Uitgangspunten meerjarenraming

Voor de samenstelling van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Begrotingsramingen
Voor de begrotingsramingen in de programma’s zijn de gevolgen tot en met de 1e Tussenrapportage 2023 meegenomen. De structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zijn niet meegenomen.

Loonkosten en SWO met Ridderkerk
Vanwege de BAR-ontvlechting per 1 januari 2024, heeft de gemeente Albrandswaard per deze datum weer een eigen personeelsbegroting. Vanwege de ontvlechting komen er naar verwachting ongeveer 79 fte's over vanuit de BAR. De BAR wordt hierbij teruggebracht tot een bedrijfsvoeringsorganisatie, waarin alleen zaken als HRM, ICT,  Facilitaire zaken en Juridische zaken overblijven. 
Om dit te kunnen bekostigen, is de BAR-bijdrage zoals die was voor alle jaren teruggedraaid (naar € 0 gebracht), en vervolgens weer opgeboekt conform de nieuwe situatie. Het financiële voordeel wat hier uit voortkomt, dient gebruikt te worden om de nieuwe, eigen organisatie mee op te bouwen, alsmede om de dienstverleningsovereenkomst met Ridderkerk mee te financieren (zie hieronder).

Onze gemeente is te klein om alle taken die overkomen vanuit de BAR, op zich te nemen. Daarom hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Ridderkerk gesloten, voor met name werkzaamheden met betrekking tot de Buitendienst en het Sociaal Domein. Hierbij gaat het om (afgerond) 75 fte's. De medewerkers die onder deze overeenkomst vallen, staan bij Ridderkerk op de loonlijst. Tussen Ridderkerk en Albrandswaard zullen financiële verrekeningen volgen, zodat Albrandswaard uiteindelijk de kosten zal dragen.

Voor zowel de eigen personeelsbegroting, als voor de samenwerkingsovereenkomst, is uitgegaan van de nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO), die loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De financiële gevolgen van de cao zijn structureel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2023. Er is geen stelpost opgenomen voor toekomstige, nog af te sluiten cao's. 

Indexering overige uitgaven
Voor de prijsontwikkeling is voor de jaren 2024 - 2027 rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3,2%, zoals gemeld in de Kadernota. Hierbij is alleen 2024 functioneel geraamd, de overige jaren staan op een stelpost in programma 4 Financiën.

Tariefsverhoging inkomsten
Voor de OZB is rekening gehouden met een stijging van 3%. Bij de afvalstoffenheffing, rioolrecht en opbrengsten begraafplaatsen is uitgegaan van kostendekkendheid.

Rente investeringen
Voor de investeringen is een omslagrente berekend van 0,54%.

Algemene uitkering
De raming van de Algemene uitkering is in de programmabegroting 2024 - 2027 gebaseerd op de meicirculaire 2023. Tevens is de stelpost Jeugd voor 100% verwerkt in de begroting voor de jaren 2026 en 2027. Voor 2024 en 2025 is deze stelpost naar € 0 teruggebracht, omdat in de meicirculaire 2023 de extra gelden t/m 2025 zijn verwerkt.

Beleid
In het collegewerkprogramma 2022-2026, welke in december 2022 is vastgesteld, is het beleid voor de komende jaren vastgelegd. In deze begroting wordt dit beleid gecontinueerd, en waar nodig aangepast/aangescherpt. Er zit geen nieuw beleid in deze begroting.