Uitgangspunten meerjarenraming

Voor de samenstelling van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Begrotingsramingen

Voor de begrotingsramingen in de programma’s zijn de gevolgen tot en met de 1e Tussenrapportage 2022 meegenomen. De structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zijn niet meegenomen.

Loonkosten

De bedrijfsvoeringkosten zijn per 1 januari 2014 opgenomen in de begroting van de GR BAR-organisatie. Voor de lonen is afgesproken dat deze gecompenseerd worden voor de prijsstijging. De gevolgen van de CAO-afspraken zijn niet functioneel verwerkt, wel is uit voorzorg in de Programmabegroting 2023 – 2026 van Albrandswaard een stelpost meegenomen in het programma 4 Financiën.

Indexering overige uitgaven

Voor de prijsontwikkeling is voor de jaren 2023 - 2026 rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2,2%.

Tariefsverhoging inkomsten

Voor de OZB en de leges is rekening gehouden met een stijging van 3%. Bij de afvalstoffenheffing, rioolrecht en opbrengsten begraafplaatsen is uitgegaan van kostendekkendheid.

Rente investeringen

Voor de investeringen is een omslagrente berekend van 0,82%.

Algemene uitkering

De raming van de Algemene uitkering is in de Programmabegroting 2023 - 2026 gebaseerd op de Meicirculaire 2022. Tevens is een stelpost Jeugd van 75% verwerkt in de begroting en de eventuele gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds.