Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Terug naar navigatie - Inleiding en Missie

Actief en gezond
Sporten en bewegen is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Iedereen kan daarin meedoen. Daar zorgen we onder andere voor met de regeling ‘Meedoen’. Binnen Albrandswaard is een zeer actief verenigingsleven, waardoor er voor elke inwoner een passende sport of hobby te vinden is.

Hiervoor zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang, net als culturele initiatieven. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, met wederkerigheid als uitgangspunt. Sport en cultuur hebben gedeelde belangen en zijn samen op zoek naar kansrijke lokale verbindingen. Wij trekken met elkaar op in het Akkoord van Albrandswaard.
Op dit moment zijn de sterk stijgende energiekosten een grote zorg voor onze verenigingen en culturele instellingen. Wij zijn hierover in gesprek om met elkaar een aanpak te bepalen.

Wat willen we bereiken?
Wij koesteren onze verenigingen, zij brengen saamhorigheid en verbinding.  Het is  een laagdrempelige ontmoetingsplek voor veel mensen. Sport geeft individuen en groepen een gemeenschappelijke identiteit, van waaruit zij in verbinding kunnen komen met nieuwe ervaringen en andere mensen. 

6.1 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

Terug naar navigatie - CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Programma Sport Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
6.1-Sport 1.986.080 2.015.400 1.890.200 1.898.600 1.894.700 1.854.000
Totaal Lasten 1.986.080 2.015.400 1.890.200 1.898.600 1.894.700 1.854.000
Baten
6.1-Sport -670.761 -661.900 -424.600 -437.800 -437.800 -437.800
Totaal Baten -670.761 -661.900 -424.600 -437.800 -437.800 -437.800
Saldo baten en lasten 1.315.319 1.353.500 1.465.600 1.460.800 1.456.900 1.416.200
Onttrekkingen -14.800 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -14.800 0 0 0 0 0

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 6 ten opzichte van gewijzigde begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Verschil 1e tr 2023 - Begroting 2024
Lasten
6.1-Sport 2.015.400 1.890.200 -125.200
Totaal Lasten 2.015.400 1.890.200 -125.200
Baten
6.1-Sport -661.900 -424.600 237.300
Totaal Baten -661.900 -424.600 237.300

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.

Lasten
6.1
De afschrijvingslasten voor het sportcomplex Omloopseweg Rhoon zijn met ruim € 76.000 toegenomen t.o.v. 2023, door de renovatie van twee velden op het complex. In 2024 zullen opnieuw twee (andere) velden op dit complex gerenoveerd worden. Het restant komt met name door de nieuwe doorverdeling van de BAR, DVO en eigen personeelsbegroting naar dit programma.

Baten
6.1
Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Nr. Indicator Beschrijving indicator AW NL* Cijfers over
1 Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM) Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 42,7% 49,2% 2020
Waar staat je gemeente d.d. 18 juli 2023
* Klasse matig stedelijk