Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en missie Programma 7

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie

Sociaal en nabij
De meeste Albrandwaarders zitten in goed in hun vel en kunnen over het algemeen hun draai goed vinden. We hebben een grote groep vrijwilligers die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. Met elkaar bouwen we aan een stevige en hechte samenleving. 
Sommige inwoners hebben een steuntje in hun rug nodig. En dat steuntje is er. Iedereen kan meedoen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. In Albrandswaard staat welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal. We zorgen ervoor dat inwoners hun weg weten te vinden naar (welzijns)activiteiten, verenigingen en noodzakelijke zorg. Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. Bijdragen aan de samenleving op je eigen manier vergroot de zingeving en geeft je een goed gevoel. We moedigen inwoners aan om  bij elkaar betrokken te zijn, elkaar te respecteren en elkaar te  helpen. 
Inwoners nemen met elkaar verantwoordelijkheid. De informele zorg door inwoners heeft grenzen, daar biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan degenen die omzien naar hun naasten. Factoren zoals personeelstekort in de zorg, hoge inflatie en afnemende financiële draagkracht vragen van ons een extra steun in de rug.

Wat willen we bereiken
Elke inwoner krijgt de kans om zich te ontwikkelen.
Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.
Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om.
Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond.
Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.

Wat doen we al 
- Centrum voor jeugd en gezin (CJG) o.a. opvoedondersteuning.
- Wijkteams (o.a., POH GGZ, medewerker gekoppeld aan school).
- Lokale preventieagenda. 
- Minimaregelingen (o.a. meedoen, schoolkostenregeling etc.).
- Schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes, vroegsignalering met partners etc.
- Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA: Vraagwijzer, vrijwilligers ondersteuning. Mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, jongerenwerk, buurtsportcoaches, wijkcentra, aanpak eenzaamheid, aanpak dementie, preventie etc.).
- Overleg-/adviesorganen: Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA).
- Akkoord van Albrandswaard.

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Terug naar navigatie - CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

Zo gaan we dat doen

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Terug naar navigatie - CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

Zo gaan we dat doen

7.2 Kwetsbare Groepen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Terug naar navigatie - CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

Zo gaan we dat doen

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

Terug naar navigatie - CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

Zo gaan we dat doen

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Terug naar navigatie - CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sociaal Domein Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 4.640.801 5.313.800 5.350.900 5.347.300 5.366.400 5.368.600
7.2-Kwetsbare Groepen 1.502.426 1.279.700 727.400 726.100 726.300 726.300
7.3-Participatie 9.041.561 8.454.000 7.590.800 7.570.900 7.549.800 7.554.600
7.4-Jeugdzorg 5.248.596 6.864.400 6.949.300 6.947.800 6.947.400 6.947.800
7.5-Zorg & Welzijn 536.659 810.800 633.300 627.100 626.300 625.200
7.6-Wijkteams 2.269.879 2.468.900 2.308.100 2.266.700 2.208.000 2.210.800
Totaal Lasten 23.239.922 25.191.600 23.559.800 23.485.900 23.424.200 23.433.300
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning -1.811.466 -1.483.800 -145.100 -148.600 -148.600 -148.600
7.2-Kwetsbare Groepen -690.876 -2.151.000 0 0 0 0
7.3-Participatie -4.769.422 -4.875.500 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000 -4.445.000
7.4-Jeugdzorg -542.956 0 0 0 0 0
7.5-Zorg & Welzijn -200.169 -427.000 -199.700 -205.800 -205.800 -205.800
7.6-Wijkteams -39.067 -9.900 -10.200 -10.500 -10.500 -10.500
Totaal Baten -8.053.956 -8.947.200 -4.800.000 -4.809.900 -4.809.900 -4.809.900
Saldo baten en lasten 15.185.966 16.244.400 18.759.800 18.676.000 18.614.300 18.623.400
Onttrekkingen -332.600 -147.200 -40.000 -35.000 -35.000 -35.000
Stortingen 361.100 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Mutaties reserves 28.500 -103.200 4.000 9.000 9.000 9.000

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 7 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning 5.313.800 5.350.900 37.100
7.2-Kwetsbare Groepen 1.279.700 727.400 -552.300
7.3-Participatie 8.454.000 7.590.800 -863.200
7.4-Jeugdzorg 6.864.400 6.949.300 84.900
7.5-Zorg & Welzijn 810.800 633.300 -177.500
7.6-Wijkteams 2.468.900 2.308.100 -160.800
Totaal Lasten 25.191.600 23.559.800 -1.631.800
Baten
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning -1.483.800 -145.100 1.338.700
7.2-Kwetsbare Groepen -2.151.000 0 2.151.000
7.3-Participatie -4.875.500 -4.445.000 430.500
7.4-Jeugdzorg 0 0 0
7.5-Zorg & Welzijn -427.000 -199.700 227.300
7.6-Wijkteams -9.900 -10.200 -300
Totaal Baten -8.947.200 -4.800.000 4.147.200

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht. De lasten als gevolg van de BAR-ontvlechting worden apart benoemd.

Personeelslasten vanwege BAR-ontvlechting
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting vanwege de BAR-ontvlechting, hebben we in het Sociaal Domein vanaf 1-1-2024 twee teams; Team Beleid &Advies Sociaal, en het Wijkteam. In totaal gaat het om 17,49 fte. Inclusief de bijbehorende teammanager hebben we hier € 1.600.900 voor begroot vanaf 2024. 

Lasten
7.1 In 2024 wordt er ongeveer € 110.000 meer aan kosten verwacht voor de uitvoering van de WMO. Daarnaast wordt er, vanwege het in 2023 in leven roepen van nieuwe taakvelden binnen het Sociaal domein, voor ca. € 614k meer doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. 2023.  Hier staat tegenover dat er in 2024 (nog) geen uitkering van leefgeld aan opgevangen vluchtelingen wordt verwacht. In 2023 hebben we hier ca. € 550.000 aan besteedt, wat overigens geheel vergoed werd door het Rijk. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 In 2023 hebben we ruim € 2,7 miljoen besteedt aan de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente, wat ook weer geheel vergoed werd door het Rijk. Deze kosten zijn niet begroot in 2024.
7.3 De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van de uitvoering van de energietoeslag in 2024. In 2023 was hier € 288.000 voor begroot. Daarnaast wordt er ca. € 95.000 minder doorbelast naar dit subprogramma voor de bijdrage van de BAR, DVO en de eigen personeelsbegroting. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.4 De kosten voor de GRJR nemen met ruim € 500.000 toe. Ook voor het CJG nemen de kosten toe t.o.v. 2023, namelijk met ca. € 183.000. Deze verhogingen hangen sterk samen met de indexeringen die over de tarieven zijn doorgevoerd, alsmede door de oplopende zorgvraag. Met deze verhogingen blijven we de begrotingen van deze aanbieders volgen. Daarnaast is de doorbelasting van de bijdrage van de BAR, DVO en de eigen personeelsbegroting met ca. € 120.000 toegenomen t.o.v. 2023. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.5 Voor de GGD is de deelnemersbijdrage, vanwege de indexering, toegenomen met ca. € 65.000 t.o.v. 2023. Ook hiervoor geldt dat we met deze verhoging de begroting van de betreffende aanbieder blijven volgen.
7.6 De afname komt met name door de nieuwe doorverdeling van de BAR, DVO en eigen personeelsbegroting (ca. -/- € 165.000).

Baten
7.1
In 2023 hebben we een vergoeding (specifieke uitkering) van het Rijk gekregen voor de kosten van het leefgeld van opgevangen vluchtelingen (ca. € 550.000). Voor 2024 is dit (nog) niet aan de orde.
7.2 In 2023 hebben we een vergoeding (specifieke uitkering) van het Rijk gekregen voor de opvang van vluchtelingen, verdeeld over twee locaties. Voor 2024 is dit (nog) niet aan de orde.
7.3 Geen mutaties.
7.4 Geen mutaties.
7.5 Alle mutaties zijn < € 50.000.
7.6 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Banen (bron: CBS/LISA) Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 599,3 825,4 2022
2 Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 1% 1% 2021
3 Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS) Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. 3% 6% 2021
4 Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 75,6% 72,2% 2022
5 Jeugdwerkloosheid (bron: CBS) Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. 1% 2% 2021
6 Personen met een bijdtandsuitkering (bron: CBS) Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners. 304,1 431,7 2021
7 Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 113,5 197,7 2022
8 Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). 9,4% 13,2% 2022
9 Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. 0,5% 1,2% 2022
10 Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). 0,3% 0,3% 2022
11 Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS) Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 550 700 2022
Waar staat je gemeente d.d. 18 juli 2023
* Klasse matig stedelijk

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Sociale structuur Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Aantal inwoners 26.359 26.210 26.377
Aantal inwoners tot 20 jaar 6.284 6.237 6.185
Aantal inwoners 65 jaar en ouder 4.855 4.805 4.943