Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
  1. Blz. 2 Begroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
  3. Blz. 4 1. Algemeen
   1. Blz. 5 Voorwoord
    1. Blz. 6 Voorwoord
   2. Blz. 7 Leeswijzer
    1. Blz. 8 Planning & Control cyclus
    2. Blz. 9 Indeling van de begroting
    3. Blz. 10 Opbouw van de begroting
   3. Blz. 11 Hoofdlijnen financiële gevolgen
    1. Blz. 12 Hoofdlijnen financiële gevolgen
    2. Blz. 13 Toelichtingen
    3. Blz. 14 Belangrijkste ontwikkelingen
    4. Blz. 15 Overzicht opbouw Algemene uitkering
    5. Blz. 16 Provinciaal toezicht
   4. Blz. 17 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 18 Baten per programma
    2. Blz. 19 Lasten per programma
    3. Blz. 20 Dekking van en naar programma's
  4. Blz. 21 2. Programmaplan
   1. Blz. 22 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 23 1.1 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 24 Inleiding
     2. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 27 CWP 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners een jaarlijks actieplan vaststellen.
       2. Blz. 28 CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.
       3. Blz. 29 CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid
       4. Blz. 30 CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten
      2. Blz. 31 CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.
       1. Blz. 32 CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.
      3. Blz. 33 CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.
       1. Blz. 34 CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 35 CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.
       3. Blz. 36 CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.
       4. Blz. 37 CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.
       5. Blz. 38 CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.
      4. Blz. 39 CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.
       1. Blz. 40 CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.
       2. Blz. 41 CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
      5. Blz. 42 CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.
       1. Blz. 43 CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.
       2. Blz. 44 CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.
    2. Blz. 45 1.2 Algemeen Bestuur
     1. Blz. 46 Inleiding
     2. Blz. 47 Doelstellingen
      1. Blz. 48 CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.
       1. Blz. 49 CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.
       2. Blz. 50 CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
      2. Blz. 51 CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.
       1. Blz. 52 CWP 1.2.2a Onderzoek doen naar gelote dorpskernraad.
       2. Blz. 53 CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
       3. Blz. 54 CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
      3. Blz. 55 CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.
       1. Blz. 56 CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
       2. Blz. 57 CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening
    3. Blz. 58 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 59 Verklaring van verschillen
    5. Blz. 60 Verschilverklaring
    6. Blz. 61 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 62 Kerngegevens
   2. Blz. 63 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
    1. Blz. 64 Inleiding en missie Programma 2
     1. Blz. 65 Inleiding en Missie Programma 2
    2. Blz. 66 2.1 Ruimtelijke Ordening
     1. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.
       1. Blz. 69 CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
       2. Blz. 70 CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.
      2. Blz. 71 CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.
       1. Blz. 72 CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
    3. Blz. 73 2.2 Wonen
     1. Blz. 74 Doelstellingen
      1. Blz. 75 CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.
       1. Blz. 76 CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.
       2. Blz. 77 CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.
       3. Blz. 78 CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
    4. Blz. 79 2.3 Economie
     1. Blz. 80 Doelstellingen
      1. Blz. 81 CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.
       1. Blz. 82 CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.
       2. Blz. 83 CWP 2.3.1b In gemeenschappelijke regelingen en andere netwerken pleiten voor de regionale betekenis van onze bijzondere woon- en groenkwaliteit.
    5. Blz. 84 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 85 Verklaring van verschillen
    7. Blz. 86 Verschilverklaring
    8. Blz. 87 Beleidsindicatoren
   3. Blz. 88 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 89 Inleiding en missie Programma 3
     1. Blz. 90 Inleiding en Missie Programma 3
    2. Blz. 91 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
       1. Blz. 94 CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.
       2. Blz. 95 CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
       3. Blz. 96 CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
      2. Blz. 97 CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.
       1. Blz. 98 CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.
      3. Blz. 99 CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.
       1. Blz. 100 CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.
       2. Blz. 101 CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.
       3. Blz. 102 CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
       4. Blz. 103 CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
       5. Blz. 104 CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
    3. Blz. 105 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 106 Doelstellingen
      1. Blz. 107 CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.
       1. Blz. 108 CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.
       2. Blz. 109 CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
       3. Blz. 110 CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
    4. Blz. 111 3.3 Maatschappelijk Vastgoed
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.
    5. Blz. 114 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 115 Verklaring van verschillen
    7. Blz. 116 Verschilverklaring
    8. Blz. 117 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 118 Programma 4 - Financiën
    1. Blz. 119 Inleiding en missie Programma 4
     1. Blz. 120 Inleiding en Missie
    2. Blz. 121 4.1 Financiën
     1. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.
       1. Blz. 124 CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
       2. Blz. 125 CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.
      2. Blz. 126 CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.
       1. Blz. 127 CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.
       2. Blz. 128 CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).
      3. Blz. 129 CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.
       1. Blz. 130 CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.
       2. Blz. 131 CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.
       3. Blz. 132 CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.
      4. Blz. 133 CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.
       1. Blz. 134 CWP 4.1.4b Rechtmatigheidsverantwoording invoegen/inbedden in de financiële verordening en actuele beleidsstukken.
    3. Blz. 135 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 136 Verklaring van verschillen
    5. Blz. 137 Verschilverklaring
    6. Blz. 138 Kerngegevens
   5. Blz. 139 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 140 Inleiding en missie Programma 5
     1. Blz. 141 Inleiding en Missie
    2. Blz. 142 5.1 Educatie
     1. Blz. 143 Doelstellingen
      1. Blz. 144 CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.
       1. Blz. 145 CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.
    3. Blz. 146 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 147 Verklaring van verschillen
    5. Blz. 148 Verschilverklaring
    6. Blz. 149 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 150 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 151 Inleiding en missie Programma 6
     1. Blz. 152 Inleiding en Missie
    2. Blz. 153 6.1 Sport
     1. Blz. 154 Doelstellingen
      1. Blz. 155 CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.
       1. Blz. 156 CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.
       2. Blz. 157 CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.
       3. Blz. 158 CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
       4. Blz. 159 CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.
       5. Blz. 160 CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.
    3. Blz. 161 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 162 Verklaring van verschillen
    5. Blz. 163 Verschilverklaring
    6. Blz. 164 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 165 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 166 Inleiding en missie Programma 7
     1. Blz. 167 Inleiding en Missie
    2. Blz. 168 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
     1. Blz. 169 Doelstellingen
      1. Blz. 170 CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
       1. Blz. 171 CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.
       2. Blz. 172 CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.
      2. Blz. 173 CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
       1. Blz. 174 CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       2. Blz. 175 CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
       3. Blz. 176 CWP 7.1.2c Opstellen van een woonzorgvisie waarin de bijdrage van alle betrokken partijen is vastgelegd.
       4. Blz. 177 CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.
       5. Blz. 178 CWP 7.1.2e De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken).
    3. Blz. 179 7.2 Kwetsbare Groepen
     1. Blz. 180 Doelstellingen
      1. Blz. 181 CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
       1. Blz. 182 CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
       2. Blz. 183 CWP 7.2.1b Ouderen: subsidieregels opnemen voor activiteiten die eenzaamheid verminderen/voorkomen.
       3. Blz. 184 CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
       4. Blz. 185 CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
      2. Blz. 186 CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.
       1. Blz. 187 CWP 7.2.2a Onze partners stimuleren om een communicatieplan inclusief campagne uit te voeren, gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting over gezondheid, bewegen, gezonde voeding en verminderen alcohol- en drugsgebruik.
    4. Blz. 188 7.3 Participatiewet
    5. Blz. 189 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.
       1. Blz. 192 CWP 7.4.1c Jongeren: we verbeteren de verbinding onderwijs/jeugdhulp/welzijn om kinderen de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen.
    6. Blz. 193 7.5 Zorg & Welzijn
    7. Blz. 194 7.6 Wijkteams
    8. Blz. 195 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 196 Verklaring van verschillen
    10. Blz. 197 Verschilverklaring
    11. Blz. 198 Beleidsindicatoren
    12. Blz. 199 Kerngegevens
   8. Blz. 200 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 201 Inleiding
     1. Blz. 202 Inleiding
    2. Blz. 203 1. Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 204 Inleiding
     2. Blz. 205 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 206 Verklaring van verschillen
     4. Blz. 207 Verschilverklaring
     5. Blz. 208 Uitsplitsing lokale heffingen
     6. Blz. 209 Uitsplitsing dividend
     7. Blz. 210 Saldo financieringsfunctie
     8. Blz. 211 Uitsplitsing saldo financieringsfunctie
     9. Blz. 212 Algemene uitkering
     10. Blz. 213 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 214 2. Overhead
     1. Blz. 215 Inleiding
     2. Blz. 216 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 217 Verklaring van verschillen
     4. Blz. 218 Verschilverklaring
    4. Blz. 219 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 220 Inleiding
     2. Blz. 221 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 222 Verschilverklaring
    5. Blz. 223 4. Onvoorzien
     1. Blz. 224 Inleiding
     2. Blz. 225 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 226 Verschilverklaring
  5. Blz. 227 3. Paragrafen
   1. Blz. 228 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 229 Inleiding Lokale heffingen
    2. Blz. 230 Algemene uitgangspunten lokale heffingen
    3. Blz. 231 Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen
    4. Blz. 232 Algemene (beleids)ontwikkelingen
    5. Blz. 233 Overzicht geraamde belastingen en heffingen
    6. Blz. 234 OZB tarieven 2024
    7. Blz. 235 Afvalstoffenheffing tarieven 2024
    8. Blz. 236 Rioolheffing tarieven 2024
    9. Blz. 237 Lijkbezorging tarieven 2024
    10. Blz. 238 Leges
    11. Blz. 239 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    12. Blz. 240 Overzicht belastingdruk
    13. Blz. 241 Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten
    14. Blz. 242 Vergelijking woonlasten 2022 en 2023
    15. Blz. 243 Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2023)
   2. Blz. 244 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 245 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 246 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 247 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 248 Risico's
    5. Blz. 249 Risicoprofiel grondbedrijf
    6. Blz. 250 Beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 251 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 252 Risicokaart
    9. Blz. 253 Kengetallen
    10. Blz. 254 Conclusie over huidige risicoprofiel
   3. Blz. 255 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 256 Inleiding Financiering
    2. Blz. 257 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 258 Rentevisie en beleid
    4. Blz. 259 Renterisicobeheer
    5. Blz. 260 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
    6. Blz. 261 Uitzettingen
    7. Blz. 262 Renteomslag
    8. Blz. 263 Garantstelling
    9. Blz. 264 Relatiebeheer
   4. Blz. 265 Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 266 Inleiding Onderhoud kapitaalgoederen
    2. Blz. 267 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 268 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 269 Wegen
    5. Blz. 270 Straatreiniging
    6. Blz. 271 Openbare verlichting
    7. Blz. 272 Verkeer en straatnaamborden
    8. Blz. 273 Riolering
    9. Blz. 274 Groen en bomen
    10. Blz. 275 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 276 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 277 Spelen
    13. Blz. 278 Gebouwen
    14. Blz. 279 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 280 Relevante reserves
    16. Blz. 281 Kerngegevens kapitaalgoederen
   5. Blz. 282 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Ambtelijke organisatie
    3. Blz. 285 Personeelskosten
    4. Blz. 286 Arbeidsmarkt
    5. Blz. 287 Huisvesting
    6. Blz. 288 Rechtmatigheid
   6. Blz. 289 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 290 Algemeen
    2. Blz. 291 BAR-organisatie
    3. Blz. 292 BNG
    4. Blz. 293 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
    5. Blz. 294 DCMR
    6. Blz. 295 Essendael Beheer B.V.
    7. Blz. 296 Evides
    8. Blz. 297 GEM Essendael C.V.
    9. Blz. 298 GGD
    10. Blz. 299 Jeugdhulp Rijnmond
    11. Blz. 300 Landschapstafel IJsselmonde
    12. Blz. 301 Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
    13. Blz. 302 NV BAR Afvalbeheer
    14. Blz. 303 Stedin
    15. Blz. 304 Stichting Distripark
    16. Blz. 305 SVHW
    17. Blz. 306 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
    18. Blz. 307 VNG
    19. Blz. 308 SwWrR
    20. Blz. 309 MRDH
   7. Blz. 310 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 Grondbeleid
    3. Blz. 313 Actuele prognose
    4. Blz. 314 Reserve en risico's
   8. Blz. 315 Paragraaf 8 - Wet Open Overheid
    1. Blz. 316 Inleiding Wet Open Overheid
    2. Blz. 317 Woo contactfunctionaris & Passieve openbaarmaking
    3. Blz. 318 Actieve openbaarmaking
    4. Blz. 319 Informatiehuishouding op orde
    5. Blz. 320 Tabel actieve openbaarmaking
  6. Blz. 321 4. Financiële begroting
   1. Blz. 322 Financiële samenvatting
    1. Blz. 323 Inleiding
   2. Blz. 324 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 325 Inleiding
    2. Blz. 326 Toelichtingen
    3. Blz. 327 Structureel begrotingssaldo
    4. Blz. 328 Beoogde structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves
   3. Blz. 329 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 330 Overzicht baten en lasten
   4. Blz. 331 Uitgangspunten meerjarenraming
    1. Blz. 332 Inleiding
   5. Blz. 333 Meerjaren balans
    1. Blz. 334 Activa
    2. Blz. 335 Passiva
   6. Blz. 336 EMU-saldo
    1. Blz. 337 EMU-saldo
  7. Blz. 338 5. Bijlagen
   1. Blz. 339 Bijlage 1 - Investeringen
    1. Blz. 340 Nieuwe investeringen met economisch nut
    2. Blz. 341 Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut
    3. Blz. 342 Nieuwe investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
   2. Blz. 343 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 344 Reserves
    2. Blz. 345 Voorzieningen
   3. Blz. 346 Bijlage 3 - Subsidieplafond 2024
    1. Blz. 347 Subsidieplafond
   4. Blz. 348 Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
    1. Blz. 349 Overzicht op taakvelden
   5. Blz. 350 Bijlage 5 - Vertrekpunt begroting 2024 - 2027
    1. Blz. 351 Vertrekpunt begroting 2024-2027
  8. Activiteiten
  9. Zoeken
  10. Publicatie bijlagen
  11. Contact
  12. PrivacyStatement
  13. Sitemap