Incidentele baten en lasten

De begroting van gemeenten moet structureel sluitend zijn. Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In onderstaand overzicht een opsomming van de incidentele baten en lasten die gecorrigeerd worden op het begrotingsresultaat.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN
nr. omschrijving begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025 begroting 2026
lasten baten lasten baten lasten baten lasten lasten
Incidentele mutaties exploitatie
Programma O&O, veiligheid en bestuur
1 ICT burgerzaken basis beheer online 36.900 36.900 36.900
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 36.900 0 36.900 0 36.900 0 0 0
Programma RO, wonen en economie
2 mutaties grondexploitaties 6.977.200 6.977.200 8.737.700 8.737.700 1.025.700 1.025.700
Totaal programma RO, wonen en economie 6.977.200 6.977.200 8.737.700 8.737.700 1.025.700 1.025.700 0 0
Programma Buitenruimte
3 Ondergr containers en putten 23.300 22.500 22.500
Totaal programma Buitenruimte 0 0 23.300 0 22.500 0 22.500 0
Programma Educatie
4 Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon 41.500
Totaal programma Educatie 41.500 0 0 0 0 0 0 0
Programma Sociaal domein
5 incidenteel tekort GRJR 73.300
Totaal programma Sociaal domein 73.300 0 0 0 0 0 0 0
Totaal incidentele mutaties exploitatie 7.128.900 6.977.200 8.797.900 8.737.700 1.085.100 1.025.700 22.500 0
Incidentele mutaties reserves
Programma O&O, veiligheid en bestuur
6 onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
7 reserve wethouderspensioenen 55.200 55.200 55.200 55.200
Totaal programma O&O, veiligheid en bestuur 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200 25.000 55.200
Programma RO, wonen en economie
8 onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
9 mutaties grondexploitaties 221.500 12.800
Totaal programma RO, wonen en economie 25.000 0 25.000 221.500 25.000 12.800 25.000 0
Programma Buitenruimte
10 reserve duurzaamheid 441.500 516.500 528.500
11 onderhoud gebouwen 21.500 21.500 21.500 21.500
12 reserve baggeren 55.900 55.900 55.900 55.900
Totaal programma Buitenruimte 21.500 497.400 21.500 572.400 21.500 584.400 21.500 55.900
Programma Financiën
13 onderhoud gebouwen 10.800 10.800 10.800 10.800
Totaal programma Financiën 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 0
Programma Educatie
14 onderhoud gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000
Totaal programma Educatie 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0
Programma Sociaal domein
15 Sociaal deelfonds 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal programma Sociaal domein 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0
Totaal incidentele mutaties in reserves 126.300 552.600 126.300 849.100 126.300 652.400 126.300 111.100
Totaal incidentele lasten en baten 7.255.200 7.529.800 8.924.200 9.586.800 1.211.400 1.678.100 148.800 111.100
Saldo incidentele lasten en baten 274.600 662.600 466.700 -37.700

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Zie Voorjaarsnota 2022, online dienstverlening.
2. Voor de verwerking van de grondexploitaties. Per saldo lopen deze drie posten op € 0.
3. Betreft overgang naar een nieuw afvalinzamelingssysteem.
4. Bouwrijp maken en plaatsen units. 
5. Op basis van de begroting van de GRJR is voor 2022 en 2023 de vlaktax geraamd. 
6. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen. 
7. De uit te betalen pensioenen voormalige wethouders worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Wethouderspensioenen.
8. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
9. Voor de verwerking van de grondexploitaties. Per saldo lopen deze drie posten op € 0.
10. De uitgaven die gemaakt worden voor de duurzaamheidstransitie worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid.
11. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
12. De uitgaven die gemaakt worden voor het baggeren worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Baggeren.
13. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen. 
14. Structurele storting in de reserve Onderhoud gebouwen.
15. De baten die ontvangen worden t.b.v. de vergunninghouders worden gestort in de reserve Sociaal domein.

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
Saldo baten en lasten 1.296 3.000 4.724 3.504
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 895 1.112 838 218
Begrotingssaldo 2.191 4.112 5.561 3.722
Saldo incidentele baten en lasten 275 663 467 -38
Gecorrigeerd saldo 2.465 4.775 6.028 3.685
voordeel voordeel voordeel voordeel

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

reserve 2023 2024 2025 2026
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve rentelast 354.000 275.000 197.200 118.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500 7.500

In het dienstjaar 2020 is een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco gestort in een reserve Rentelast. Besloten is om met deze opbrengst geen leningen vervroegd af te lossen, maar jaarlijks een bedrag vrij te laten vallen ter dekking van de rentelast.
Gezien de vrij unieke situatie heeft de commissie BBV 22 oktober 2020 besloten deze bate te zien als een structurele bate.