Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
  1. Blz. 2 Begroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 Algemeen
   1. Blz. 5 Voorwoord
    1. Blz. 6 Voorwoord
   2. Blz. 7 Leeswijzer
    1. Blz. 8 Planning & Control cyclus
    2. Blz. 9 Indeling van de begroting
    3. Blz. 10 Opbouw van deze begroting
   3. Blz. 11 Hoofdlijnen financiële gevolgen
    1. Blz. 12 Hoofdlijnen financiële gevolgen
     1. Blz. 13 Hoofdlijnen financiele gevolgen
     2. Blz. 14 Toelichtingen
     3. Blz. 15 Onvermijdelijke ontwikkelingen
     4. Blz. 16 overzicht herijking algemene uitkering
     5. Blz. 17 overzicht ontwikkeling AU
     6. Blz. 18 vervolg onvermijdelijke ontwikkelingen
     7. Blz. 19 Provinciaal toezicht
   4. Blz. 20 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 21 Baten per programma
    2. Blz. 22 Lasten per programma
    3. Blz. 23 Dekking van en naar programma's
  4. Blz. 24 Programmaplan
   1. Blz. 25 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 26 Inleiding en Missie Programma 1
     1. Blz. 27 Missie
     2. Blz. 28 Kerngegevens
    2. Blz. 29 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 30 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 31 Verklaring van verschillen tekst
    5. Blz. 32 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 33 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 34 Inleiding en Missie Programma 2
     1. Blz. 35 Inleiding
    2. Blz. 36 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 37 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 38 Verklaring van verschillen tekst
   3. Blz. 39 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 40 Inleiding en Missie Programma 3
     1. Blz. 41 Inleiding
    2. Blz. 42 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 43 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 44 Verklaring van verschillen tekst
   4. Blz. 45 Programma 4 - Financien
    1. Blz. 46 Inleiding en Missie Programma 4
     1. Blz. 47 Inleiding
     2. Blz. 48 Missie
    2. Blz. 49 Kerngegevens
    3. Blz. 50 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 51 Verklaring van verschillen
    5. Blz. 52 Verklaring van verschillen TEKST
   5. Blz. 53 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 54 Inleiding en Missie Programma 5
     1. Blz. 55 Inleiding
    2. Blz. 56 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 57 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 58 Verklaring van verschillen TEKST
    5. Blz. 59 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 60 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 61 Inleiding en Missie Programma 6
     1. Blz. 62 Inleiding
     2. Blz. 63 Missie
    2. Blz. 64 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 65 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 66 Verklaring van verschillen TEKST
    5. Blz. 67 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 68 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 69 Inleiding en Missie Programma 7
     1. Blz. 70 Inleiding
    2. Blz. 71 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 72 Verklaring van verschillen
    4. Blz. 73 Verklaring van verschillen TEKST
    5. Blz. 74 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 75 Kerngegevens
   8. Blz. 76 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 77 Inleiding
     1. Blz. 78 Inleiding
    2. Blz. 79 1. Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 80 Inleiding
     2. Blz. 81 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 82 Verklaring van verschillen
     4. Blz. 83 Verklaring van verschillen TEKST
     5. Blz. 84 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     6. Blz. 85 Lokale heffingen
     7. Blz. 86 lokale heffingen tabel
     8. Blz. 87 lokale heffingen tekst
     9. Blz. 88 Algemene uitkering
     10. Blz. 89 algemene uitkering tabel
     11. Blz. 90 saldo financieringsfunctie
     12. Blz. 91 saldo financieringsfunctie tabel
     13. Blz. 92 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 93 2. Overhead
     1. Blz. 94 Inleiding
     2. Blz. 95 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 96 Verklaring van verschillen
     4. Blz. 97 Verklaring van verschillen TEKST
     5. Blz. 98 overhead tabel
    4. Blz. 99 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 100 Inleiding
     2. Blz. 101 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 102 Vpb-tabel
    5. Blz. 103 4. Onvoorzien
     1. Blz. 104 Inleiding
     2. Blz. 105 Wat mag het kosten?
  5. Blz. 106 Paragrafen
   1. Blz. 107 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 108 Inleiding
    2. Blz. 109 Algemene uitgangspunten lokale heffingen
    3. Blz. 110 Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen
    4. Blz. 111 Algemene (beleids)ontwikkelingen
    5. Blz. 112 Overzicht geraamde belastingen en heffingen
    6. Blz. 113 Tarieven 2022
    7. Blz. 114 Afvalstoffenheffing
    8. Blz. 115 afvalstoffenheffing tabel
    9. Blz. 116 afvalstoffenheffing tarieven
    10. Blz. 117 afvalstoffenheffing tekst
    11. Blz. 118 rioolheffing
    12. Blz. 119 rioolheffing tabel
    13. Blz. 120 rioolheffing tarieven
    14. Blz. 121 lijkbezorgingsrechten
    15. Blz. 122 lijkbezorgensrechten tabel
    16. Blz. 123 lijkbezorgingsrechten tarieven
    17. Blz. 124 tarieven overige gemeentelijke heffingen
    18. Blz. 125 tabel overige leges
    19. Blz. 126 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    20. Blz. 127 Overzicht belastingdruk
    21. Blz. 128 Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten
    22. Blz. 129 Vergelijking woonlasten 2021 en 2022
    23. Blz. 130 Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2022)
   2. Blz. 131 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 132 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 133 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 134 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 135 Risico's
    5. Blz. 136 Risicoprofiel grondbedrijf
    6. Blz. 137 Beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 138 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 139 Risicokaart
    9. Blz. 140 Kengetallen
    10. Blz. 141 Conclusie over huidig risicoprofiel
   3. Blz. 142 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 143 Inleiding
    2. Blz. 144 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 145 Rentevisie en rentebeleid
    4. Blz. 146 Renterisicobeheer
    5. Blz. 147 kasgeldlimiet
    6. Blz. 148 kasgeldlimiet tabel
    7. Blz. 149 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
    8. Blz. 150 leningenportefeuille
    9. Blz. 151 leningenportefeuille tabel
    10. Blz. 152 Uitzettingen
    11. Blz. 153 Renteomslag
    12. Blz. 154 Garantstelling
    13. Blz. 155 Relatiebeheer
   4. Blz. 156 Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 157 Inleiding
    2. Blz. 158 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 159 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 160 Wegen
    5. Blz. 161 Straatreiniging
    6. Blz. 162 Openbare verlichting
    7. Blz. 163 Verkeer en straatnaamborden
    8. Blz. 164 Riolering
    9. Blz. 165 Groen en bomen
    10. Blz. 166 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 167 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 168 Spelen
    13. Blz. 169 Gebouwen
    14. Blz. 170 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 171 Relevante reserves
    16. Blz. 172 Kerngegevens
   5. Blz. 173 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Grote thema's
    3. Blz. 176 Personeel
    4. Blz. 177 Rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 178 Uurtarieven personeel
    6. Blz. 179 Berekening uurtarief
    7. Blz. 180 Openbaarheid
   6. Blz. 181 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 182 Algemeen
    2. Blz. 183 DCMR
    3. Blz. 184 SVHW
    4. Blz. 185 GGD
    5. Blz. 186 Jeugdhulp Rijnmond
    6. Blz. 187 Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
    7. Blz. 188 BAR-organisatie
    8. Blz. 189 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
    9. Blz. 190 DCMR
    10. Blz. 191 Essendael beheer B.V.
    11. Blz. 192 GEM Essendael C.V.
    12. Blz. 193 BNG
    13. Blz. 194 Stedin groep
    14. Blz. 195 NV BAR Afvalbeheer
    15. Blz. 196 Evides
    16. Blz. 197 Landschapstafel IJsselmonde
    17. Blz. 198 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
    18. Blz. 199 VNG
    19. Blz. 200 Stichting Distripark
    20. Blz. 201 .
   7. Blz. 202 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 203 Inleiding
    2. Blz. 204 Grondbeleid
    3. Blz. 205 Actuele prognose
    4. Blz. 206 Reserve en risico's
  6. Blz. 207 Financiële begroting
   1. Blz. 208 Financiële samenvatting
    1. Blz. 209 Inleiding
   2. Blz. 210 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 211 Inleiding
    2. Blz. 212 Toelichting
    3. Blz. 213 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    4. Blz. 214 toelichting structurele mutaties reserves
   3. Blz. 215 Uitgangspunten meerjarenraming
    1. Blz. 216 Uitgangspunten meerjarenraming
   4. Blz. 217 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 218 overzicht baten en lasten
   5. Blz. 219 Meerjaren balans
    1. Blz. 220 Meerjarenbalans activa
    2. Blz. 221 Meerjarenbalans passiva
   6. Blz. 222 EMU-saldo
    1. Blz. 223 EMU saldo
  7. Blz. 224 Bijlagen
   1. Blz. 225 Bijlage 1 - Investeringen
    1. Blz. 226 nieuwe investeringen met economisch nut in €
    2. Blz. 227 nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
    3. Blz. 228 nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €
   2. Blz. 229 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 230 Reserves
    2. Blz. 231 Voorzieningen
   3. Blz. 232 Bijlage 3 - Subsidieplafond 2023
    1. Blz. 233 Subsidieplafond 2022
   4. Blz. 234 Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
    1. Blz. 235 Overzicht op taakvelden
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap