EMU-saldo

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
(+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c) -2.396 1.296 3.000 4.724 3.504
(-) Mutaties vaste activa 1.070 -130 -2.042 -2.141 -2.220
(+) Mutatie voorzieningen -534 -239 -277 -261 -225
(-) Mutatie voorraden -2.465 -4.870 1.145 1.013 0
Berekend EMU-saldo -1.535 6.057 3.620 5.591 5.499