Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

Terug naar navigatie - Inleiding

Een schoon, veilig en groen Albrandswaard. Om dit te bereiken zijn acties nodig op gebied van zowel groen, verkeer als de afvalinzameling. Op deze terreinen gaan we de komende periode hard aan de slag om dit verder en blijvend te verbeteren. 
Albrandswaard koestert ook haar rijke culturele bezit. Cultuur is een cruciaal en onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving. Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. 
Het college wil dit de komende vier jaar graag versterken. Dit is vastgelegd in de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’. De gemeente pakt haar aanjagende en verbindende rol. Dat doen we door samen te werken en te faciliteren wanneer het aankomt op evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. 

Groen

 ‘Dorpen tussen groen en stad’ is iets wat ons al jaren kenmerkt. Om dit te versterken stellen we een integrale visie op over natuur. Hierin staat beschreven wat onze ambities zijn en hoe we ervoor zorgdragen dat onze gemeente groen blijft. Het versterken van de biodiversiteit in de gemeente is hierbij een belangrijk aandachtspunt, net als hoe we omgaan met het behoud en/of kappen van bomen en hoe we zorg dragen voor een bestendige groene ruimte. We richten onze buitenruimte klimaat adaptief in waar dit mogelijk is. De visie vormt straks de leidraad om tijd en middelen effectief en juist in te zetten.

Afvalinzameling

De afvalstroom in Albrandswaard kan verder afnemen door samen nog beter afval te scheiden. Dit willen we o.a. doen door het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om hun afval en grondstoffen dichtbij huis te kunnen scheiden. Hierbij stimuleren we afvalscheiding, geven we meer voorlichting en onderzoeken we innovatieve vormen van scheiding en hergebruik.

Verkeer

De druk op onze wegenstructuur neemt steeds meer toe. Geplande en bestaande bouwontwikkelingen zorgen voor een toename aan verkeer. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn achterhaald en sluiten niet aan op de nieuwste verkeersontwikkelingen en trends. Het actualiseren van het beleid gaat helpen om beter in te spelen op de impact van deze nieuwe ontwikkelingen. Daarom wordt er de komende periode een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Dit geeft heldere kaders hoe we om gaan met de toenemende vraag naar (deel)mobiliteit en hoe we onze dorpen bereikbaar en veilig kunnen houden. Uiteraard wachten we niet tot het plan klaar is. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er nu al maatregelen genomen, waarbij de fietser en voetganger centraal staan in het verkeer; Voorbeelden hiervan zijn dat in de dorpskern de auto te gast zal zijn en dat het aanpassen van schoolroutes en schoolomgevingen prioriteit zullen krijgen. Daarnaast bevorderen we vormen van deelmobiliteit en stimuleren we de aanleg van voldoende laadvoorzieningen. 


Duurzaamheid

Albrandswaard stelt zich actief op als het gaat om behoud van het leefklimaat en het tegengaan van bedreigingen. Actueel speelt met name klimaatproblematiek die we lokaal niet kunnen keren maar waarvan we wel de gevolgen ondervinden, zoals perioden van droogte en hittestress of juist wateroverlast. 
Tegen die gevolgen zullen we waar mogelijk maatregelen treffen. Gemeentelijk inzet is de projectgewijze afweging van mogelijkheden daartoe, alsmede het bezien in hoeverre particuliere bijdrage kan worden gestimuleerd.
Aansluitend spannen we ons in om het lokale aandeel aan oorzaken van klimaatproblematiek en roofbouw op de aarde te minimaliseren. Zuinig en circulair gebruik van materiaal en grondstoffen door de gemeente staat voorop, alsmede het betrekken van de ‘buitenwereld’ in deze aanpak.

De uitwerking in speerpunten volgt in het nieuwe CollegeWerkProgramma 2022-2026.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Buitenruimte Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
3.1-Buitenruimte 16.009.934 16.275.100 17.007.900 17.059.300 17.133.000 16.583.100
3.2-Kunst & Cultuur 481.474 554.900 381.300 380.400 379.900 376.900
Totaal Lasten 16.491.408 16.830.000 17.389.200 17.439.700 17.512.900 16.960.000
Baten
3.1-Buitenruimte 8.503.475 8.670.800 8.673.100 8.653.700 8.651.900 8.619.900
3.2-Kunst & Cultuur 14.333 17.700 18.200 18.800 19.300 19.300
Totaal Baten 8.517.807 8.688.500 8.691.300 8.672.500 8.671.200 8.639.200
Saldo baten en lasten -7.973.600 -8.141.500 -8.697.900 -8.767.200 -8.841.700 -8.320.800
Onttrekkingen 1.308.285 707.300 516.700 591.700 603.700 75.200
Stortingen 771.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
Mutaties reserves 536.785 685.800 495.200 570.200 582.200 53.700

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
3.1-Buitenruimte 16.275.100 17.007.900 732.800
3.2-Kunst & Cultuur 554.900 381.300 -173.600
Totaal Lasten 16.830.000 17.389.200 559.200
Baten
3.1-Buitenruimte 8.670.800 8.673.100 2.300
3.2-Kunst & Cultuur 17.700 18.200 500
Totaal Baten 8.688.500 8.691.300 2.800

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten

3.1 Het verschil ontstaat door een toename van de BAR-bijdrage € 5 ton, het restant (€ 2 ton) zijn hogere lasten ten behoeve van de energie transitie.

3.2 Afname van lasten wordt geheel veroorzaakt door een vermindering van de BAR-bijdrage.