Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Terug naar navigatie - Inleiding

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit.
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Overige Baten en Lasten
Algemene dekkingsmiddelen 318.100 244.400 151.300 70.800
Baten
Overige Baten en Lasten
Algemene dekkingsmiddelen 43.931.900 39.845.000 40.191.900 40.807.000
Totaal baten en lasten 43.613.800 39.600.600 40.040.600 40.736.200
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Algemene dekkingsmiddelen begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Lokale heffingen 215.000 218.000 221.100 224.200
Algemene uitkering 0 0 0 0
Dividend 17.800 17.800 17.800 17.800
Saldo financieringsfunctie -82.000 -157.300 -252.900 -335.800
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 160.700 159.200 158.500 157.700
Saldo lasten 311.500 237.700 144.500 63.900
Lokale heffingen -7.317.300 -7.536.800 -7.763.000 -7.995.900
Algemene uitkering -32.504.200 -32.095.600 -32.252.300 -32.634.500
Dividend -203.500 -203.500 -167.500 -167.500
Saldo financieringsfunctie -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Saldo baten -40.034.100 -39.845.000 -40.191.900 -40.807.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen -39.722.600 -39.607.300 -40.047.400 -40.743.100
Terug naar navigatie - lokale heffingen tabel
Lokale heffingen begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Lasten heffing en invord.gem.belastingen 215.000 218.000 221.100 224.200
Bijdrage BAR 160.700 159.200 158.500 157.700
Saldo lasten 375.700 377.200 379.600 381.900
OZB woningen -4.499.500 -4.634.500 -4.773.600 -4.916.800
OZB niet-woningen -2.817.800 -2.902.300 -2.989.400 -3.079.100
Saldo baten -7.317.300 -7.536.800 -7.763.000 -7.995.900
Totaal lokale heffingen -6.941.600 -7.159.600 -7.383.400 -7.614.000
Terug naar navigatie - lokale heffingen tekst

Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen, 0.65 Belasting overig en 0.8 Overige baten en lasten.

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Algemene uitkering
De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende informatie (meicirculaire). Voor een specificatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de Financiële begroting..

Terug naar navigatie - algemene uitkering tabel
Algemene Uitkering begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Algemene uitkering 0 0 0 0
Saldo lasten 0 0 0 0
Algemene uitkering -32.504.200 -32.095.600 -32.252.300 -32.634.500
Saldo baten -32.504.200 -32.095.600 -32.252.300 -32.634.500
Totaal algemene uitkering -32.504.200 -32.095.600 -32.252.300 -32.634.500
Terug naar navigatie - dividend tabel
Dividend begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Stedin 7.100 7.100 7.100 7.100
Evides 10.500 10.500 10.500 10.500
BNG 100 100 100 100
Saldo lasten 17.700 17.700 17.700 17.700
Stedin -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Evides -193.500 -193.500 -157.500 -157.500
BNG 0 0 0 0
Saldo baten -203.500 -203.500 -167.500 -167.500
Totaal dividend -185.800 -185.800 -149.800 -149.800
Terug naar navigatie - dividend tekst

Zie de toelichting bij het onderdeel Saldo financieringsfunctie. Aandelen behoren tot de vaste activa. De lasten in bovenstaand overzicht betreft de doorberekende rente via het renteomslag%.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie tabel
Saldo financieringsfunctie begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Financiering 701.000 600.000 496.900 395.000
Toerekenen rente vanuit de activa -765.000 -757.300 -749.800 -730.800
Toerekenen rente overig -18.000 0 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 0 0 0 0
Saldo lasten -82.000 -157.300 -252.900 -335.800
Financiering -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Toerekenen rente vanuit de activa 0 0 0 0
Toerekenen rente overig 0 0 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Saldo baten -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Totaal saldo financieringsfunctie -91.100 -166.400 -262.000 -344.900

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde 2020 312 309 Duizend euro CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2021 876 768 In euro’s COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2021 1.031 845 In euro’s COELO
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021
*) matig stedelijk

1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

2. Overhead

Terug naar navigatie - Inleiding

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.
In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden.
- Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead.
- Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Overige Baten en Lasten
Overhead 8.623.900 7.179.900 7.244.400 7.286.600
Baten
Overige Baten en Lasten
Overhead 23.300 27.500 27.800 29.200
Totaal baten en lasten -8.600.600 -7.152.400 -7.216.600 -7.257.400
Terug naar navigatie - overhead tabel

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

overhead begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
Bestuursondersteuning 401.600 269.100 272.900 270.900
Kosten vm personeel 0 0 0 0
Communicatie en voorlichting 61.800 62.600 63.500 64.500
Juridische zaken 21.900 22.200 22.600 22.900
Overhead vanuit de BAR 6.522.400 6.585.000 6.645.900 6.688.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis 240.700 241.000 239.500 239.700
Saldo lasten 7.248.400 7.179.900 7.244.400 7.286.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis -27.500 -27.500 -27.800 -29.200
Saldo baten -27.500 -27.500 -27.800 -29.200
Totaal overhead 7.220.900 7.152.400 7.216.600 7.257.400

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Inleiding

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitsplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Overige Baten en Lasten
Vennootschapbelasting 23.700 24.100 24.400 24.700

4. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Inleiding

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Overige Baten en Lasten
Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000