Paragraaf 1 - Lokale heffingen

In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Terug naar navigatie - Algemene uitgangspunten lokale heffingen

De uitwerking van de begroting 2024 vloeit voort uit de Kaderbrief 2023-2024. Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen geldt een indexering van de (belasting)tarieven en heffingen met een percentage van 3% en/of maximaal kostendekkende tarieven. 

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken, uitgezonderd de tarieven voor lijkbezorgingsrechten. 

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Algemene (beleids)ontwikkelingen

Benchmark woonlasten
Een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten maakt de onderlinge verschillen van de woonlasten tussen Albrandswaard en omliggende gemeenten inzichtelijk. Deze vergelijking is in deze paragraaf opgenomen. Het overzicht vergelijkt de tarieven van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing per gemeente en het cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente

Begrotingsregels
Het Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de paragraaf Lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven zijn opgenomen. Dit geldt met name voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn de kostenonderbouwingen opgenomen. Deze geven inzicht in hoe de geraamde baten en de geraamde lasten met elkaar in verhouding staan.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.

Gemeentelijke belastingen Begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelastingen 7.596.900 7.894.800 8.131.600 8.375.600 8.626.900
Gebonden heffingen Begroting
2023 2024 2025 2026 2027
Afvalstoffenheffing 3.942.500 4.326.400 4.326.400 4.326.400 4.326.400
Rioolheffing 3.223.900 3.173.500 3.168.500 3.176.300 3.197.400

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling en het aantal heffingseenheden.

OZB tarieven 2024

Terug naar navigatie - OZB tarieven 2024

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. 

Waardepeildatum
De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2024 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari 2023. 

Opbrengst OZB
Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen. 

Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2024 – 2027 wordt de opbrengstraming van 2023 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3% exclusief areaaluitbreiding door nieuwbouw. 

OZB tarieven 2024
Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2024 er als volgt uit:

Onroerende zaakbelastingen 2023 2024
(als percentage van de WOZ-waarde)
Eigenaren woningen 0,1038% 0,1006%
Eigenaren niet-woningen 0,3767% 0,3919%
Gebruikers niet-woningen 0,3192% 0,3224%

Afvalstoffenheffing tarieven 2024

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing tarieven 2024

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde voorzieningen. 

Onderbouwing kostendekkende tarieven
De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Afvalstoffenheffing
Omschrijving 2024
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 2.137.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.276.000
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -191.900
Netto kosten van de activiteit 3.221.100
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 361.628
Overhead, inclusief omslagrente 130.446
BTW 707.700
Totale kosten 4.420.900
Opbrengst afvalstoffenheffing 4.326.445
Onttrekking voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing 94.429
Totale dekking 4.420.900
Dekkingspercentage 100%

Op basis van kostendekkendheid zien de tarieven 2024 er ten opzichte van 2023 als volgt uit:

Afvalstoffenheffing 2023 2024
Eenpersoonshuishouden (vast tarief) 243,00 257,04
Tweepersoonshuishouden (vast tarief) 315,00 334,08
Meerpersoonshuishouden (vast tarief) 333,00 353,04
Variabel tarief per zak 60 liter 1,15 1,15
Variabel tarief per zak 30 liter 0,57 0,57
Variabel tarief container 240 liter 4,60 4,60

Rioolheffing tarieven 2024

Terug naar navigatie - Rioolheffing tarieven 2024

Rioolheffing
Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:
•    de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
•    de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, en
•    het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Rioolheffing
Omschrijving 2024
Kosten riolering en gemalen 833.400
Kosten personeel en kapitaallasten, inclusief omslagrente 742.300
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -38.900
Dotatie aan voorziening vervanging riolering 1.105.000
Netto kosten van de activiteit 2.641.800
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 334.500
Overhead, inclusief omslagrente 209.200
BTW 509.600
Totale kosten 3.695.100
Opbrengst rioolheffing 3.173.500
Dekkingspercentage 86%

Op basis van kostendekkendheid zien de tarieven 2024 er ten opzichte van 2023 als volgt uit:

Rioolheffing 2023 2024
Eenpersoonshuishouden 220,44 220,44
Meerpersoonshuishouden 294,00 294,00

Lijkbezorging tarieven 2024

Terug naar navigatie - Lijkbezorging tarieven 2024

Lijkbezorging
Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten.

De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving 2024
Lasten personeel en materieel 207.700
Directe kosten begraafplaatsen 268.700
Netto lasten taakveld Begraafplaatsen 476.400
Toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 161.400
Totale kosten taakveld Begraafplaatsen 637.800
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 214.400
Dekkingspercentage 34%

Op basis van kostendekkendheid zien de tarieven 2024 er ten opzichte van 2023 als volgt uit:

Lijkbezorging 2023 2024
Particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar 1.760 1.815
Particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar 3.515 3.620
Particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 20 jaar 2.885 2.970
Begraafkosten (personen vanaf 18 jaar) 1.365 1.405
Afkoop van verplichte onderhoudskosten 1 diep (20 jaar) 900 925

Leges

Terug naar navigatie - Leges

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn. 

Leges 
Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid.

De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden.

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit:

Leges
Hoofdstuk 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING Kosten taakveld Taakveld Overhead Totale Kosten Totale Opbrengsten Kostendekking
paragraaf 1 Burgerlijke stand 50.419 23.354 73.773 43.931 60%
paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 357.403 113.390 470.793 428.820 91%
paragraaf 3 Rijbewijzen 69.404 35.591 104.995 102.324 97%
paragraaf 4 Verstrekkingen i.h.k.v. de basisregistratie persoonsgegevens 4.913 424 5.337 3.949 74%
paragraaf 5 Bestuursstukken 0 0 0 0 0%
paragraaf 6 Vastgoedinformatie 0 0 0 0 0%
paragraaf 7 Overige publiekszaken 7.883 2.537 10.420 9.512 91%
paragraaf 8 Gemeentearchief 0 0 0 0 0%
paragraaf 9 Bijzondere wetten 19.553 17.675 37.228 40.823 110%
paragraaf 10 Diversen 0 0 0 0 0%
Totaal LEGES ALGEMENE DIENSTVERLENING 509.600 193.000 702.500 629.400 90%
Hoofdstuk2 OMGEVINGSWET Taakveld Overhead Totale Kosten Totale Opbrengsten Kostendekking
paragraaf 1 Algemene bepalingen 0 0 0 0
paragraaf 2 Voorfase 0 0 0 0
paragraaf 3 Bouwactiviteiten 526.081 407.847 933.928 392.025 42%
paragraaf 4 Activiteiten mbt cultureel erfgoed en werelderfgoed 0 0 0 0
paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten 0 0 0 0
paragraaf 6 Overige activiteiten 0 0 0 0
paragraaf 7 Maatwerkvoorschriften 0 0 0 0
paragraaf 8 Gelijkwaardigheid 0 0 0 0
paragraaf 9 Overige tarieven 0 0 0 0
paragraaf 10 Modaliteiten 0 0 0 0
paragraaf 11 Vermindering 0 0 0 0
paragraaf 12 Teruggaaf 0 0 0 0
Totaal LEGES OMGEVINGSWET 526.081 407.847 933.928 392.025 42%
Hoofdstuk 3 EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN Taakveld Overhead Totale Kosten Totale Opbrengsten Kostendekking
paragraaf 1 Horeca 4.590 2.256 6.846 2.648
paragraaf 2 Gereserveerd 3.072 0 3.072 0 0%
paragraaf 3 Winkeltijdenwet 0 0 0 0 0%
paragraaf 4 Organiseren evenement of markt 3.725 591 4.316 457 11%
paragraaf 5 Standplaatsen 0 0 0 0 0%
paragraaf 6 Huisvestingswet 2014 0 0 0 0 0%
paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit 1.852 1.034 2.886 2.334 81%
Totaal LEGES DIENSTEN EUROPESE RICHTLIJN 13.200 3.900 17.100 5.400 32%
KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL 1.048.881 604.747 1.653.528 1.026.825 62%

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. De kwijtscheldingen lopen via het SVHW. De kwijtscheldingen hebben betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kosten van verleende kwijtscheldingen worden doorberekend in de tarieven van de betreffende heffingssoorten.

In de begroting 2024 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen:

Kwijtschelding 2023 2024 2025 2026 2027
Afvalstoffenheffing 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600
Rioolheffing 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Totaal 198.600 198.600 198.600 198.600 198.600

Overzicht belastingdruk

Terug naar navigatie - Overzicht belastingdruk

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving 2022 2023 2024 Afwijking
+ = stijging en - = daling van lasten Absoluut In %
Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik € 202,86 € 220,50 € 220,50 € 0,00 0%
Afval** € 274,92 € 243,00 € 257,04 € 14,04 5%
Totaal € 202,86 € 463,50 € 477,54 € 14,04 7%
Tweepersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 294,00 € 294,00 € 0,00 0%
Afval (tweepersoons)** € 366,60 € 315,00 € 334,08 € 19,08 5%
Totaal € 637,08 € 609,00 € 628,08 € 19,08 3%
Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 294,00 € 294,00 € 0,00 0%
Afval (meerpersoons)** € 366,60 € 333,00 € 353,04 € 20,04 5%
Totaal € 637,08 € 627,00 € 647,04 € 20,04 3%
Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 345.300*
Rioolgebruik € 202,86 € 220,50 € 220,50 € 0,00 0%
Afval** € 274,92 € 243,00 € 257,04 € 14,04 5%
OZB-eigendom € 365,66 € 344,62 € 347,37 € 2,75 1%
Totaal € 843,44 € 808,12 € 824,91 € 16,79 2%
Tweepersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 345.300*
Rioolgebruik € 270,48 € 294,00 € 294,00 € 0,00 0%
Afval (tweepersoons)** € 347,28 € 315,00 € 334,08 € 19,08 5%
OZB-eigendom € 365,66 € 344,62 € 347,37 € 2,75 1%
Totaal € 983,42 € 953,62 € 975,45 € 21,83 2%
Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 345.300*
Rioolgebruik € 270,48 € 294,00 € 294,00 € 0,00 0%
Afval (meerpersoons)** € 366,60 € 333,00 € 353,04 € 20,04 5%
OZB-eigendom € 365,66 € 344,62 € 347,37 € 2,75 1%
Totaal € 1.002,74 € 971,62 € 994,41 € 22,79 2%
*Gemiddelde WOZ-waarde op basis van geschatte waardestijging van 4%
** Bovenop dit tarief komt het variabel tarief per aanbieding/lediging per zak van 60 ltr € 1,15 / van 30 ltr € 0,57 of per container á € 4,60 (2023).

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Terug naar navigatie - Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Om de absolute woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten van 2023 ten opzichte van 2022. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin met een koopwoning van gemiddelde WOZ waarde. Daarnaast is een overzicht gegeven van de geldende tarieven (2023) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten. 

tarieven per gemeenten 2023
afvalstoffen-heffing rioolheffing OZB-tarief gem. woning-waarde woonlasten*
Albrandswaard 381 294 0,1038% 494.000 1.188
Barendrecht 396 193 0,0873% 470.000 999
Ridderkerk 387 206 0,0907% 370.000 929
Zwijndrecht 347 306 0,0862% 375.000 957
Hendrik-Ido-Ambacht 404 202 0,0918% 442.000 949
* Coelo-Atlas 2023

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2023)

Terug naar navigatie - Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2023)

De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.