Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden

Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Overzicht begroting op taakvelden Begroting 2024
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1:Bestuur 3.119.000 -810.800 0 0 2.308.200
0.10:Mutaties reserves 0 0 -725.600 1.626.300 900.700
0.2:Burgerzaken 1.100.200 -652.100 0 0 448.100
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 612.800 -46.100 0 0 566.700
0.4:Overhead 8.777.200 -24.000 0 0 8.753.200
0.5:Treasury -64.400 -184.600 0 0 -249.000
0.61:OZB woningen 13.800 -4.850.400 0 0 -4.836.600
0.62:OZB niet-woningen 0 -3.044.400 0 0 -3.044.400
0.63:Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64:Belastingen overig 334.000 0 0 0 334.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -40.563.000 0 0 -40.563.000
0.8:Overige baten en lasten 175.300 -1.300 0 0 174.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 25.200 0 0 0 25.200
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 1.759.500 -60.300 0 0 1.699.200
1.2:Openbare orde en veiligheid 1.156.800 -10.200 0 0 1.146.600
2.1:Verkeer en vervoer 4.865.900 -79.300 0 0 4.786.600
2.2:Parkeren 28.000 0 0 0 28.000
2.3:Recreatieve havens 200 0 0 0 200
2.4:Economische havens en waterwegen 705.500 0 0 0 705.500
2.5:Openbaar vervoer 128.200 -49.000 0 0 79.200
3.1:Economische ontwikkeling 79.200 -28.200 0 0 51.000
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 10.900 0 0 0 10.900
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20.500 -30.200 0 0 -9.700
3.4:Economische promotie 0 0 0 0 0
4.1:Openbaar basisonderwijs 232.900 0 0 0 232.900
4.2:Onderwijshuisvesting 812.800 0 0 0 812.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.346.100 -122.300 0 0 1.223.800
5.1:Sportbeleid en activering 62.900 0 0 0 62.900
5.2:Sportaccommodaties 1.827.300 -424.600 0 0 1.402.700
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 77.200 0 0 0 77.200
5.4:Musea 23.500 0 0 0 23.500
5.5:Cultureel erfgoed 33.600 0 0 0 33.600
5.6:Media 673.400 -27.600 0 0 645.800
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.251.600 -10.800 0 0 3.240.800
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 1.474.100 -27.300 0 0 1.446.800
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.520.900 -10.200 0 0 2.510.700
6.3:Inkomensregelingen 6.662.100 -4.445.000 0 0 2.217.100
6.4:WSW en beschut werk 170.600 0 0 0 170.600
6.5:Arbeidsparticipatie 758.100 0 0 0 758.100
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.676.000 -137.100 0 0 1.538.900
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) 2.132.500 0 0 0 2.132.500
6.71B:Begeleiding (WMO) 760.700 0 0 0 760.700
6.71C:Dagbesteding (WMO) 366.500 0 0 0 366.500
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 196.500 0 0 0 196.500
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.72A:Jeugdzorg begeleiding 516.500 0 0 0 516.500
6.72B:Jeugdzorg behandeling 1.657.800 0 0 0 1.657.800
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding 538.300 0 0 0 538.300
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig 438.500 0 0 0 438.500
6.73A:Pleegzorg 592.800 0 0 0 592.800
6.73B:Gezinsgericht 8.900 0 0 0 8.900
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig 569.500 0 0 0 569.500
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 8.900 0 0 0 8.900
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 440.800 0 0 0 440.800
6.74C:Gesloten plaatsing 8.900 0 0 0 8.900
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A:Beschermd wonen (WMO) 1.200 0 0 0 1.200
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 32.000 0 0 0 32.000
6.82:Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A:Jeugdbescherming 860.100 0 0 0 860.100
6.82B:Jeugdreclassering 129.900 0 0 0 129.900
7.1:Volksgezondheid 1.519.200 -199.700 0 0 1.319.500
7.2:Riolering 2.930.900 -3.734.000 0 0 -803.100
7.3:Afval 3.827.800 -4.642.900 0 0 -815.100
7.4:Milieubeheer 1.615.600 -435.300 0 0 1.180.300
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 759.200 -214.400 0 0 544.800
8.1:Ruimte en leefomgeving 946.800 -182.400 0 0 764.400
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 6.474.400 -6.466.900 0 0 7.500
8.3:Wonen en bouwen 740.400 -376.200 0 0 364.200