Incidentele baten en lasten

De begroting van gemeenten moet structureel sluitend zijn. Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In onderstaand overzicht een opsomming van de incidentele baten en lasten die gecorrigeerd worden op het begrotingsresultaat.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN
nr. omschrijving begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
lasten baten lasten baten lasten baten lasten lasten
O&O, veiligheid en bestuur
1 pensioenen wethouders 55.200 55.200 55.200 55.200
2 BAR bijdrage: optimalisering fiscaal beheer 31.600
3 BAR bijdrage: omgevingswet 90.600 57.200
4 BAR bijdrage: digitaal vergaderen 7.100
5 BAR bijdrage: WOO juridische ondersteuning 8.400 8.400
6 BAR bijdrage: fte burgerzaken 15.000
7 BAR bijdrage: online dienstverlening 14.000
8 BAR bijdrage: digitaliseren persoonkaarten 22.000
9 versterking regieteam 136.000
10 op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders 10.400
11 op peil brengen vz wachtgeld vm burgemeester 17.600
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 379.900 28.000 120.800 0 55.200 0 55.200 0
RO, wonen en economie
12 mutaties grondexploitaties 1.681.400
13 haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's 60.000
14 zetting Valckesteyn 45.000
15 mutaties grondexploitaties 1.663.100
Totaal programma RO, wonen en economie 1.786.400 1.663.100 0 0 0 0 0 0
Buitenruimte
16 mobiliteitsvisie/-plan 85.000
17 bodemkwaliteitskaarten 0 30.000 0 0
18 nota bodembeheer 0 0 0 30.000
19 actieplan geluid 0 15.000
20 basisemissiekaarten geluid 30.000
21 geluidsbelastingkaarten 30.000
22 baggeren, onderhoud Koedoodseplas 55.900 55.900 55.900 55.900
Totaal programma Buitenruimte 200.900 0 100.900 0 55.900 0 85.900 0
Financien
23 POH-GGZ jeugdfuncties (stelpost) 80.000
24 stelpost voorziening wachtgeld vm wethouders 400.000
Totaal programma Financien 480.000 0 0 0 0 0 0 0
Sociaal domein
25 storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. 10.000 10.000 10.000 10.000
26 vlaktax 2019 72.500
27 vlaktax 2020 281.800 281.800
incidenteel tekort GRJR 73.300
Totaal programma Sociaal domein 73.300 364.300 0 291.800 0 10.000 0 10.000
Totaal incidentele mutaties exploitatie 2.920.500 2.055.400 221.700 291.800 111.100 10.000 141.100 10.000
Mutaties reserves
O&O, veiligheid en bestuur
28 onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
29 reserve wethouderspensioenen 55.200 55.200 55.200 55.200
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200
RO, wonen en economie
30 onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
31 mutaties grondexploitaties 18.300
25.000 18.300 25.000 0 25.000 0 25.000 0
Buitenruimte
32 onderhoud gebouwen 21.500 21.500 21.500 21.500
33 reserve baggeren 55.900 55.900 55.900 55.900
21.500 55.900 21.500 55.900 21.500 55.900 21.500 55.900
Financien
34 onderhoud gebouwen 10.800 10.800 10.800 10.800
10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0
Sociaal domein
35 Sociaal deelfonds 10.000 10.000 10.000 10.000
36 onderhoud gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000
37 dekking GRJR 218.100
44.000 218.100 44.000 0 44.000 0 44.000 0
Totaal incidentele stortingen in reserves 126.300 347.500 126.300 111.100 126.300 111.100 126.300 111.100
Totaal incidentele lasten en baten 3.046.800 2.402.900 348.000 402.900 237.400 121.100 267.400 121.100
Saldo incidentele baten en lasten 643.900 -54.900 116.300 146.300

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. De uit te betalen pensioenen voormalige wethouders worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Wethouderspensioenen. Zie ook punt 29.
2. Belastingdienst heeft eind 2020 haar nieuwe beleid inzake horizontaal toezicht gepubliceerd. Om te kunnen deelnemen aan het horizontaal toezicht dient de organisatie een adequaat werkende fiscale monitoring te hebben.
3. Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet wordt de bijdrage aan de GR BAR incidenteel verhoogd.
4. Vanuit de crisissituatie is een hoge vraag gekomen naar het digitaal vergaderen en samenwerken. Deze faciliteit is in maart-april 2020 met spoed beschikbaar gemaakt. Hiervoor wordt per maand een licentie per gebruiker betaald. De verwachting is dat na de crisissituatie de hybride vergaderingen voor het merendeel zullen worden gecontinueerd als werkstandaard. Voor 2022 wordt dat incidenteel gedekt via deze budgetverhoging. De structurele effecten vanaf 2023 worden betrokken bij het Project duurzaam werken 3.0., waarbij ons toekomstige werkconcept wordt beschreven, met daarbij een kostenraming.
5. Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond WOO-verzoeken, procesbeheer, alsmede met juridische advisering bij actieve openbaarmaking
6. Zie Voorjaarsnota 2022, toename complexiteit burgerzakenwerk.
7. Zie Voorjaarsnota 2022, online dienstverlening.
8. Zie speerpunt Algemeen Bestuur programma 1.
9. Ten behoeve van de versterking van het regieteam is éénmalig een bedrag geraamd in deze begroting.
10. Ten behoeve van de uitkering van wachtgelden vm wethouders is een voorziening gevormd.
11. Ook voor de uitkering van het wachtgeld van een vm burgemeester is een voorziening gevormd.
12. Voor de verwerking van de grondexploitaties zie ook de punten 15 en 31. Per saldo lopen deze drie posten op € 0,00.
13. Zie Voorjaarsnota 2022. Het betreft de uitwerking van de omgevingsvisie in gebiedsprogramma’s.
14. Zie Voorjaarsnota 2020. Geraamd voor het vervolgonderzoek zetting “Valckesteyn”.
15. Zie punt 12.
16. Zie Voorjaarsnota 2022. Het is nodig een nieuw mobiliteitsplan op te stellen wat past binnen de nieuwe omgevingswet.
17. Zie Voorjaarsnota 2022. Milieu maakt een aantal producten met een cyclus van 5 of 10 jaar, op basis van (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder vallen de Geluidbelastingkaarten, het Actieplan Geluid en de Bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de Nota Bodembeheer (eens in de 10 jaar).
18. Zie punt 17.
19. Zie punt 17.
20. Zie punt 17.
21. Zie punt 17.
22. De uitgaven die gemaakt worden voor het baggeren van de Koedoodseplas worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Baggeren. Zie ook punt 33.
23. Zie Voorjaarsnota 2022. In 2021 is een pilot gestart met de inzet van POH-GGZ jeugd functies op huisartsenpraktijken in Albrandswaard. Deze ontwikkeling wordt vervolgd in 2022.
24. In 2022 vinden de verkiezingen gemeenteraad plaats.
25. De baten die ontvangen worden t.b.v. de vergunninghouders worden gestort in de reserve Sociaal domein. Zie ook punt 35.
26. Op basis van de begroting van de GRJR is voor 2022 en 2023 de vlaktax geraamd.
27. Zie punt 26.
28. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
29. Zie punt 1.
30. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
31. Zie punt 12.
32. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
33. Zie punt 22.
34. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
35. Zie punt 25.
36. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
37. Betreft de dekking van de hogere lasten van de GRJR.

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Saldo baten en lasten -198 232 121 399
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 769 453 374 297
Begrotingssaldo 571 685 496 695
Saldo incidentele baten en lasten 644 -55 116 146
gecorrigeerd saldo 1.215 630 612 842
voordeel voordeel voordeel voordeel

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

reserve 2022 2023 2024 2025
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve rentelast 433.000 354.000 275.000 197.200
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500 7.500

In het dienstjaar 2020 is een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco gestort in een reserve Rentelast. Besloten is om met deze opbrengst geen leningen vervroegd af te lossen, maar jaarlijks een bedrag vrij te laten vallen ter dekking van de rentelast.
Gezien de vrij unieke situatie heeft de commissie BBV 22 oktober 2020 besloten deze bate te zien als een structurele bate.