Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie Programma 3

Natuurlijk! Duurzaam en groen
We willen een mooie en duurzame gemeente doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we voor 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Onze buitenruimte wordt aangepast aan de veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld door meer opvang van regenwater of het beperken van hittestress. We stimuleren inwoners om huis en tuin te vergroenen. Bijvoorbeeld met meer groen in de tuin, het plaatsen van een regenton of het scheiden van de rioolbuis en de regenbuis. We stimuleren beheerders van bedrijventerreinen om hun ruimten anders in te richten.

Albrandswaard is een prachtige groene plek ten zuiden van Rotterdam. Het prachtige Buyenland van Rhoon, de Grienden en de Oude Maas als blikvangers.  De bijzondere polders en grienden zijn uniek in deze regio en geliefd bij wandelaars en fietsers. Dat koesteren we en daar zorgen we goed voor. Onze gemeente wordt gezien als de groene long van Rotterdam. De nieuwe groenvisie helpt om een mooie groene gemeente te blijven. Daarom gaan we vastleggen in de groenvisie op welke wijze we met de natuur willen omgaan. Het versterken van de biodiversiteit in de gemeente is hierbij een belangrijk aandachtspunt  net als hoe we omgaan met het behoud en/of kappen van bomen en hoe we zorg dragen voor een blijvend groene ruimte. De visie vormt de leidraad om tijd en middelen effectief en juist in te zetten.

Afvalinzameling
Van afval naar grondstof is de komende jaren ons motto. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door onze afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. De afvalstroom in Albrandswaard kan verder afnemen door samen nog beter afval te scheiden. Dit doen we door het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om hun afval en grondstoffen te kunnen scheiden. Hierbij stimuleren we afvalscheiding, geven we meer voorlichting en onderzoeken we innovatieve vormen van scheiding en hergebruik.

Langzaam verkeer gaat voor
Albrandswaard heeft een dijkenstructuur die stamt uit onze rijke geschiedenis. Dit bepaalt in grote mate de manier waarop onze wegen zijn ingericht en beperkt onze bewegingsvrijheid als het gaat om het aanpassen van onze wegenstructuur. Geplande en bestaande bouwontwikkelingen zorgen voor een toename van 

verkeer. Daarom wordt er de komende periode een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Uiteraard wachten we niet tot het plan klaar is. Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er nu al maatregelen genomen, waarbij de fietser en voetganger centraal staan in het verkeer; zo zal in de dorpskern de auto te gast zijn. En krijgen het aanpassen van schoolroutes en schoolomgevingen prioriteit. Daarnaast bevorderen we vormen van deelmobiliteit en stimuleren we de aanleg van voldoende laadvoorzieningen. 

Beleef, doe mee en leer
Kunst en cultuur verrijkt, verbindt en versterkt onze inwoners. Albrandswaard koestert dan ook haar rijke culturele bezit. Het is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving. In de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ is vastgelegd hoe het college dit de komende vier jaar wil versterken. De is aanjager en verbinder door samen te werken en te faciliteren bij evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. 

Wat willen we bereiken
Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen en vergroenen van onze gemeente.
We stimuleren en vergroten/versterken de biodiversiteit in onze gemeente.
We dringen de hoeveelheid restafval terug en stimuleren onze inwoners om afval te scheiden.
We werken aan wegen waarbij fietsers en voetgangers centraal staan in het verkeer.
De diversiteit van evenementen wordt vergroot onder andere door plaatselijke culturele aanbieders.
Op het gebied van cultuur maken dat meer inwoners kennis met de rijke geschiedenis van Rhoon en Poortugaal.
Op het gebied van erfgoed maken wij ons erfgoed zichtbaar en beleefbaar toegankelijker voor bezoekers.
Wij versterken de samenwerking met het cultuurrijke verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven.

Wat doen we al
We zorgen dat  scholen en culturele organisaties intensiever samenwerken.

3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Zo gaan we dat doen

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Zo gaan we dat doen

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Terug naar navigatie - CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Zo gaan we dat doen

3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Terug naar navigatie - CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Zo gaan we dat doen

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Terug naar navigatie - CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Buitenruimte Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
3.1-Buitenruimte 17.057.817 18.139.000 18.933.200 18.805.700 18.762.100 18.807.800
3.2-Kunst & Cultuur 442.057 409.000 213.900 198.800 197.000 197.400
Totaal Lasten 17.499.874 18.548.000 19.147.100 19.004.500 18.959.100 19.005.200
Baten
3.1-Buitenruimte -8.847.714 -8.893.500 -9.294.600 -9.195.800 -9.163.500 -9.211.800
3.2-Kunst & Cultuur -10.659 -13.200 -13.800 -14.300 -14.300 -14.300
Totaal Baten -8.858.373 -8.906.700 -9.308.400 -9.210.100 -9.177.800 -9.226.100
Saldo baten en lasten 8.641.501 9.641.300 9.838.700 9.794.400 9.781.300 9.779.100
Onttrekkingen -557.654 -425.100 -260.200 -260.200 -263.200 -263.200
Stortingen 171.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
Mutaties reserves -386.154 -403.600 -238.700 -238.700 -241.700 -241.700

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
3.1-Buitenruimte 18.139.000 18.933.200 794.200
3.2-Kunst & Cultuur 409.000 213.900 -195.100
Totaal Lasten 18.548.000 19.147.100 599.100
Baten
3.1-Buitenruimte -8.893.500 -9.294.600 -401.100
3.2-Kunst & Cultuur -13.200 -13.800 -600
Totaal Baten -8.906.700 -9.308.400 -401.700

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht. De lasten als gevolg van de BAR-ontvlechting worden apart benoemd.

Personeelslasten vanwege BAR-ontvlechting
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting vanwege de BAR-ontvlechting, hebben we in de Buitenruimte vanaf 1-1-2024 een team Buitenruimte en Wijkregie. In totaal gaat het om 7,39 fte. Inclusief de bijbehorende teammanager hebben we hier € 689.700 voor begroot vanaf 2024. 

Lasten
3.1
De lasten voor het onderhoud aan wegen gaat naar verwachting, per saldo, met ongeveer € 70.000 toenemen, om hiermee de wegen op een kwalitatief goed niveau te houden. Aan riolering wordt naar verwachting ongeveer € 60.000 meer uitgegeven, met name door een hogere verwachte storting in de voorziening. Aan milieu wordt ca. € 90.000 meer uitgegeven, met name vanwege extra kosten m.b.t. de extra taken voor de Omgevingswet, en de indexering van de DCMR. Daarnaast leidt de doorbelasting van de BAR, DVO en eigen personeelsbegroting, per saldo, voor dit subprogramma tot een hogere last van ongeveer € 950.000.
Hier staat tegenover dat het onderhoud aan openbare verlichting met ongeveer € 53.000 afneemt, voornamelijk omdat er minder nieuwe gereedschappen nodig zijn. Aan verkeer wordt ongeveer € 150.000 minder uitgegeven, omdat er in 2023 opgenomen posten uit 2022 in zaten, die er nu uitlopen. Aan openbaar groen incl. bomen wordt ca. € 125.000 minder uitgegeven, deels door minder controles en deels door het niet meer opnemen van incidentele posten uit 2023. Verder dalen de kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval met ongeveer € 165.000, met name vanwege een nieuwe vergoedingssystematiek voor PMD. 
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de BAR, DVO en eigen personeelsbegroting aan dit subprogramma (ca. -/- € 200.000)

Baten
3.1
Vanwege een nieuwe vergoedingssystematiek voor de inzameling van afval, en het niet meer ontvangen van huurbaten voor de gemeentewerf, dalen de opbrengsten m.b.t. afval met ca. € 510.000. Hier staat tegenover dat er meer baten volgen vanuit de riolering, wegens een hogere verwachte onttrekking uit de voorziening (ca. € 210.000). Tevens zijn er baten opgenomen voor de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen voor de energie- en klimaattransitie (€ 435.000). Verder zijn er hogere baten begroot vanuit de afvalstoffenheffing (ongeveer € 478.000). 
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2
Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS) Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. 142 170 2020
2 Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS) Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit. 6,5% 20,0% 2020
Waar staat je gemeente d.d. 18 juli 2023
* Klasse matig stedelijk