Financiële samenvatting

Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2024. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2024 vinden.

Omschrijving 2024 2025 2026 2027
Saldo primitieve begroting 4.111.900 5.561.300 3.722.200 4.808.100
Collegewerkprogramma, 1e begrotingswijziging 2023 -3.362.000 -4.227.000 -3.597.000 -3.597.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2022 -798.400 -787.400 -749.400 -749.400
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2023 -717.800 -320.800 914.200 914.200
Uitgangspunt Kadernota 2024 -766.300 226.100 290.000 1.375.900
Kadernota 2024
B. Rekenkundige en algemene kaders -1.359.900 -1.508.200 -1.583.900 -1.583.900
D. Autonome ontwikkelingen -596.600 -521.600 -521.600 -521.600
E. Bedrijfsvoering - - - -
F. Investeringen - - - -
G. Voorgestelde dekking 650.000 1.370.000 2.410.000 2.410.000
Totaal na Kadernota 2024 -2.072.800 -433.700 594.500 1.680.400
Diverse aanpassingen begroting 2024
Ontwikkeling algemene uitkering 1.100.700 1.277.500 1.383.000 1.444.000
Mutatie BAR-bijdrage a.g.v. BAR-ontvlechting 11.772.600 11.700.900 11.637.200 11.597.200
Bijdrage van Barendrecht voor BAR-ontvlechting 750.000 - - -
Eigen personeelsbegroting -7.261.200 -7.211.200 -7.098.200 -7.098.200
Bijdrage DVO Ridderkerk -6.214.100 -6.214.100 -6.214.100 -6.214.100
Materieel (eigen beheer en lease) wat overkomt uit BAR -464.600 -462.800 -460.900 -460.900
Vrijval diverse opgenomen stelposten 731.400 806.400 806.400 806.400
Aansluiting bij begrotingen van verbonden partijen -482.500 -482.500 -482.500 -482.500
Correctie voor te hoge opgenomen dekking in Kadernota 2024 -150.000 -450.000 -1.070.000 -1.070.000
Mutatie kapitaallasten -80.800 -108.400 -111.900 -137.400
Mutatie afval incl. opzegging huur Nijverheidsweg 218.500 140.100 140.100 140.100
Mutatie duurzaamheid a.g.v. Rijkssubsidie 210.400 188.000 188.000 188.000
Toename OZB-opbrengsten 70.000 72.100 74.200 325.500
Aframen deel frictiebudget BAR-ontvlechting 300.000 100.000 - -
Overige mutaties 36.800 24.900 -17.700 -47.400
Saldo begroting na wijzigingen -1.535.600 -1.052.800 -631.900 671.100
+/+ is voordelig
-/- is nadelig