Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Algemene reserves
Algemene Reserve 8.894.800 25.911.500 26.042.500 26.042.500 26.042.500 26.042.500
Totaal algemene reserves 8.894.800 25.911.500 26.042.500 26.042.500 26.042.500 26.042.500
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 1.584.000 1.905.300 1.893.300 1.864.700 1.864.700 1.864.700
Strategisch verbinden 319.100 319.100 319.100 319.100 319.100 319.100
Vitaal Albrandswaard 81.300 81.300 81.300 81.300 81.300 81.300
Ondernemend Albrandswaard 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Gebiedsfonds polder Albrandswaard 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves grondbedrijf 2.074.400 2.395.700 2.383.700 2.355.100 2.355.100 2.355.100
Overige bestemmingsreserves
Reserve Speelruimteplan 347.700 0 0 0 0 0
Reserve Ruimtelijke visie 24.100 24.100 0 0 0 0
Reserve Baggeren 558.900 503.000 447.100 391.200 335.300 279.400
Reserve Grootonderhoud gebouwen 829.600 790.500 881.800 998.100 1.114.400 1.230.700
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 654.800 580.700 591.300 698.000 680.600 603.100
Sociaal deelfonds 1.600.000 1.519.300 931.300 723.200 733.200 743.200
Landschapstafel io 79.800 79.800 0 0 0 0
Duurzaamheid 0 0 133.900 133.900 133.900 133.900
Totaal overige bestemmingsreserves 4.094.900 3.497.400 2.985.400 2.944.400 2.997.400 2.990.300
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 230.200 221.000 211.800 202.600 193.400 184.200
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.242.800 1.206.700 1.170.600 1.134.500 1.098.400 1.062.300
Reserve nieuwbouw buitendienst 1.059.700 1.017.300 974.900 932.500 890.100 847.700
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 187.600 180.100 172.600 165.100 157.600 150.100
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 89.800 82.300 74.800 67.300 59.800 52.300
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 317.200 305.400 293.600 281.800 270.000 258.200
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 3.127.300 3.012.800 2.898.300 2.783.800 2.669.300 2.554.800
Totaal-generaal 18.191.400 34.817.400 34.309.900 34.125.800 34.064.300 33.942.700
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500
Totaal Vz dubieuze debiteuren 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.553.100 1.653.100 1.665.000 1.580.800 1.620.700 1.720.700
Wachtgeld vm wethouders 139.500 43.100 4.700 0 0 0
Wachtgeld vm burgemeester 230.700 139.700 49.600 0 0 0
Afwikkeling Smaak van Poortugaal 3.700 3.700 0 0 0 0
BTW sportbesluit 173.300 173.300 0 0 0 0
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 2.100.300 2.012.900 1.719.300 1.580.800 1.620.700 1.720.700
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 4.849.100 4.185.400 3.923.700 3.913.200 4.221.900 4.508.200
Afvalstoffenheffing 911.400 259.900 443.400 636.200 817.200 1.012.900
Project Overhoeken 604.600 604.600 604.600 604.600 604.600 604.600
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 6.365.100 5.049.900 4.971.700 5.154.000 5.643.700 6.125.700
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Centrumplan Poortugaal 789.900 789.900 0 0 0 0
Plan Spui 2.612.700 0 0 0 0 0
Portland 0 0 0 0 0 0
Polder Albrandswaard 467.300 467.300 467.300 0 0 0
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 3.869.900 1.257.200 467.300 0 0 0
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 310.500 329.900 349.300 368.700 388.100 407.500
Totaal Vz onderhoud egalisatie 310.500 329.900 349.300 368.700 388.100 407.500
Totaal Voorzieningen 12.768.300 8.772.400 7.630.100 7.226.000 7.775.000 8.376.400