Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
Programma omschrijving subprogramma rekening 2020 rekening 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Openbare Orde & Veiligheid 2.017.012 71.312 2.087.500 70.200 1.527.900 72.400 1.557.400 74.600 1.576.100 76.700 1.592.400 79.100
Algemeen Bestuur 2.787.670 772.805 3.568.100 541.500 3.311.900 532.600 3.145.800 504.700 2.987.800 506.000 2.920.400 506.400
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur 4.804.682 844.117 5.655.600 611.700 4.839.800 605.000 4.703.200 579.300 4.563.900 582.700 4.512.800 585.500
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Ruimtelijke ordening 9.629.215 9.494.867 16.456.700 16.372.300 2.892.200 1.820.000 1.147.000 161.100 1.147.500 165.400 1.147.200 94.200
Wonen 109.057 1.255.301 122.300 670.100 142.100 405.700 98.100 385.700 97.800 376.200 98.200 377.100
Economie 85.075 36.411 85.100 39.400 118.600 40.600 117.800 41.800 117.500 43.100 117.200 44.300
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie 9.823.348 10.786.578 16.664.100 17.081.800 3.152.900 2.266.300 1.362.900 588.600 1.362.800 584.700 1.362.600 515.600
Buitenruimte Buitenruimte 15.363.992 7.987.696 16.042.800 8.242.000 15.747.200 8.521.600 15.462.300 8.251.200 15.633.300 8.376.100 15.729.500 8.374.300
Kunst & Cultuur 162.162 37.480 155.000 17.200 147.900 17.700 149.200 18.200 149.700 18.800 150.900 19.300
Totaal Buitenruimte 15.526.154 8.025.176 16.197.800 8.259.200 15.895.100 8.539.300 15.611.500 8.269.400 15.783.000 8.394.900 15.880.400 8.393.600
Financiën Financien 135.718 33.534 825.100 177.000 1.249.200 0 1.035.900 0 1.262.900 0 1.562.900 0
Totaal Financiën 135.718 33.534 825.100 177.000 1.249.200 0 1.035.900 0 1.262.900 0 1.562.900 0
Educatie Educatie 2.591.036 240.282 2.735.500 374.100 2.465.500 170.200 2.508.700 175.000 2.550.500 180.300 2.550.400 185.700
Totaal Educatie 2.591.036 240.282 2.735.500 374.100 2.465.500 170.200 2.508.700 175.000 2.550.500 180.300 2.550.400 185.700
Sport Sport 1.698.249 449.342 1.469.900 420.500 1.652.300 433.100 1.658.800 446.000 1.666.500 459.600 1.666.400 473.300
Totaal Sport 1.698.249 449.342 1.469.900 420.500 1.652.300 433.100 1.658.800 446.000 1.666.500 459.600 1.666.400 473.300
Sociaal Domein Maatschappelijke Ondersteuning 4.526.796 121.005 4.169.300 131.800 4.553.800 139.200 4.543.600 142.400 4.541.800 145.900 4.543.100 149.200
Kwetsbare Groepen 237.108 0 646.300 0 249.600 0 253.100 0 256.900 0 260.600 0
Participatie 9.475.015 8.288.873 6.104.200 4.518.700 6.012.100 4.445.000 6.006.300 4.445.000 6.008.300 4.445.000 6.011.100 4.445.000
Jeugdzorg 4.888.928 666.893 5.360.900 60.000 5.089.400 414.300 5.005.500 341.800 5.003.400 0 5.003.900 0
Zorg & Welzijn 754.857 388.189 687.800 376.700 678.100 388.000 682.900 399.700 688.800 411.600 692.100 424.000
Wijkteams 1.409.473 0 1.480.500 5.600 1.495.500 11.300 1.494.800 11.300 1.493.300 11.600 1.493.300 12.100
Doorberekening bijdrage BAR 2.713.700 2.663.900 2.672.900 2.648.700 2.637.500 2.624.700
Totaal Sociaal Domein 24.005.878 9.464.960 21.112.900 5.092.800 20.751.400 5.397.800 20.634.900 5.340.200 20.630.000 5.014.100 20.628.800 5.030.300
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen 311.955 54.277.545 156.400 37.398.200 311.500 40.034.100 237.700 39.845.000 144.500 40.191.900 63.900 40.807.000
Overhead 7.557.189 24.230 7.742.200 13.800 7.248.400 27.500 7.179.900 27.500 7.244.400 27.800 7.286.600 29.200
Vpb 359.939 0 30.000 0 30.300 0 30.800 0 31.200 0 31.600 0
Onvoorzien 0 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten 8.229.084 54.301.775 8.003.600 37.412.000 7.665.200 40.061.600 7.523.400 39.872.500 7.495.100 40.219.700 7.457.100 40.836.200
Totaal exploitatie 66.814.148 84.145.763 72.664.500 69.429.100 57.671.400 57.473.300 55.039.300 55.271.000 55.314.700 55.436.000 55.621.400 56.020.200
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves 17.331.615 -3.235.400 -198.100 231.700 121.300 398.800
overschot tekort tekort overschot overschot overschot
Programma omschrijving subprogramma rekening 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur reserves programma 1 0 120.663 96.200 329.800 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur 0 120.663 96.200 329.800 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie reserves programma 2 174.621 457.607 180.300 213.300 25.000 18.300 25.000 0 25.000 0 25.000 0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie 174.621 457.607 180.300 213.300 25.000 18.300 25.000 0 25.000 0 25.000 0
Buitenruimte reserves programma 3 21.500 75.200 621.500 1.236.100 21.500 75.200 21.500 75.200 21.500 75.200 21.500 75.200
Totaal Buitenruimte 21.500 75.200 621.500 1.236.100 21.500 75.200 21.500 75.200 21.500 75.200 21.500 75.200
Financiën reserves programma 4 36.200 118.477 10.875.600 11.412.000 10.800 511.500 10.800 432.500 10.800 353.500 10.800 275.700
Totaal Financiën 36.200 118.477 10.875.600 11.412.000 10.800 511.500 10.800 432.500 10.800 353.500 10.800 275.700
Educatie reserves programma 5 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700
Totaal Educatie 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700
Sport reserves programma 6 0 30.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Sport 0 30.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociaal Domein reserves programma 7 720.764 710.785 642.000 1.196.000 44.000 218.100 44.000 0 44.000 0 44.000 0
Totaal Sociaal Domein 720.764 710.785 642.000 1.196.000 44.000 218.100 44.000 0 44.000 0 44.000 0
Niet onder de programma's verantwoorde b&l mutaties reserves 17.330.354 347.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten 17.330.354 347.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties in reserves 18.283.439 1.878.140 12.415.600 14.403.900 126.300 895.000 126.300 579.600 126.300 500.600 126.300 422.800
Resultaat 926.316 -1.247.100 570.600 685.000 495.600 695.300
overschot tekort overschot overschot overschot overschot

Algemene toelichting

Terug naar navigatie - Algemene toelichting

Het gedeelte van de bijdrage aan de BAR dat geen betrekking heeft op overheadkosten, wordt via de taakvelden doorberekend aan de verschillende programma’s. Voor de primaire begroting 2022 is een nieuwe verdeling gemaakt en verwerkt in de begroting. De nieuwe verdeling zal ook gehanteerd worden voor het begrotingsjaar 2021 en zal via de 2e Tussenrapportage 2021 verwerkt worden. De nieuwe verdeling heeft tot gevolg dat er verschillen ontstaan tussen de begrotingsjaren op de programma’s, zie onderstaand overzicht, en is voor een gedeelte de verklaring van de verschillen op de programma’s.

programma
2021 2022 verschil
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur 986.100 596.300 -389.800
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie 533.200 932.000 398.800
Buitenruimte 4.003.600 4.134.600 131.000
Financiën 5.100 0 -5.100
Educatie 187.300 133.100 -54.200
Sport 188.000 267.300 79.300
Sociaal Domein 2.663.900 2.672.900 9.000
Niet in voorgaande programma's baten en lasten 112.900 160.700 47.800
8.680.100 8.896.900 216.800

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Dit programma gaat over het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen staat hierin centraal.
Daarnaast wordt maximaal ingezet op stimuleren en faciliteren van initiatieven van de samenleving waarbij integer en transparant besturen voorop staat.

Taakvelden programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2020 begroting 2021 na wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.1 Bestuur 2.085.979 2.788.400 2.472.800 2.297.100 2.138.600 2.072.000
0.2 Burgerzaken 701.691 779.700 839.100 848.700 849.200 848.400
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 96.200 25.000 25.000 25.000 25.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.273.783 1.419.500 1.308.700 1.337.600 1.355.200 1.370.000
1.2 Openbare orde en Veiligheid 743.229 668.000 219.200 219.800 220.900 222.400
totaal lasten programma 1 4.804.682 5.751.800 4.864.800 4.728.200 4.588.900 4.537.800
0.1 Bestuur -492.329 -194.400 -206.100 -178.100 -178.600 -179.000
0.2 Burgerzaken -280.476 -347.100 -326.500 -326.600 -327.400 -327.400
0.10 Mutaties reserves -120.663 -329.800 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -61.485 -55.200 -56.900 -58.600 -60.300 -62.200
1.2 Openbare orde en Veiligheid -9.827 -15.000 -15.500 -16.000 -16.400 -16.900
totaal baten programma 1 -964.780 -941.500 -660.200 -634.500 -637.900 -640.700
saldo programma 1 3.839.902 4.810.300 4.204.600 4.093.700 3.951.000 3.897.100

Verschillenanalyse

Voor het programma 1 zijn de volgende nieuwe budgetten in de Programmabegroting 2022 – 2025 verwerkt. Sommige van deze posten zijn aangeleverd via de Voorjaarsnota, enkele zijn nagekomen.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Bijdrage BAR (stelpost)
0,5 fte jongerenwerker 30.000 30.000 30.000 30.000
Wet kwaliteitsborging 17.200 5.800 200 200
Online dienstverlening 14.000 0 0 0
Digitale toegankelijkheid 11.300 11.300 11.300 11.300
Toename complexiteit burgerzaken 15.000 0 0 0
SROI 10.200 10.200 10.200 10.200
WOO contactfunctionaris 7.100 7.100 7.100 7.100
WOO juridische ondersteuning 8.400 8.400 0 0
WOO aanvulling 40.600 43.000 41.700 45.000
Formatie urgentie aanvragen 11.800 11.800 11.800 11.800
Digitaal vergaderen 7.100 0 0 0
Arbo 6.100 6.100 6.100 6.100
Dashboard dienstverlening 5.200 5.200 5.200 5.200
Digitalisering persoonskaarten 22.000 0 0 0
206.000 138.900 123.600 126.900

Wanneer rekening gehouden wordt met de lagere doorberekening bijdrage BAR aan taakvelden ad € 389.800 en de nieuwe budgetten, resteert een bedrag van € 421.900 voordelig.

Het verschil in de doorberekening bijdrage BAR betreffen de volgende taakvelden.

programma 1
taakveld 2021 2022 verschil
0.1 Bestuur 14.400 0 -14.400
0.2 Burgerzaken 391.400 502.400 111.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 37.900 3.800 -34.100
1.2 Openbare orde en Veiligheid 542.400 90.100 -452.300
986.100 596.300 -389.800

Overige verschillen
Het verschil tussen de begroting 2021 en de begroting 2022 op het taakveld 0.1 Bestuur is voor het grootste gedeelte de doorbelasting van de bijdrage van de BAR naar de taakvelden. Daarnaast is in de begroting 2022 de doorbelasting van kosten van het gemeentehuis aan de Hofhoek vervallen.

Toelichting mutaties reserves
Lasten
De lasten betreffen de storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.

Baten
De geraamde onttrekkingen voor het programma 1 begroting 2021 betreffen voornamelijk onttrekkingen aan de Algemene reserve ter dekking van de overgehevelde budgetten uit de jaarrekening 2020.

Nieuwe investeringen

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringen
Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 2022 2023 2024 2025
Bestuurkosten 23.300 23.300 23.300 0
Totaal investeringen 23.300 23.300 23.300 0

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Dit programma gaat over onze inzet bij het scheppen van optimale condities voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Levendigheid in de dorpskeren en de landelijke omgeving zijn de spil in dit geheel.

Taakvelden programma Ruimtelijke ordening, wonen & economie
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2020 begroting 2021 na wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.10 Mutaties reserves 174.621 180.300 25.000 25.000 25.000 25.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 620.045 536.600 353.600 353.000 353.500 354.200
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.673 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 82.402 85.100 118.600 117.800 117.500 117.200
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.280.904 64.400 18.400 18.200 18.200 18.100
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke Ordening 265.743 224.800 828.900 765.900 765.900 765.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.462.524 15.630.900 1.691.300 9.900 9.900 9.900
8.3 Wonen en bouwen 109.057 122.300 142.100 98.100 97.800 98.200
totaal lasten programma 2 9.997.969 16.844.400 3.177.900 1.387.900 1.387.800 1.387.600
0.10 Mutaties reserves -457.607 -213.300 -18.300 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -35.846 -42.200 -43.500 -44.800 -46.100 -47.500
1.2 Openbare orde en Veiligheid -12.790 -13.600 -14.000 -14.400 -14.900 -15.300
3.1 Economische ontwikkeling -23.620 -25.800 -26.600 -27.400 -28.200 -29.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.350.073 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke Ordening -947.298 -765.500 -113.400 -116.300 -119.300 -46.700
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -6.161.649 -15.564.600 -1.663.100 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -1.255.301 -670.100 -405.700 -385.700 -376.200 -377.100
totaal baten programma 2 -11.244.185 -17.295.100 -2.284.600 -588.600 -584.700 -515.600
saldo programma 2 -1.246.216 -450.700 893.300 799.300 803.100 872.000

Verschillenanalyse

Voor het programma 2 zijn de volgende nieuwe budgetten in de Programmabegroting 2022 – 2025 verwerkt. Deze posten zijn aangeleverd via de Voorjaarsnota.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Haalbaarheidstudies gebiedsprogramma's 60.000 0 0 0
Buurtbus 10.000 10.000 10.000 10.000
Verlaging legesinkomsten (dekking wet kwaliteitsborging programma 1) 10.100 30.900 41.200 41.200
Vervolgonderzoek zetting Valckesteyn 45.000 0 0 0
125.100 40.900 51.200 51.200

Wanneer rekening gehouden wordt met de hogere doorberekening bijdrage BAR aan taakvelden ad € 398.800 en de nieuwe budgetten, resteert een bedrag van € 820.100 nadelig.
Het verschil in de doorberekening bijdrage BAR betreffen de volgende taakvelden.

programma 2
taakveld 2021 2022 verschil
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 394.300 208.700 -185.600
3.1 Economische ontwikkeling 74.500 107.900 33.400
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 64.400 18.400 -46.000
8.1 Ruimtelijke Ordening 0 597.000 597.000
533.200 932.000 398.800

Overige verschillen
In de 1e Tussenrapportage 2021 zijn de opbrengsten WABO-vergunningen eenmalig verhoogd met € 255.000. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een eenmalige winstneming Essendael van € 600.000. 

Toelichting mutaties reserves
De baten betreffen het MPO 2021. De lasten een storting in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3 Buitenruimte

De buitenruimte staat centraal in dit programma. Op het gebied van de buitenruimte wordt het thema ‘meedoen werkt’ vorm gegeven door gebruik te maken van eigen kracht, vrijwillige inzet en slimme combinaties.

Taakvelden programma Buitenruimte
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2020 begroting 2021 na wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.2 Burgerzaken 12.922 8.400 312.300 309.600 308.200 306.700
0.10 Mutaties reserves 21.500 621.500 21.500 21.500 21.500 21.500
0.63 Parkeerbelasting 7.800 7.600 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid 3.565 17.700 32.600 32.700 33.000 33.100
2.1 Verkeer en vervoer 3.435.609 3.471.500 4.160.300 4.172.300 4.271.800 4.288.500
2.2 Parkeren 42.200 41.400 9.600 9.200 9.100 9.300
2.3 Recreatieve havens 19.100 18.700 0 0 0 0
2.4 Economische Havens en waterwegen 648.531 580.100 601.700 614.000 626.400 638.700
2.5 Openbaar vervoer 60.764 13.800 10.000 10.000 10.000 10.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 34.900 34.200 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 14.000 13.800 0 0 0 0
5.3 Cultuur 71.258 45.100 38.100 38.600 39.200 39.600
5.4 Musea 24.563 21.200 53.800 53.800 53.700 53.900
5.5 Cultureel erfgoed 37.700 37.000 24.600 24.300 24.200 24.100
5.6 Media 16.582 16.300 16.200 16.400 15.600 15.300
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.174.450 2.443.400 2.746.700 2.764.500 2.788.500 2.806.200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 93.339 90.300 97.100 77.300 57.300 54.600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 13.028 12.900 18.700 17.600 17.600 17.400
7.2 Riolering 2.359.187 2.574.000 2.393.800 2.274.300 2.360.400 2.351.200
7.3 Afval 3.945.936 4.163.800 3.561.800 3.375.500 3.430.000 3.441.500
7.4 Milieubeheer 693.647 848.100 870.600 859.300 819.300 854.200
7.5 Begraafplaatsen 428.025 422.900 404.700 410.500 385.000 391.400
8.1 Ruimtelijke Ordening 676.820 665.700 93.500 92.700 92.200 91.800
8.3 Wonen en bouwen 712.229 649.900 449.000 458.900 441.500 452.900
totaal lasten programma 3 15.547.654 16.819.300 15.916.600 15.633.000 15.804.500 15.901.900
0.10 Mutaties reserves -75.200 -1.236.100 -75.200 -75.200 -75.200 -75.200
0.2 Burgerzaken -113 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -8.479 -14.000 -14.400 -14.900 -15.300 -15.800
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -149.480 -96.800 -99.700 -102.800 -105.800 -108.900
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische Havens en waterwegen -6.198 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -35.000 0 0 0 0 0
5.3 Cultuur -25.000 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -12.367 -13.700 -14.100 -14.500 -15.000 -15.400
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -31.354 -9.900 -10.200 -10.500 -10.800 -11.100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -21.088 -17.700 -18.200 -18.800 -19.300 -19.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -2.951.759 -3.307.200 -3.453.700 -3.317.700 -3.423.500 -3.417.300
7.3 Afval -4.341.566 -4.254.200 -4.622.100 -4.480.600 -4.492.700 -4.489.700
7.4 Milieubeheer -117.058 -241.500 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen -238.713 -214.400 -214.400 -214.400 -214.400 -214.400
8.1 Ruimtelijke Ordening -87.001 -89.800 -92.500 -95.200 -98.100 -101.100
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0
totaal baten programma 3 -8.100.376 -9.495.300 -8.614.500 -8.344.600 -8.470.100 -8.468.800
saldo programma 3 7.447.278 7.324.000 7.302.100 7.288.400 7.334.400 7.433.100

Verschillenanalyse
Voor het programma 3 zijn de volgende nieuwe budgetten in de Programmabegroting 2022 – 2025 verwerkt. De posten zijn aangeleverd via de Voorjaarsnota.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Mobiliteitsvisie/-plan verkeer 85.000 0 0 0
Geluidsbelastingkaarten 30.000 0 0 0
Basisemissiekaarten geluid 30.000 0 0 0
Actieplan geluid 0 15.000 0 0
Bodemkwaliteitskaarten 0 30.000 0 0
Nota bodembeheer 0 0 0 30.000
145.000 45.000 0 30.000

De verandering van de doorberekening van de bijdrage BAR aan de taakvelden heeft voor het programma Buitenruimte een negatief gevolg van € 131.000.
Wanneer rekening gehouden wordt met de hogere doorberekening bijdrage BAR aan taakvelden en de nieuwe budgetten resteert een bedrag van € 297.900 voordelig.

Het verschil in de doorberekening bijdrage BAR betreffen de volgende taakvelden.

programma 3
taakveld 2021 2022 verschil
0.2 Burgerzaken 4.000 307.900 303.900
0.63 Parkeerbelasting 7.600 0 -7.600
1.2 Openbare orde en Veiligheid 0 14.700 14.700
2.1 Verkeer en vervoer 809.900 1.353.800 543.900
2.2 Parkeren 41.400 9.600 -31.800
2.3 Recreatieve havens 18.700 0 -18.700
2.4 Economische Havens en waterwegen 18.700 19.100 400
2.5 Openbaar vervoer 13.800 0 -13.800
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 34.200 0 -34.200
3.4 Economische promotie 13.800 0 -13.800
5.3 Cultuur 7.600 0 -7.600
5.4 Musea 7.600 40.100 32.500
5.5 Cultureel erfgoed 37.000 24.600 -12.400
5.6 Media 200 0 -200
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 863.400 1.302.700 439.300
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.100 11.100 9.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.600 7.800 6.200
7.2 Riolering 317.600 92.100 -225.500
7.3 Afval 192.000 27.500 -164.500
7.4 Milieubeheer 120.900 212.000 91.100
7.5 Begraafplaatsen 266.600 246.400 -20.200
8.1 Ruimtelijke Ordening 630.400 59.000 -571.400
8.3 Wonen en bouwen 594.500 406.200 -188.300
4.003.600 4.134.600 131.000

Overige analyse
Ten gevolge van de coronacrisis zijn in 2020 verschillende projecten niet uitgevoerd. De lasten van deze projecten zijn éénmalig verwerkt in de begroting 2021, zie 1e tussenrapportage 2021.

Toelichting mutaties reserves
Naar aanleiding van het raadsvoorstel “1e begrotingswijziging 2021” is besloten de tariefstijging van afvalstoffenheffing voor onze inwoners niet in 1 jaar maar over 2 jaar kostendekkend te verwerken. Daarvoor is ter dekking de voorziening afvalstoffenheffing opgehoogd met een bedrag van € 600.000. Later is op aangeven van de accountant dit bedrag overgeheveld van de voorziening naar een reserve. Dit heeft tot gevolg dat de mutaties in de reserves in programma 3 ten opzichte van de begroting 2021 aanmerkelijk lager zijn.

Lasten
In de 1e tussenrapportage 2019 is besloten de weggevallen huurlasten van het jongerencentrum Albrandswaard te storten in de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Baten
De onttrekkingen dienen als dekking voor de kapitaallasten van de activa die betrekking hebben op het ruimen van de begraafplaats Poortugaal en de begraafplaats Rhoon.
Daarnaast wordt € 55.900 onttrokken aan de reserve Baggeren ten behoeve van het onderhoud van de Koedoodseplas.

Nieuwe investeringen programma Buitenruimte

Investering programma Buitenruimte 2022 2023 2024 2025
Ruimen graven 31.800 31.800 31.800 31.800
Reconstructies wegen 535.600 810.600 810.600 735.600
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 500.000 500.000 0 0
Openbare verlichting 75.000 155.000 250.000 250.000
Bruggen 88.400 61.900 61.900 61.900
Beschoeiingen 87.600 87.600 87.600 87.600
Speelvoorzieningen 173.600 173.600 173.600 171.600
PSW vervangen gemalen 273.000 245.000 272.000 209.000
PSW vrijverval riolering 611.000 652.000 693.000 734.000
PSW systeemopt. 150.000 0 0 0
PSW klimaatadapt. 120.000 130.000 140.000 150.000
Totaal investeringen 2.646.000 2.847.500 2.520.500 2.431.500

Programma 4 Financiën

Terug naar navigatie - Programma 4 Financiën

De financiële positie en planning en control cyclus staan in dit programma centraal. Het uitgangspunt is een duurzaam, materieel sluitende begroting en goed inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen.

Taakvelden programma Financiën
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2020 begroting 2021 na wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.8 Overige baten en lasten 135.718 825.100 1.249.200 1.035.900 1.262.900 1.562.900
0.10 Mutaties reserves 36.200 10.875.600 10.800 10.800 10.800 10.800
totaal lasten programma 4 171.918 11.700.700 1.260.000 1.046.700 1.273.700 1.573.700
0.8 Overige baten en lasten -33.534 -177.000 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -118.477 -11.412.000 -511.500 -432.500 -353.500 -275.700
totaal baten programma 4 -152.011 -11.589.000 -511.500 -432.500 -353.500 -275.700
saldo programma 4 19.908 111.700 748.500 614.200 920.200 1.298.000

Verschillenanalyse
Voor het programma 4 zijn de volgende nieuwe budgetten in de Programmabegroting 2022 – 2025 verwerkt. Deze posten zijn aangeleverd via de Voorjaarsnota.

omschrijving 2022 2023 2024 2025
Stelposten:
Uitvoering omgevingswet 54.200 57.200 0 0
POH-GGZ jeugdfuncties 80.000 0 0 0
Bijdrage BAR CAO 100.000 300.000 500.000 700.000
WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing 100.000 200.000 300.000 400.000
Wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders 400.000 0 0 0
734.200 557.200 800.000 1.100.000

Wanneer rekening gehouden wordt met de lagere doorberekening bijdrage BAR aan taakvelden van € 5.100 en de nieuwe budgetten, resteert een bedrag van € 92.300 voordelig.

Het verschil in de doorberekening bijdrage BAR betreft het volgende taakveld.

programma 4
taakveld 2021 2022 verschil
0.8 Overige baten en lasten 5.100 0 -5.100
5.100 0 -5.100

Overige analyses
Het verschil op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten betreft de in de begroting opgenomen stelposten (lasten) en het vervallen van enkele oude stelposten.

In de raad van juni 2020 is de nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. De voorziening Afwikkeling BTW sportbesluit is n.a.v. deze nota in de begroting 2021 vrijgevallen op het taakveld 0.8 Overige baten en lasten (baten). Het vrijgevallen bedrag is via het taakveld 0.10 gestort in de Algemene reserve.

Toelichting mutaties reserves
Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.800 gestort in de reserve Grootonderhoud gebouwen.
En worden onttrekkingen aan reserve Nieuwbouw sporthal Portland en de reserve Nieuwbouw buitendienst geraamd die dienen als dekking voor de kapitaallasten.

Met de 1e wijziging begroting 2021 is besloten de opbrengst verkoop aandelen Eneco te verdelen over verschillende reserves. De in de Algemene Reserve gestorte opbrengst is in de begroting 2021 onttrokken en gestort in verschillende reserve. Dit heeft tot gevolg dat zowel de stortingen in als onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2021 aanmerkelijk hoger zijn dan in de begroting 2022.

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie

Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn.

Taakvelden programma Educatie
De volgende taakvelden vallen onder dit programma.

nr omschrijving jaarreke- ning 2020 begroting 2021 na wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
4.1 Basisonderwijs 7.800 7.600 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 767.963 724.300 581.700 622.400 641.900 631.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.234.451 1.468.200 1.340.500 1.336.200 1.351.500 1.355.300
5.6 Media 352.150 327.300 307.900 312.300 316.600 320.900
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 228.671 208.100 235.400 237.800 240.500 243.200
totaal lasten programma 5 2.591.036 2.735.500 2.465.500 2.508.700 2.550.500 2.550.400
0.10 Mutaties reserves -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
4.1 Basisonderwijs 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.905 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -223.502 -358.600 -154.200 -158.600 -163.400 -168.300
5.6 Media -14.874 -15.500 -16.000 -16.400 -16.900 -17.400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0
totaal baten programma 5 -256.982 -390.800 -186.900 -191.700 -197.000 -202.400
saldo programma 5 2.334.054 2.344.700 2.278.600 2.317.000 2.353.500 2.348.000

Verschillenanalyse
Wanneer rekening gehouden wordt met de lagere doorberekening bijdrage BAR aan taakvelden van € 54.200, resteert een bedrag van € 11.900 voordelig.

Het verschil in de doorberekening bijdrage BAR betreffen de volgende taakvelden.

programma 5
taakveld 2021 2022 verschil
4.1 Openbaar basisonderwijs 7.600 0 -7.600
4.2 Onderwijshuisvesting 120.400 0 -120.400
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 35.400 103.100 67.700
5.6 Media 18.500 0 -18.500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.400 30.000 24.600
187.300 133.100 -54.200

OVERZICHT STAAT OP DE VERKEERDE PLAATS

Investering programma Educatie 2022 2023 2024 2025
Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr 177.500 0 0 0
Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan 147.900 0 0 0
Ventilatie scholen Don Bosco 455.000 0 0 0
Ventilatie scholen De Parel 344.400 0 0 0
Ventilatie scholen Het Lichtpunt 289.200 0 0 0
Ventilatie scholen De Grote Reis 0 455.000 0 0
Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid 0 127.200