Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

BAR-organisatie

Terug naar navigatie - BAR-organisatie
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.
Actuele ontwikkelingen Bestuurlijk is gekozen de organisatie opnieuw in te richten/ (deels) te ontvlechten. Daarbij blijft corona boven de markt hangen, opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 4.952 4.718 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 6.907
Risico's Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.
Sturingscenario Chauffeur
bedragen x € 1.000

BNG

Terug naar navigatie - BNG
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 401 gemeenten
Stemverhouding 0.006%
Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen BNG heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op Sustainable Development Goals (SDG’s).
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 11
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2024 0
Risico's Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een voorziening. De kredietportefeuille is kwalitatief sterk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond

Terug naar navigatie - Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.
Actuele ontwikkelingen Stabiel
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend
Resultaat 2024 niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2024 986
Risico's Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000

DCMR

Terug naar navigatie - DCMR
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 13 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet (nu per 01-01-2024) vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2024 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 2.900 2.903 Aandelen kapitaal
Vreemd vermogen 14.000 12.414 Leningen/garantstellingen
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 467
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

Essendael Beheer B.V.

Terug naar navigatie - Essendael Beheer B.V.
Essendael Beheer BV Besloten vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.
Bestuurlijk belang Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 Bijdrage gemeente 2024
Risico's -
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000

Evides

Terug naar navigatie - Evides
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 902
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2024 0
Risico's Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V.

Terug naar navigatie - GEM Essendael C.V.
GEM Essendael CV Commanditaire vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV
Stemverhouding 33%
Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 Bijdrage gemeente 2024
Risico's De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000

GGD

Terug naar navigatie - GGD
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 13 gemeenten regio Rijnmond.
Stemverhouding 7,7%
Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Na de ervaringen met de Coronacrisis is de GGD-organisatie in 2022 gestart met een traject van GGD 3.0, waarin is gewerkt aan een visie voor de toekomst. In dit traject heeft de GGD 3 scenario's uitgewerkt. Uiteindelijk heeft het AB op 29-06-2023 gekozen voor de minimale variant, waarmee het minimale basistakenpakket in stand wordt gehouden. Dit betekent dat de GGD bepaalde toepassingen uit de coronaorganisatie niet kan behouden, maar wel een stap voorwaarts zet t.o.v. de GGD van vóór de coronapandemie. Aan ambities die benoemd staan in GGD 3.0 wordt geen invulling gegeven.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen onbekend onbekend Aandelen kapitaal n.v.t.
Vreemd vermogen onbekend onbekend Leningen/garantstellingen n.v.t.
Resultaat 2024 onbekend Bijdrage gemeente 2024 269
Risico's In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

Jeugdhulp Rijnmond

Terug naar navigatie - Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Stemverhouding 6,25%
Openbaar belang Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Er is sprake van stijging van intensieve zorgbehandeling. Ook heeft de gemeente te maken met een afwijking in de verwerking van de wets-aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Tevens is op verzoek van de Tweede Kamer, de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en extra indexatie toegevoegd.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.800 10.800 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 3.243
Risico's Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend in deze open einde regeling. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik bijvoorbeeld via dashboards. Met ingang van 2023 is de vlaktax afgeschaft waardoor gemeenten de werkelijke zorgkosten over het jaar krijgen toegerekend.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

Landschapstafel IJsselmonde

Terug naar navigatie - Landschapstafel IJsselmonde
Landschapstafel IJsselmonde Vestingsplaats Rotterdam Bestuursover- eenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Stemverhouding
Openbaar belang 1. Invullen van het Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied 2. Komen tot afstemming van van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in standhouden c.q. te verbeteren; 3. Samenwerken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang 1 collegelid in bestuur.
Actuele ontwikkelingen Beperktere rol Landschapstafel en daarom nieuwe afgeslankte vorm.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 4
Risico's Geen.
Sturingscenario
bedragen x € 1.000

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde

Terug naar navigatie - Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 20%
Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.
Actuele ontwikkelingen Zoeken naar bezuiniging, opbouwen buffer voor lagere subsidiebijdrage Rotterdam en PZH.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 3.605 3.955 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 2.043 1.250 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 216
Risico's Structurele tekorten middellange termijn.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000

NV BAR Afvalbeheer

Terug naar navigatie - NV BAR Afvalbeheer
NV BAR Afvalbeheer Vestingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
Bestuurlijk belang Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Actuele ontwikkelingen De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van grondstoffen dalen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend
Resultaat 2024 niet bekend Bijdrage gemeente 2024 niet bekend
Risico's Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

Stedin

Terug naar navigatie - Stedin
Stedin Groep Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 Nederlandse gemeenten
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal Stedin naar verwachting van 2023 tot en met 2030 ruim € 8 miljard nodig hebben om te investeren in de netten. De komende jaren is € 1,8 miljard nodig. Daarover is Stedin in gesprek met huidige en mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals het Rijk, provincies en niet-aandeelhoudende gemeenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 607
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 niet bekend niet bekend Bijdrage gemeente 2024 0
Risico's Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder druk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000

Stichting Distripark

Terug naar navigatie - Stichting Distripark
Stichting Distripark Stichting
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam NV
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.
Bestuurlijk belang In onderling overleg huisvesten van bedrijven passend bij de bestuurlijke afspraken vanuit de bestuursovereenkomst.
Actuele ontwikkelingen Stabiel
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend
Resultaat 2024 niet bekend Bijdrage gemeente 2024 niet bekend
Risico's -
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000

SVHW

Terug naar navigatie - SVHW
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Het Waterschap Hollandse Delta en 12 gemeenten.
Stemverhouding 5,0%
Openbaar belang Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is middels delegatie overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (regiefunctionaris VP). Albrandswaard is zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd. (Wethouder Financiën).
Actuele ontwikkelingen De wijzigingen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten hebben de controlerende rol van gemeenteraden van de deelnemers van de GR SVHW versterkt. Op grond hiervan wordt de huidige GR SVHW aangepast aan de wettelijke wijzigingen. Met ingang van 2024 komt er een nieuwe deelnemer bij. Gemeente Drimmelen heeft om toetreding tot de GR SVHW gevraagd. Hierop is positief besloten door het Algemeen Bestuur van SVHW.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 765 765 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 5.931 5.832 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 311
Risico's Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers kunnen gaan stijgen. Andersom heeft toetreding van nieuwe deelnemers invloed op de kosten die door meedere deelnemers gedragen kunnen worden.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.
Stemverhouding 7,7%
Openbaar belang (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de VRR. Zo hebben ze te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is hun manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 5.763 381 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 115.541 111.898 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 -4.221 Bijdrage gemeente 2024 1.583
Risico's Duurzame piketorganisatie Vakbekwaamheid Vrijwaring van gemeenten niet verzekerbare risico's Personele capaciteit Bouwsteen verplichte karakter Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg Niet of beperkt verzekerbare schade Fiscale risico's Alarmering bevolking Ontwikkeling GHOR
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000

VNG

Terug naar navigatie - VNG
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) Vestigingsplaats Den Haag Vereniging
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen.
Bestuurlijk belang De burgemeester is coördinerend portefeuillehouder. De gemeente vaardigt een bestuurlijk vertegenwoordiger af naar de algemene ledenvergadering.
Actuele ontwikkelingen De manier waarop het nieuwe kabinet omgaat met de tekorten van gemeenten. Opstelling van de wet decentrale overheden waarin o.a. financiële relaties tussen overheden geregeld moeten worden.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend
Resultaat 2024 niet bekend Bijdrage gemeente 2024 niet bekend
Risico's Beperkt. Door compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en een jaarlijkse groei van 1% wordt evenwicht tussen uitgen en inkomsten bereikt. Er is ook het risico dat tijdens de ALV anders wordt besloten.
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000

SwWrR

Terug naar navigatie - SwWrR
SvWrR Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne
Stemverhouding
Openbaar belang Beleid en producten op het gebied van wonen binnen regio in gezamenlijkheid opstellen.
Bestuurlijk belang
Actuele ontwikkelingen De druk op woningmarkt neemt verder toe, zowel voor de koop- als huursector. De marktdruk leidt tot hogere koopprijzen en bijbehorende woonlasten. De slaagkansen van (actief) woningzoekenden in de regio nemen af en de wachtlijsten worden langer.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal niet bekend
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen niet bekend
Resultaat 2024 niet bekend Bijdrage gemeente 2024 niet bekend
Risico's -
Sturingscenario In theorie kunnen een of meerdere gemeenten hun financiele verplichtingen niet nakomen. Deze kans is heel klein.
bedragen x € 1.000

MRDH

Terug naar navigatie - MRDH
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschap-pelijke regeling
Deelnemende partijen 21 gemeenten
Stemverhouding 2,78%
Openbaar belang Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en vervoer en het verbeteren van het economisch vestigingklimaat. De MRDH moet leiden tot het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur door de burgemeester.
Actuele ontwikkelingen Albrandswaard beschikt over twee metrostations en buurtbussen die door vrijwilligers gerund worden. De fietsenstallingen bij de metrostations dienen aangepast te worden. - Verkeersveiligheid gaan we vergroten met extra aandacht voor de omgeving van scholen - Antes heeft cliënten uit de hele regio zij zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. Antes werkt op diverse manieren aan modernisering o.a. door innovatieve technieken toe te passen in de zorgverlening en met de ontwikkeling van een woonzorgpark. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk meer woningen in de goed bereikbare omgeving te bouwen. - Albrandswaard werkt op verschillende manieren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame, gezonde, lokale en regionale economie. In 2050 wil Albrandswaard een klimaatneutrale gemeente zijn. Daar wordt aan gewerkt door bundeling van krachten gericht op het stimuleren van hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit en het verminderen van de afvalstroom. - Ook realiseren we deze periode een snellaadnetwerk. - De bijzondere kwaliteiten van Albrandswaard op het gebied van wonen en groene ruimte blijven voorop staan. En zullen in de toekomst o.a. vanwege verstedelijking en de lage brede welvaart in de regio nog belangrijker worden. - Door de ontwikkeling en toepassing van domotica te stimuleren , ondersteunen we langer thuis wonen met een betere kwaliteit van leven. Er wordt actief onderzoek gedaan naar aanvullende financieringsbronnen om al deze doelen te kunnen realiseren, variërend van lokale/regionale fondsen tot Europese subsidies.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2024 31 december 2024
Eigen vermogen 36.670 44.317 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 1.564.260 1.670.425 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2024 0 Bijdrage gemeente 2024 78
Risico's Een te kleine risicobuffer binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. Door Corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen heeft geleid tot minder opbrengsten. In 2023 moeten de structurele gevolgen blijken. De gevolgen kunnen van invloed zijn op de MRDH, omdat zij railvoertuigen en -infrastructuur en bussen financiert. De MRDH heeft voor deze financieringen echter een aantal reserves gevormd. Hiermee vangen zij het risico (gedeeltelijk) op.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000