Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veilige leefomgeving voor iedereen
In Albrandswaard hebben we oog voor elkaar. We zorgen samen met inwoners, ondernemers en partners, zoals politie, de brandweer en het buurtpreventieteam voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dat doen we door criminaliteit en overlast te voorkomen als het kan maar ook door op te treden als het nodig is. De komende jaren zal er naast de reguliere taken sprake zijn van een viertal speerpunten: Jeugd en Jongeren aanpak, Integrale aanpak Zorg en Veiligheid, zichtbare handhaving en toezicht en ondermijning.

Jeugd en Jongerenaanpak
In Albrandswaard is besloten tot een integrale jongerenaanpak. Een aanpak gericht op het in kaart brengen van de aard en omvang van de overlast van jongeren maar ook om te komen tot voorkomen van overlast met aandacht voor voorlichting ten aanzien van verdovende middelengebruik, wapenbezit en geweld. Het is belangrijk dat scholen en sportverenigingen vroeg signaleren wanneer het niet goed gaat met een van hun leerlingen of leden. Immers wij willen dat onze jongeren veilig kunnen opgroeien. Meldingen van inwoners zijn van belang om in te spelen op aandachtspunten. Onze jongerenaanpak richt zich op ontspanning, ontplooiing en handhaving als dat nodig is. 

Integrale aanpak Zorg en Veiligheid
Hoewel de criminaliteitscijfers in algemene zin een daling laten zien is er wel sprake van een forse toename in meldingen van overlast door personen met verward gedrag. Door vroeg signaleren en een goede samenwerking tussen de partners in de zorg en veiligheid kunnen we in een vroeg stadium hulp bieden of ingrijpen. We stellen een kwartiermaker aan die een integrale aanpak voorbereidt gericht op adequate oplossing van problemen op het Zorg en Veiligheidsterrein zowel individueel als beleidsmatig ook weer gericht op voorkomen, aanpakken en doorpakken

Zichtbare Handhaving en Toezicht
Zien en gezien worden is ons uitgangspunt. Inwoners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in onze gemeente. Dat betekent specifiek inzetten op gebieden waar dat nodig is en inwoners dat vragen. Met meer zichtbare toezicht en handhaving ook door bijvoorbeeld cameratoezicht bij de metrostations werken we aan meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in onze gemeente. 

Ondermijning
In Albrandswaard pakken we ondermijning aan. Met de aanpak van ondermijning voorkomen en bestrijden we samen met onze partners de onzichtbare criminaliteit. Deze criminaliteit ondermijnt het gezag  en tast het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aan. Door middel van voorlichting en campagnes zorgen wij voor meer bewustwording onder bewoners en ondernemers. Wij organiseren bedrijvencontroles met onze partners zoals Politie, ROBT, Belastingdienst, DCMR. Verder vergroten en delen we kennis binnen ons netwerk en gaan we intensiever samenwerken met onze partners. 

Wat willen we bereiken
Onze jongerenaanpak leidt ertoe dat jongeren veilig en gezond opgroeien zonder dat overlast wordt ervaren of dat zij in criminaliteit vervallen. Met partners in de zorg en veiligheid zorgen we ervoor dat we in een vroeg stadium hulp bieden of ingrijpen in complexe situaties en bij mensen met verward gedrag voordat escalatie plaatsvindt.
Met meer zichtbaar toezicht en handhaving in specifieke gebieden van onze gemeente wordt het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroot.
Door aanpak van ondermijning zorgen we ervoor dat onze samenleving veilig is en er bewustzijn is ten aanzien van de risico’s.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

Zo gaan we dat doen

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

Zo gaan we dat doen

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

Zo gaan we dat doen

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Terug naar navigatie - CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

Zo gaan we dat doen

1.2 Algemeen Bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een frisse blik op lokaal bestuur
Het bestuur van Albrandswaard is effectief in haar communicatie met regionale partners zoals de MRDH, VRR, Landschapstafel, Jeugdhulp, NRIJ etc. We zijn helder over onze besluiten en zijn duidelijk over waarom soms toch een besluit moet worden genomen dat afwijkt van de wensen van inwoners, ondernemers, verenigingen of een maatschappelijke partner. 

Wijkregie 
Wij willen als bestuur weten wat er leeft bij onze inwoners. Maar ook helpen we ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Zo merken inwoners dat het de moeite waard is om in gezamenlijkheid met elkaar bij te dragen aan hun woonomgeving. Wijkregie ondersteunt en maakt mogelijk dat inwoners aan de slag gaan met hun plannen. Dat doen we door regelmatig en goed contact te hebben met inwoners en hen te vragen om mee te denken. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden voor ideeën en initiatieven. En ook heel praktisch mensen de weg wijzen of vragen om mee te helpen bij plannen voor hun buurt of wijk. Hierdoor voelen inwoners zich meer betrokken bij hun eigen leefomgeving en zijn ze eerder bereid om opnieuw een bijdrage te leveren. 

Dienstverlening
Onze dienstverlening staat dagelijks in het teken van onze inwoners en ondernemers. Samen met hen werken we aan de verbetering van die dienstverlening maar erkennen dat we hierbij soms tegen grenzen aanlopen. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat iemand die ons belt of op een andere manier benadert, op een andere manier snel geholpen wordt. Nóg belangrijker vinden wij dat deze inwoner of ondernemer tevreden is over hoe hij of zij geholpen is, ook al duurt het wat langer. De gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie krijgt de komende periode zijn beslag. We gebruiken deze verandering zoveel mogelijk om onze gemeentelijke dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften van inwoners en bestuur, waarbij tevens de kracht en eigenheid van onze gemeente meer tot hun recht komen.
Op het gebied van online dienstverlening gaat het enorm snel. Er is sprake van continu nieuwe wetgeving waaraan we hebben te voldoen en die uitgaat van het bieden van makkelijke en betrouwbare online dienstverlening door de gemeente. Wij realiseren ons dat nieuwe wetgeving soms ook belemmerend werkt. Juist daar ligt onze uitdaging. Samen met onze inwoners ontdekken waar het toch makkelijk, efficiënt en begrijpelijk blijft, rekening houdend met deze nieuwe wetgeving, en vooral dat de basis op orde blijft.

Wat willen we bereiken
Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.
Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan  hun wijk of buurt.
Onze dienstverlening is persoonlijk, gemakkelijk en betrouwbaar.

Wat doen we al
- Implementatie wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.
- Vernieuwen website.
- Online aanvragen verlenging rijbewijs.
- Verder ontwikkelen e-Diensten Burgerzaken en Maatschappij.
- Organiseren van laagdrempelige contactmomenten.
- Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid.
- Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Terug naar navigatie - CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

Zo gaan we dat doen

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Terug naar navigatie - CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 2.140.240 2.442.900 2.818.000 2.927.700 3.019.900 3.022.300
1.2-Algemeen Bestuur 3.883.683 4.852.300 4.187.800 4.675.000 5.077.500 5.105.400
Totaal Lasten 6.023.923 7.295.200 7.005.800 7.602.700 8.097.400 8.127.700
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid -75.245 -68.800 -70.500 -72.400 -72.400 -72.400
1.2-Algemeen Bestuur -1.393.000 -564.200 -1.464.200 -713.900 -713.900 -713.900
Totaal Baten -1.468.245 -633.000 -1.534.700 -786.300 -786.300 -786.300
Saldo baten en lasten 4.555.678 6.662.200 5.471.100 6.816.400 7.311.100 7.341.400
Onttrekkingen -285.041 -246.000 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
Stortingen 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves -257.541 -221.000 -30.200 -30.200 -30.200 -30.200

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 1 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
1.1-Openbare orde & Veiligheid 2.442.900 2.818.000 375.100
1.2-Algemeen Bestuur 4.852.300 4.187.800 -664.500
Totaal Lasten 7.295.200 7.005.800 -289.400
Baten
1.1-Openbare orde & Veiligheid -68.800 -70.500 -1.700
1.2-Algemeen Bestuur -564.200 -1.464.200 -900.000
Totaal Baten -633.000 -1.534.700 -901.700

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Personeelslasten vanwege BAR-ontvlechting
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting vanwege de BAR-ontvlechting, hebben we voor Algemeen Bestuur vanaf 1-1-2024 een team Bureau Bestuursondersteuning, een team Beleid, Advies & Vergunningen BOA's en een team Dienstverlening. In totaal gaat het om 33,38 fte. Inclusief de bijbehorende teammanager hebben we hier € 2.857.600 voor begroot vanaf 2024.  Deze kosten worden, net als de BAR-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.
Daarnaast is de DVO-bijdrage aan Ridderkerk in dit programma verwerkt, voor in totaal € 6.214.100. Ook deze kosten worden verdeeld over de programma's. Voor zowel de BAR-bijdrage, de DVO-bijdrage en de eigen loonkosten wordt in deze begroting dezelfde procentuele verdeelsleutel gehanteerd.

Lasten
1.1
De lasten voor brandbestrijding met ongeveer € 297.000 toegenomen, om daarmee de begroting van de VRR te blijven volgen. De verdeling van de BAR, DVO en de eigen personeelsbegroting leidt, per saldo, tot een hogere last in dit subprogramma van ongeveer € 207.000.
1.2 De nieuwe BAR-bijdrage is fors lager dan vorig jaar; hier is een afname van € 10,5 miljoen te zien. Daarnaast zijn de frictiekosten voor de BAR-ontvlechting met € 300.000 afgenomen, omdat we verwachten hier in 2024 minder gebruik van te zullen maken. Hier staat tegenover dat de lasten voor secretarieleges zijn toegenomen, met € 178.500, vanwege de behoefte aan meer personele capaciteit. De verdeling van de BAR, DVO en de eigen personeelsbegroting leidt, per saldo, tot een hogere last in dit subprogramma van ongeveer € 10,1 miljoen i.v.m. 2023.

Baten
1.1
Alle mutaties < € 50.000.
1.2 In 2024 verwachten we de vooraf afgesproken, eenmalige bijdrage van Barendrecht, van € 750.000, als compensatie voor alle gemaakte (en te maken) kosten m.b.t. de BAR-ontvlechting. Verder worden er meer inkomsten uit de verschillende leges verwacht, voor ongeveer € 350.000. 
Hier staat tegenover dat er minder inkomsten te verwachten zijn uit de doorbelasting van uren aan de BAR (ongeveer € 175.000). 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Diefstallen uit woningen (bron: CBS) Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 1,2 1,4 2022
2 Vernielingen (bron: CBS) Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering. 6,6 6 2022
3 Verwijzingen Halt (bron: Stichting Halt) Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar 4 8 2022
4 Winkeldiefstallen (bron: CBS) Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,6 2,3 2022
5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS) Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.) 5 4,6 2022
Waar staat je gemeente d.d. 18 juli 2023
* Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA) 6 1 (1 fte)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 4 1 (1 fte)
Stem Lokaal 3 -
GroenLinks-PvdA 3 -
Christen Democratisch Appel (CDA) 3 1 (1 fte)
Leefbaar Albrandswaard 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Totaal 21 3 (3,0 fte)