Paragraaf 1 - Lokale heffingen

In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten.

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken. 

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Algemene (beleids)ontwikkelingen

Benchmark woonlasten

Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van de Coelo. De benchmark beoogt, door middel van meer vergelijking de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen, zodat hiermee door de gemeenten ten aanzien van de keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten rekening gehouden kan worden. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning.

Begrotingsregels

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.  

Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Albrandswaard, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening. 
Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.

Gemeentelijke belastingen Begroting
2022 2023 2024 2025 2026
Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelastingen 7.317.300 7.596.900 7.824.800 8.059.500 8.301.400
Gebonden heffingen Begroting
2022 2023 2024 2025 2026
Afvalstoffenheffing 3.994.500 3.942.500 3.942.500 3.942.500 3.942.500
Rioolheffing 2.981.300 3.223.900 3.246.200 3.255.000 3.259.100

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling en het aantal heffingseenheden.

Tarieven 2022

Terug naar navigatie - Tarieven 2022

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. 

Waardepeildatum

De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2023 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari 2022.  

Opbrengst OZB

Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen. 

Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2023 – 2026 is de opbrengstraming van 2023 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3% exclusief areaaluitbreiding door nieuwbouw. De opbrengst van OZB wordt voor 2023 geraamd op €7.596.900. In deze opbrengstraming zitten de verwachte waardeontwikkeling van de WOZ inclusief areaaluitbreiding en de verwachte verminderingen op aanslagen verwerkt. 

OZB tarieven 2023

Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2023 er als volgt uit.

Onroerende zaakbelastingen 2022 2023
(als percentage van de WOZ-waarde)
Eigenaren woningen 0,1172% 0,1038%
Eigenaren niet-woningen 0,3735% 0,3767%
Gebruikers niet-woningen 0,2845% 0,3192%

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen. 

Onderbouwing kostendekkende tarieven

De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Afvalstoffenheffing
Omschrijving 2023
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 1.969.400
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.410.100
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -512.800
Netto kosten van de activiteit 2.866.700
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 325.000
Overhead, inclusief omslagrente 106.000
BTW 644.800
Totale kosten 3.942.500
Opbrengst afvalstoffenheffing 3.942.500
Dekkingspercentage 100%

Op basis van kostendekkendheid zien de tarieven 2023 er ten opzichte van 2022 als volgt uit:

Afvalstoffenheffing 2022 2023
Eenpersoonshuishouden (vast tarief) 274,92 252,00
Meerpersoonshuishouden (vast tarief) 366,60 336,00
Variabel tarief per zak 60 liter 0,75 0,75
Variabel tarief container 240 liter 3,00 3,00

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:
•    de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
•    de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
•    het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Rioolheffing
Omschrijving 2023
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 212.700
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.358.600
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -38.600
Voorziening beklemde middelen 1.027.000
Netto kosten van de activiteit 2.559.700
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 306.500
Overhead, inclusief omslagrente 188.500
BTW 481.900
Totale kosten 3.536.600
Opbrengst rioolheffing 3.223.900
Dekkingspercentage 91%

De tarieven rioolheffing 2023 zien er als volgt uit:

Rioolheffing 2022 2023
Eenpersoonshuishouden 202,86 220,44
Meerpersoonshuishouden 270,48 294,00

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten.

De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving 2023
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 196.200
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 290.500
Netto kosten van de activiteit 486.700
Toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 164.500
Totale kosten 651.200
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 214.400
Dekkingspercentage 33%

Tarieven lijkbezorging

Lijkbezorging 2022 2023
Particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar 1.710 1.760
Particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar 3.415 3.515
Particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 20 jaar 2.800 2.885
Begraafkosten (personen vanaf 18 jaar) 1.325 1.365
Afkoop van verplichte onderhoudskosten 1 diep (20 jaar) 875 900

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn. 

Leges 

Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid.

De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden.

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit:

Leges
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
1. Algemene dienstverlening
1.1. Burgerlijke stand 41.928 11.263 118 53.309 12.171 23%
1.2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 119.992 44.620 469 165.081 135.756 82%
1.3. Rijbewijzen 79.428 44.207 464 124.100 97.869 79%
1.4. Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens 27.946 16.771 176 44.893 144 0%
1.5. Bestuursstukken - - - - -
1.6. Vastgoedinformatie - - - - -
1.7. Overige publiekszaken 59.167 6.664 70 65.901 54.379 83%
1.8. Gemeentearchief - - - - -
1.9. Bijzondere wetten 11.487 10.338 109 21.933 1.373 6%
1.10. Diversen - - - - -
Totaal Algemene Dienstverlening 339.900 133.900 1.400 475.200 301.700 63%
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
2. Dienstverlening in het kader van de Omgevingswet
2.1. Begripsomschrijving - - - - -
2.2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag - - - - -
2.3. Omgevingsvergunning 480.158 332.354 3.490 816.002 475.404 58%
2.4. Verminderingen - - - - -
2.5. Teruggaaf - - - - -
2.6. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project - - - - -
2.7. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten - - - - -
2.8. Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen - - - - -
2.9. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking - - - - -
Totaal Algemene Dienstverlening ihkv Omgevingswet 480.158 332.354 3.490 816.002 475.404 58%
Hoofdstuk/Paragraaf Kosten taakveld Overhead BTW Lasten Baten Dekking
3. Diensten waarop de Europese dienstenrichtlijn van toepassing is
3.1. Horeca 37.686 32.079 337 70.102 2.512 4%
3.2. Organiseren evenement of markt 65.027 58.524 615 124.165 0 0%
3.3. Sexbedrijven 893 803 8 1.705 0 0%
3.4. Standplaatsen 49.640 41.984 441 92.065 665 1%
3.5. Winkeltijdenwet 7.011 6.309 66 13.386 15.133 113%
3.6. Landelijke Register Kinderopvang 4.464 4.017 42 8.523 1.256 15%
3.7. In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 5.150 4.017 42 9.210 1.024 11%
Totaal Dienstverlening Europese Richtlijn 169.900 147.700 1.600 319.200 20.600 6%
KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL 989.958 613.954 6.490 1.610.402 797.704 50%

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. De kwijtscheldingen lopen via het SVHW. De kwijtscheldingen hebben betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kosten van verleende kwijtscheldingen worden doorberekend in de tarieven van de betreffende heffingssoorten.

In de begroting 2023 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen.

Kwijtschelding 2022 2023 2024 2025 2026
Afvalstoffenheffing 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600
Rioolheffing 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Totaal 198.600 198.600 198.600 198.600 198.600

Overzicht belastingdruk

Terug naar navigatie - Overzicht belastingdruk

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving 2021 2022 2023 Afwijking
+ = stijging en - = daling van lasten Absoluut In %
A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 220,44 € 17,58 9%
Afval** € 260,40 € 274,92 € 240,36 -€ 34,56 -13%
Totaal € 463,26 € 477,78 € 460,80 -€ 16,98 -4%
B1: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 294,00 € 23,52 9%
Afval (tweepersoons)** € 347,28 € 366,60 € 320,52 -€ 46,08 -13%
Totaal € 617,76 € 637,08 € 614,52 -€ 22,56 -4%
B2: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 294,00 € 23,52 9%
Afval (meerpersoons)** € 347,28 € 366,60 € 384,60 € 18,00 5%
Totaal € 617,76 € 637,08 € 678,60 € 41,52 7%
C: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 332.000*
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 220,44 € 17,58 9%
Afval** € 260,40 € 274,92 € 240,36 -€ 34,56 -13%
OZB-eigendom € 389,69 € 365,66 € 344,62 -€ 21,04 -6%
Totaal € 852,95 € 843,44 € 805,42 -€ 38,02 -5%
D1: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 332.000*
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 294,00 € 23,52 9%
Afval (tweepersoons)** € 347,28 € 347,28 € 320,52 -€ 26,76 -8%
OZB-eigendom € 389,69 € 365,66 € 344,62 -€ 21,04 -6%
Totaal € 1.007,45 € 983,42 € 959,14 € -24,28 -2%
D2: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 332.000*
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 294,00 € 23,52 9%
Afval (meerpersoons)** € 347,28 € 366,60 € 384,60 € 18,00 5%
OZB-eigendom € 389,69 € 365,66 € 344,62 -€ 21,04 -6%
Totaal € 1.007,45 € 1.002,74 € 1.023,22 € 20,48 2%
*Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2022 volgens Waarderingskamer.
** Bovenop dit tarief komt het variabel tarief per aanbieding/lediging per zak á € 0,75 of per container á € 3,00.

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Terug naar navigatie - Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Om de absolute woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten van 2022 ten opzichte van 2021. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin met een koopwoning van gemiddelde WOZ waarde. Daarnaast is een overzicht gegeven van de geldende tarieven (2022) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten. 

tarieven per gemeenten 2022
afvalstoffen-heffing rioolheffing OZB-tarief gem. woning-waarde woonlasten*
Albrandswaard 383 270 0,1172% 332.000 1.150
Barendrecht 337 188 0,1016% 337.000 951
Ridderkerk 328 186 0,0985% 258.000 842
Zwijndrecht 373 306 0,0957% 236.000 980
Hendrik-Ido-Ambacht 374 191 0,0974% 307.000 930
* Coelo-Atlas 2022

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2022)

Terug naar navigatie - Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2022)

De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.