Programma 6 - Sport

Inleiding en Missie Programma 6

Terug naar navigatie - Inleiding

Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor er voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, mede omdat zij saamhorigheid brengen maar daarnaast ook een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt niet alleen de algemene gezondheid bevordert, maar geeft het individuen en groepen ook een gemeenschappelijke identiteit, van waaruit zij in verbinding kunnen komen met nieuwe ervaringen, andere mensen en voorheen onbereikbare omgevingen. Sport staat naast plezier en passie, ook voor samenwerking en verbinding. Omdat sport breed aanspreekt en veel gedrevenheid en energie met zich meebrengt. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Sport en cultuur hebben gedeelde belangen en zijn samen op zoek naar kansrijke lokale verbindingen. Wij trekken samen met elkaar op!

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie binnen de Albrandswaardse samenleving, en zij zijn daarin het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking en wederkerigheid voorop staat.

De uitwerking in speerpunten volgt in het nieuwe CollegeWerkProgramma 2022-2026.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sport Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
6.1-Sport 1.859.266 1.773.300 1.682.200 1.673.100 1.672.900 1.667.600
Baten
6.1-Sport 691.912 395.500 407.900 421.000 434.100 434.100
Saldo baten en lasten -1.167.354 -1.377.800 -1.274.300 -1.252.100 -1.238.800 -1.233.500

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 6 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten
6.1-Sport 1.773.300 1.682.200 -91.100
Baten
6.1-Sport 395.500 407.900 12.400

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht:

Lasten 

6.1 De afname wordt verklaard door elf individuele verschillen kleiner dan € 50.000. Overkoepelend effect is hier hogere incidentele lasten in 2022 en doorgeschoven budgetten uit 2021 naar 2022, welke gemeld zijn in de eerste tussenrapportage 2022

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM) Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 42,7% 49,3% 2020
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022
* Klasse matig stedelijk