EMU Saldo

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c) 3.288 198 -232 -121 -399
Mutaties vaste activa -15.695 1.082 1.057 2.028 2.092
Mutatie voorzieningen -3.611 -886 -202 -259 -243
Mutatie voorraden -1.622 7.868 793 0 0
Berekend EMU-saldo -17.640 8.262 1.416 1.648 1.450