk is. Alleen al de kapitaalgoederen verhardingen, riolering, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en watergangen vertegenwoordigen tezamen in 2021 een vervangingswaarde van ruim € 190 miljoen. Het is van belang om zorgvuldig met dit kapitaal om te gaan. De gemeente is hier verantwoordelijk voor en draagt er zorg voor dat de kapitaalgoederen op een juiste manier beheert en onderhouden worden. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen en dragen we zorg voor de instandhouding van ons kapitaal. Daarbij wordt rekening gehouden met alle activiteiten die in deze zelfde openbare ruimte plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze goederen plaats vindt.  

Aanwezige kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Aanwezige kapitaalgoederen

De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte de volgende kapitaalgoederen:

 • Verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom;
 • Straatmeubilair;
 • Openbare verlichting;
 • Verkeer- en straatnaamborden;
 • Gemeentelijke riolering;
 • Waterbodems, beschoeiingen,
 • Civiele kunstwerken;
 • Openbaar groen;
 • Speelvoorzieningen;
 • Gemeentelijke gebouwen.

Om de kapitaalgoederen die zich in de buitenruimte bevinden goed te kunnen beheren, is halverwege 2020 het herziende Beheerplan openbare ruimte 2020 - 2024 ambtelijk vastgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over de kosten die gemaakt moeten worden om de openbare ruimte te onderhouden binnen de wettelijke kaders en de met de gemeenteraad afgesproken beleidskaders. Uitgangspunt daarbij is dat de planningen voor vervanging en groot onderhoud zijn gebaseerd op resultaatgericht beheer. Dit houdt in dat wordt onderhouden of vervangen wat daadwerkelijk nodig is, in plaats van onderhouden of vervangen op basis van technische levensduur. Indien nodig wordt dit plan geactualiseerd en aangepast naar de actuele situatie waarbij ook de planning wordt bekeken.

Voor de gemeentelijke riolering geldt als basis het Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025 voor het onderhoud en vervangingen aan riolering. Het PSW geldt als vervanging van wat voorheen het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) was. Binnen dit plan staat beschreven op welke locatie welk onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Het vormt tevens de basis voor het bepalen van de rioolheffing. Voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 voor alle gebouwen een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de basis voor een goed gebouwenbeheer.

Zorg voor de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Zorg voor de openbare ruimte

Binnen het vastgestelde beheerplan zijn de beeldnormeringen van de CROW en de landelijke Standaard 2018 het uitgangspunt. Het beheerplan omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is kwaliteitsniveau B het uitgangspunt. De afgesproken kwaliteit wordt structureel bewaakt door de implementatie van een professioneel monitoringsplan.

In de beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren en te behouden. De planningen van de verschillende beheerdisciplines worden op elkaar afgestemd, zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Om deze integraliteit te borgen wordt het beheerplan indien nodig geactualiseerd en binnen de organisatie afgestemd.

De onderliggende beheerplannen en het integrale beheer heeft als doel:

 • Het zorgen voor een veilige, comfortabele, leefbare en duurzame openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard;
 • De afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen door kwaliteitssturing;
 • Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbenden communiceren, zodat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn;
 • Voldoen aan wettelijke normen;
 • Budgetbeheersing;
 • Integrale afstemming tussen de verschillende beheeractiviteiten;
 • Termijnplanning voorhanden;
 • Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

De beleidskaders waarbinnen het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd is o.a. opgenomen in: Beheerkwaliteitsplan 2012 (BKP), de beleidsnota’s Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Programma Stedelijk Water 2021 -2025, het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan 2012, Beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen 2016, Speelruimtebeleidsplan 2010 - 2020, Licht op Albrandswaard, beleidskader openbare verlichting 2016, Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 en het Baggerplan. Dit beleid is vertaald in de genoemde beheerplannen en wordt zo ter uitvoering gebracht.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De functie van het gemeentelijke wegennet is om het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht om haar wegen te onderhouden en veilig te houden. Deze plicht is af te leiden uit de Wegenwet. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. Door het opstellen van het beheerplan openbare ruimte 2020 - 2024 is de financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand voor de komende jaren inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd.

In 2022 ligt de focus op het renoveren van Wijk park Rhoon (Sering, Jasmijn, Rozenhof, Magnolia, Primulahof, Goudenregen, Perelaer en Prunus). Deze renovatie wordt in 2021 met een doorloop in 2022 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering en realisatie van het project zal plaatsvinden in de 2de helft van 2022. In het kader van de integrale aanpak wordt hierbij de hele openbare ruimte meegenomen waaronder groen,  riolering en indien nodig openbare verlichting. Bij de planvorming wordt ook rekening gehouden met eventuele verkeerskundige aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Naast deze reconstructie vinden er aan de hand van weginspecties buiten grotere onderhoudswerkzaamheden plaats. Deze locaties zijn pas bekend nadat de weginspecties zijn uitgevoerd. 

Kwaliteit:

In 2021 beschikte Albrandswaard over circa 112 hectare aan diverse verharding met een vervangingswaarde van circa € 67 miljoen. Binnen deze discipline is kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden, niveau B in de woonwijken en niveau C op industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. De technische staat van de verharding op dit moment is goed. Het effect van de verlaagde kwaliteit op de industrieterreinen en de doorgevoerde bezuiniging in 2021 zal pas na meerdere jaren effect hebben. Op termijn is dus wel extra onderhoud en daarmee budget noodzakelijk om opgelopen achterstanden in te halen. Dit wordt in de gaten gehouden door jaarlijks de wegen via  weginspecties in de gaten te houden. 

Straatreiniging

Terug naar navigatie - Straatreiniging

Binnen het onderdeel ‘schoon houden van de openbare ruimte’ valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Binnen Albrandswaard wordt hiervoor geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Waar dit in 2020 nog plaatsvond op basis van beeldsystematiek conform de CROW beeldnormeringen zijn we in 2021 weer teruggegaan naar onderhoud op frequentie. Hierbij dient wel de afgesproken beeldkwaliteit B behaald te worden zoals met de Raad is afgesproken. Met het onderhoud op frequentie kunnen we echter makkelijker sturen en pleksgewijs meer of minder inzet plegen. Daarbij maakt het de communicatie naar bewoners toe makkelijker omdat de uit te voeren rondes in een vaste frequentie worden uitgevoerd. Bewoners kunnen we zo helder meegeven wanneer de rondes gepland staan.     

Kwaliteit:
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. In de dorpscentra (winkelgebieden) wordt kwaliteitsniveau A als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B. Via onderhoudsbestekken beheersen we deze kwaliteitsniveaus door het aantal onderhoudsfrequenties die in het onderhoudsbestek zijn opgenomen. Via visuele controles buiten en tussentijdse oplevermomenten van wijken waar het onderhoud is uitgevoerd zien we erop toe dat deze kwaliteit wordt behaald. 

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Als gemeente dragen we zorg voor een goed functionerende openbare verlichting waarmee de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt gediend. Bij de toepassing of vervanging van openbare verlichting hanteren we de volgende uitgangspunten:

• De gemeente zorgt voor verlichting op maat daar waar het volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl noodzakelijk is of vanuit sociale veiligheid wenselijk is;
• De openbare verlichting is energiezuinig en afgestemd op de behoefte;
• Vervanging van masten/armaturen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met geplande reconstructies en uitgevoerd in LED verlichting;
• Om de elektrotechnische veiligheid van de installaties te verbeteren voorzien we niet geaarde lichtmasten van dubbel geïsoleerde aansluitkastjes of we zorgen alsnog voor aarding;
• In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

In 2022 valt de benodigde vervanging van armaturen mee, er zullen ca. 30 armaturen op diverse locaties in Rhoon en Poortugaal worden vervangen. Daarbij is nog enige uitloop van projecten die in 2021 zijn uitgezet bij de onderhoudsaannemer maar een langere doorlooptijd hebben. Hierbij worden oude armaturen vervangen en gaan we waar mogelijk over naar LED om energiekosten te besparen.

Kwaliteit:

In 2021 beschikte Albrandswaard over een areaal van circa 6.000 lichtmasten met een vervangingswaarde van circa € 5,7 miljoen. De gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor heeft in 2019 een nieuwe aanbesteding plaats gevonden. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin.

De verlichtingskwaliteit zelf is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:

1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl;
2. In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

Verkeer

Terug naar navigatie - Verkeer

Voor 2022 blijft de focus liggen op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen, 30km zones en langzaamaan verbindingen. Voor 2022 ligt nog steeds de focus op de scholen om in afstemming met de scholen de omgeving veiliger te maken. Hierbij wordt wel gekeken naar educatie/gedragsverandering in combinatie met fysieke aanpassingen buiten. Alleen fysieke aanpassingen lost doorgaans het gedragsprobleem niet op en zo blijft de overlast/onveiligheid. 

Naast fysieke maatregelen zal in 2022 ook gewerkt gaan worden aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Dit plan dient handvatten te bieden hoe we als gemeente met alle toekomstige verkeersontwikkelingen, mobiliteitsvraag en nieuwbouw in de gemeente omgaan. Dit zal worden vertaald in een uitvoeringsplan voor 5 jaar waarmee we gericht eventuele problemen kunnen aanpakken en de verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren.    

Kwaliteit:
Voor de verkeersinrichting van wegen worden de richtlijnen van het CROW  en de SWOV richtlijnen aangehouden. Het betreft hier richtlijnen maar geen inrichtingsvereiste, waar mogelijk worden deze toegepast maar de omstandigheden buiten laat dit niet altijd toe waardoor er soms afgeweken wordt. Ook voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkeld. We hanteren hierbij het beheerplan voor verkeer- en straatnaamborden. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden en verkeersobjecten) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

 •  Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;
 •  Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie. 

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Riolering wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de aanleg van riolering één van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Riolering neemt om deze reden een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht wordt er ook een aparte (riool)heffing geïnd en is er een wettelijke verplichting om in het bezit te zijn van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze zorgplicht heeft betrekking op inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is het GRP omgevormd naar het Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025 waarbij duurzaamheid en klimaatadaptie nu ook een belangrijke rol speelt. Dit plan is vastgesteld in 2020. De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims. Het PSW geeft een actueel beeld van de benodigde onderhoudsbehoefte voor de riolering voor de komende 5 jaar en voor de lange termijn. In 2022 staan in dat kader op de planning om de Jasmijn, Sering en een gedeelte van de Gaarde te vernieuwen. Daarnaast wordt in de Havendam een deel van de riolering vervangen en een deel relined om de afvoer via de nieuwbouw in het Spui mogelijk te maken. In de Kerkstraat wordt t.h.v. het gemaal relined. Diverse andere kleine projecten worden dit jaar uitgevoerd.

Kwaliteit:

In 2021 beschikte Albrandswaard over circa 141 kilometer vrij verval riool en 77 kilometer drukriolering met een vervangingswaarde van circa € 93 miljoen. Volgens landelijk maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeelden van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortel-ingroei, verzakking en zandinloop. De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een rioolinspectie met maatstaven en maatregelen, waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 50 tot 60 jaar bedraagt, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding voor het verrichten van deze inspecties. De riolering wordt eens in de 7 jaar gereinigd (ongeveer 18km) en eens in de 14 jaar geïnspecteerd (ongeveer 9km).

Groen en bomen

Terug naar navigatie - Groen en bomen

De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. Als gemeente hanteren we het motto Albrandswaard: Dorpen tussen groen en stad en zijn we de groene long in een verder verstedelijkte omgeving. Het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van het openbaar groen is daarom een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan.

Sinds 2016 wordt er stevig ingezet op een consequent boombeheer gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van bomen en het uitvoeren van structurele boomveiligheidscontroles. In 2022 wordt 1/3 deel van het bomenbestand gecontroleerd conform de geplande cyclus en worden de noodzakelijke snoeimaatregelen uitgevoerd. In navolging daarop ontstaat inzicht in de bomen die gekapt dienen te worden vanwege veiligheid. Deze worden vervolgens ook in hetzelfde jaar gekapt en waar mogelijk vervangen. Door jaarlijkse herhaling van deze planning wordt er zorg gedragen voor een kwalitatief goed en veilig bomenbestand.

In 2021 is het basisontwerp voor de herinrichting van het park van Rhoon gerealiseerd. Dit vormt de eerste stap in de richting van een park wat weer aan de wensen en verwachtingen voldoet van onze inwoners. In 2022 wordt gekeken naar de nadere detailinvullingen van de verschillende functies in het park zoals de bloementuin, het honden uitlaatgebied en de verdere groeninrichting van het park. Daarnaast worden aan de hand van  beoordelingen buiten in 2022 op kleinere schaal op verschillende locaties in de gemeente groenperken gerenoveerd en opnieuw ingericht. Dit draagt bij aan het groen houden van onze dorpen en het verhogen van de kwaliteit van het groen. 

Kwaliteit:
In 2021 beschikte Albrandswaard over circa 28 ha beplanting, 110 ha gras en ruim 13.200 bomen met een vervangingswaarde van circa € 14,5 miljoen. Binnen het groen is kwaliteitsniveau A het uitgangspunt in de centra gebieden en niveau B in de woonwijken en industrieterreinen. Het onderhoud van de buitenruimte werd voorheen via de beeldsystematiek uitgevoerd waarbij de kwaliteitsniveaus in onze onderhoudsbestekken waren vastgelegd. Ervaring heeft echter geleerd dat dit met regelmaat tot discussie met de onderhoudsaannemer leidt, een lagere onderhoudskwaliteit buiten en de communicatie naar bewoners hierdoor werd bemoeilijkt. Vanaf 2021 zijn de onderhoudsbestekken daarom weer aanbesteed op basis van frequentie. De frequenties zijn zodanig aangepast dat het afgesproken kwaliteitsniveau buiten wordt behaald. Omdat er volgens vaste frequenties en om vaste aantal weken onderhoud gepleegd wordt, is de communicatie naar bewoners makkelijker. Via visuele controles buiten en tussentijdse oplevermomenten van wijken waar het onderhoud is uitgevoerd zien we erop toe dat deze kwaliteit wordt behaald. Waar nodig wordt vervolgens bijgestuurd of extra onderhoud gepleegd om het buiten schoon, heel en veilig te houden.      

Waterwegen en baggeren

Terug naar navigatie - Waterwegen en baggeren

De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater en voor het op diepte houden van de sloten en waterwegen in de gemeente. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van waterplanten en riet (dagelijks onderhoud) en baggeren (planmatig onderhoud). Bij slecht beheer en onderhoud kunnen beide ervoor zorgen dat er een slechte doorstroming en afwatering ontstaat.

Van deze werkzaamheden is baggeren het meest ingrijpend. In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Met het baggeren komen de sloten en waterwegen weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water worden daarmee opgelost.

Daarnaast worden er binnen onze gemeente beschoeiingen onderhouden. Op basis van technische levensduur en visuele inspecties wordt beoordeeld waar beschoeiing aan vervanging toe is. Waar mogelijk wordt daarbij bekeken of beschoeiing vervangen kan worden door natuurvriendelijke oevers. Indien dit niet mogelijk blijkt zal nieuwe beschoeiing terug geplaatst worden. Voor 2022 vinden er inspecties plaats in de wijk Rhoon-noord, de Huyters en Poortugaal-zuid/deltawijk. Indien uit de inspectie blijkt dat vervanging nodig is zal dit uitgevoerd worden, indien in goede staat zal vervanging worden uitgesteld.  

Koedood:

De Koedood is de grootste aaneengesloten waterplas in onze gemeente en neemt daardoor een bijzondere positie in qua waterbeheer. In 2017 is er een overeenkomst getekend met het Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van de Koedood bij Portland. Per 1 januari 2018 is daarmee het baggeronderhoud door het waterschap afgekocht en ligt het volledig beheer bij de gemeente. Om het waterbeheer van de Koedood alsmede het groenbeheer van de Noordrand goed vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners, is in 2018 samen met een groep bewoners uitgangspunten voor beheer opgesteld. Er is vervolgens gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’, deze is in 2020 afgerond. De gekozen procedure biedt de mogelijkheid om een aannemer te zoeken met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. Binnen dit contract is vastgelegd dat de onderhoudsaannemer samen met bewoners, gemeente en overige belangrijke stakeholders in overleg treedt over de inrichting, wensen en het onderhoud van het gebied. Dit is vormgegeven is een werkgroep die regelmatig per jaar bij elkaar komt. Hiermee moet een recreatief aantrekkelijk gebied ontstaan.

Kwaliteit:
De gemeente Albrandswaard beschikt over circa 46 ha oppervlakte water (sloten en plassen). Baggeronderhoud wordt vooralsnog planmatig gedaan volgens het bestaande 10-jaren baggerplan van de gemeente Albrandswaard. De hieruit voortkomende werkzaamheden worden in een onderhoudsbestek verwerkt en uitgevoerd door een aannemer. Bij uitvoering van het baggeren speelt de Wet Natuurbescherming en beperking van overlast een belangrijke rol. Daarom vindt uitvoering plaats tussen 1 oktober en 15 maart. Het dagelijks onderhoud van de oevers en het verwijderen van riet en waterplanten wordt jaarlijks uitgevoerd door een aannemer volgens het bestek onderhoud watergangen. Ook hier speelt de Wet Natuurbescherming een belangrijke rol. Uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 juli. Via toezicht zorgt de gemeente ervoor dat de juiste kwaliteit wordt behaald en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken

De civiele kunstwerken in Albrandswaard bestaan uit bruggen, trappen, geluidsschermen, vlonders en visplaatsen. Bruggen vormen hiervan het grootste aandeel. Voor het beheren en onderhouden van de bruggen is in 2016 het beheerplan geupdate. Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie.

Met de huidige objectgegevens, uitgevoerde technische inspecties en de onderstaande uitgangspunten is het beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het beheerplan openbare ruimte 2020-2024 met daarin opgenomen het meerjarig vervangingsplan geeft daarnaast inzicht in de vervangingen die moeten plaatsvinden. Voor vervanging werkelijk plaatsvindt, wordt altijd eerst nog grondig gecontroleerd of dit ook werkelijk aan de orde is of dat uitstel en onderhoud mogelijk is in plaats van vervanging.

Kwaliteit:
In 2021 beschikte Albrandswaard over circa 100 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa € 7,7 miljoen. Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen:

• Veiligheid;
• Levensduur verlengend;
• Schoonhouden.

Vanwege noodzakelijk bezuinigingen in 2021 is ook op het onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken bezuinigd. Dit was mogelijk vanwege de goede staat van de bruggen en omdat bij het onderhoud esthetiek ook een belangrijke rol speelde. Dit laatste is losgelaten waarbij er nu meer pleksgewijs onderhoud plaatst vindt. Bruggen worden hierdoor niet minder veilig maar mogelijk wel minder fraai om te zien.  

Spelen

Terug naar navigatie - Spelen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het Attractiebesluit uit te voeren en moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’. In het Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk.

Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het speelruimteplan. Hiermee is nieuw inzicht ontstaan in de locaties waar geïnvesteerd en waar vervangen moet worden en welke speellocaties mogelijk opgeheven kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat investeringen op de verkeerde plek gedaan worden. Voor 2022 worden conform het beheerplan openbare ruimte meerdere speellocaties in de gemeente aangepakt. Het gaat hierbij om de locaties: Jadelaan, Binnenhof, Buitenhof, Topaaslaan, Nassaustraat, Polderstraat, Molenweg, Landjonker, Doen Beijenzlaan, Albrandswaardseweg en de Nachtwaker Ook hier geldt dat er pas vervangen wordt als dit vanuit veiligheid noodzakelijk is waarbij bij renovatie van volledige speellocaties altijd gekeken wordt of toestellen die herbruikbaar zijn eventueel te verplaatsen zijn.

Kwaliteit:

In 2021 beschikte Albrandswaard over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.3 miljoen. De gemeente dient zich te houden aan zijn wettelijke plicht voor de veiligheid van speeltoestellen dit conform het eerder genoemde Attractiebesluit. Op basis van deze wet controleren we de speeltoestellen vier keer per jaar en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

In 2016 is voor alle gemeentelijke gebouwen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van deze MOP’s is een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt.

Kwaliteit:

Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3.  
 • Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
Omschrijving budget/krediet opmerking
Budgetten
Wegen 686.800 excl. € 875.000 kapitaallasten
Riolering 1.289.100 excl. € 540.200 kapitaallasten
Verkeersmiddelen 189.600 excl. € 68.400 kapitaallasten
Groen, waterwegen en baggeren 1.557.600 excl. € 107.300 kapitaallasten
Civiele kunstwerken 70.800
Spelen 46.200 excl. € 67.500 kapitaallasten
Straatreiniging 358.100
Straatmeubilair 37.500
Openbare verlichting 270.600 excl. € 88.700 kapitaallasten
4.506.300
Investeringen
Wegen 1.035.600
Riolering 1.154.000
Bruggen 88.400
Beschoeiingen 87.600
Graven 31.800
Speelvoorzieningen 173.600
Openbare verlichting 75.000
2.646.000

Relevante reserves

Terug naar navigatie - Relevante reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Reserve Baggeren 503.000 447.100 391.200 335.300 279.400 223.500
Reserve Grootonderhoud gebouwen 759.600 850.900 967.200 1.083.500 1.199.800 1.316.100
1.262.600 1.298.000 1.358.400 1.418.800 1.479.200 1.539.600

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
omschrijving aantal toelichting
Groen
Bomen 13.092 stuks
Natuurlijke beplanting 164.128 m2 bosplantsoen, etc.
Cultuurlijke beplanting 113.222 m2 heesters, rozen, etc.
Haag 21.902 m2
Gras 1.085.184 m2
Openbare verlichting
Lichtmasten 6.043 stuks
Armaturen 5.834 stuks
Lichtbronnen 5.835 stuks
Speelvoorzieningen
Speel- en sporttoestellen 521 stuks verspreid over 124 speelplekken en 7 schoolpleinen
Kunstmatige valondergronden 3.851 m2 waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer
Waterhuishouding
Watergang 457.210 m2
Oeverbeschoeiing 24.247 m
Natuurlijke oevers 38.954 m
Verhardingen
Asfalt 272.033 m2
Bestrating 887.081 m2
Overige verhardingen 10.963 m2
Goot 1.482 m2
Verkeer
Markeringen 2.914 m2
Verkeersborden 2.320 stuks
Verkeersteken 1.680 stuks
Civiele kunstwerken
Fiets- en voetbruggen 70 stuks
Overige kunstwerken 22 stuks trappen, vlonders, visplaatsen
Verkeersbruggen 8 stuks
Riolering
Drukriolering 77.400 m
Rioolput 3.595 stuks
Rioolvoorziening 9 stuks
Vrijvervalleiding 141.654 m
Gemalen
Bergbezinkvoorziening 5 stuks
CVK 43 stuks
Drukriool 234 stuks
Groot gemaal (droog) 4 stuks
Groot gemaal (nat) 38 stuks
Kunstwerk 1 stuks
Oppervlaktewatergemaal 2 stuks
Opvoergemaal 1 stuks