Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en Missie Programma 7

Terug naar navigatie - Inleiding

De komende jaren bouwt de gemeente samen met partners en inwoners aan een krachtige, inclusieve samenleving. Waar iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen en kan deelnemen aan de maatschappij. Het is een samenleving waarin het welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal staat Inwoners voelen zich verbonden en weten hun weg te vinden naar (welzijns)activiteiten, verenigingen en noodzakelijke zorg . Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. Iedereen kan ook zelf binnen zijn of haar mogelijkheden aan de samenleving bijdragen, hetgeen de zingeving en het welbevinden vergroot. Mensen zijn betrokken bij elkaar, respecteren elkaar, helpen elkaar. 

Als samenleving nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid. De gemeente is zich daarbij bewust van de grenzen van informele zorg en biedt desgewenst ook kwalitatieve ondersteuning aan degenen die omzien naar hun naaste. 

De uitwerking in speerpunten volgt in het nieuwe CollegeWerkProgramma 2022-2026.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sociaal Domein Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 4.171.452 4.696.000 4.156.800 4.153.000 4.154.200 4.154.100
7.2-Kwetsbare Groepen 686.686 664.100 675.100 678.900 682.600 682.800
7.3-Participatie 9.557.831 8.397.000 7.623.200 7.608.900 7.602.200 7.576.100
7.4-Jeugdzorg 5.815.688 5.240.900 5.688.900 5.686.100 5.686.500 5.686.500
7.5-Zorg & Welzijn 3.223.326 738.500 568.300 565.200 560.900 559.500
7.6-Wijkteams 1.938.560 1.691.600 2.268.800 2.241.500 2.235.000 2.230.900
Totaal Lasten 25.393.542 21.428.100 20.981.100 20.933.600 20.921.400 20.889.900
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 253.010 139.200 142.400 145.900 149.200 149.200
7.3-Participatie 6.479.757 5.052.600 4.445.000 4.445.000 4.445.000 4.445.000
7.4-Jeugdzorg 103.298 414.300 0 0 0 0
7.5-Zorg & Welzijn 2.704.439 188.300 194.000 199.700 205.800 205.800
7.6-Wijkteams 40.031 11.300 11.300 11.600 12.100 12.100
Totaal Baten 9.580.535 5.805.700 4.792.700 4.802.200 4.812.100 4.812.100
Saldo baten en lasten -15.813.007 -15.622.400 -16.188.400 -16.131.400 -16.109.300 -16.077.800
Onttrekkingen 1.237.000 485.400 0 0 0 0
Stortingen 1.032.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Mutaties reserves 205.000 441.400 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 7 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 4.696.000 4.156.800 -539.200
7.2-Kwetsbare Groepen 664.100 675.100 11.000
7.3-Participatie 8.397.000 7.623.200 -773.800
7.4-Jeugdzorg 5.240.900 5.688.900 448.000
7.5-Zorg & Welzijn 738.500 568.300 -170.200
7.6-Wijkteams 1.691.600 2.268.800 577.200
Totaal Lasten 21.428.100 20.981.100 -447.000
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 139.200 142.400 3.200
7.3-Participatie 5.052.600 4.445.000 -607.600
7.4-Jeugdzorg 414.300 0 -414.300
7.5-Zorg & Welzijn 188.300 194.000 5.700
7.6-Wijkteams 11.300 11.300 0
Totaal Baten 5.805.700 4.792.700 -1.013.000

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

7.1 De afname wordt verklaard door een lagere BAR-bijdrage € 3 ton. In 2022 zijn er lasten voor opvang van Oekraïners opgenomen € 1 ton, deze zijn voor 2023 niet begroot. Het restant betreft lagere lasten WMO, doordat er in 2022 aanvullend budget gevraagd is voor wegwerken van wachtlijsten WMO welke in 2023 niet wordt verwacht..

7.3 De daling wordt verklaard door een lager verwachte uitgaaf voor WWB. In de eerste tussenrapportage 2022 is een incidentele bijstelling geraamd van € 6 ton. Voor 2023 wordt het niveau van 2021 verwacht. Daarnaast is er € 124 duizend minder uitgaven verwacht die in 2022 beschikbaar zijn om de Tozo uitkeringen af te wikkelen. 

7.4 De toename wordt verklaard door een hogere begroting van de GRJR, zie daarvoor ook de verklaring op pagina 9.

7.5 Lasten zijn lager door verlaging BAR-bijdrage € 170 duizend.

7.6 Lasten zijn hoger door verhoging BAR-bijdrage € 600 duizend.

Baten

7.3 Zie voor de afwijking de beschrijving onder lasten 7.3 de €6 ton lager verwachte WWB uitkering leidt ook tot een lagere bijdrage van het Rijk.

7.4 De lagere baten hebben te maken met het vervallen van de vlaktax bij de GRJR.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Banen (bron: CBS/LISA) Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 601,7 805,5 2021
2 Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 1% 1% 2020
3 Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS) Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. 3% 6% 2020
4 Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 71,5% 68,4% 2020
5 Jeugdwerkloosheid (bron: CBS) Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. 1% 2% 2020
6 Personen met een bijdtandsuitkering (bron: CBS) Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners. 304,1 431,7 2021
7 Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 150,8 202,2 2020
8 Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). 8,1% 12,9% 2021
9 Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. 0,5% 1,2% 2021
10 Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). 0,3% 0,3% 2021
11 Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS) Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 540 onbekend 2021
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022
* Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Sociale structuur Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Aantal inwoners 25.951 25.871 26.210
Aantal inwoners tot 20 jaar 6.233 6.264 6.237
Aantal inwoners 65 jaar en ouder 4.670 4.615 4.805
Aantal bijstandsgerechtigden 390