Meerjaren balans

  

per 31 december
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Activa
Vaste activa 75.494 75.764 73.692 71.521 69.273
* IVA
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 510 531 526 521 516
* MVA 71.830 72.004 69.967 67.831 65.616
* FVA
- Kapitaalverstrekkingen 1.761 1.675 1.645 1.615 1.587
- Verstrekte leningen 1.393 1.554 1.554 1.554 1.554
Vlottende activa 11.262 12.830 13.459 15.927 17.826
* Bouwgronden in exploitatie 793 -1.923 -778 235 235
* Uitzettingen gelden looptijd < 1 jaar 6.421 10.148 9.673 11.198 13.133
* Liquide middelen 318 1.315 1.274 1.204 1.168
* Overlopende activa 3.730 3.290 3.290 3.290 3.290
Totaal Activa 86.756 88.594 87.151 87.448 87.099
per 31 december
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Passiva
Vaste passiva 88.303 84.634 77.384 73.569 67.658
* Algemene reserve 12.774 12.774 12.774 12.774 12.774
* Bestemmingsreserves 18.630 17.736 16.623 15.785 15.568
* Begrotingsresultaat 571 2.191 4.113 5.562 3.722
Cumulatief begrotingsresultaat 6.304 11.866 15.588
* Voorzieningen 12.489 12.251 8.357 8.096 7.871
* Vaste schulden looptijd > 1 jaar
Opgenomen leningen 43.839 39.674 35.508 31.342 27.714
Waarborgsommen 0 9 9 9 9
Vlottende passiva -1.548 3.960 9.768 13.879 19.441
* Kortlopende schulden < 1 jaar -6.664 -168 5.640 9.751 15.313
* Overlopende passiva 5.116 4.128 4.128 4.128 4.128
Totaal Passiva 86.756 88.594 87.151 87.448 87.099