Incidentele baten en lasten

Gemeenten moeten een structureel sluitende begroting hebben. Dit betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om inzichtelijke te hebben in hoeverre de begroting structureel sluitend is treft u onderstaand een overzicht aan van de geraamde incidentele baten en lasten.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE
nr. programma omschrijving kostensoort 2021 2022 2023 2024
1 O&O, veiligheid en bestuur op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders 18.900
2 O&O, veiligheid en bestuur pensioenen wethouders 77.500 77.500 77.500 77.500
3 O&O, veiligheid en bestuur BAR bijdrage: implementeren omgevingswet 16.000
4 RO, wonen en economie mutaties grondexploitaties 6.095.400 1.170.500 0 0
5 Buitenruimte duurzaamheidseducatie 10.000
6 Buitenruimte baggeren, onderhoud Koedoodseplas 55.900 55.900 55.900 55.900
7 Financien nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR 173.300
8 Financien nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR 3.700
Totaal incidentele lasten 6.450.700 1.303.900 133.400 133.400
9 Sociaal domein storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. 10.000 10.000 10.000 10.000
10 O&O, veiligheid en bestuur overheveling van vz wethouderspensioenen naar res 88.100 184.200 60.100 0
11 O&O, veiligheid en bestuur op peil brengen voorziening burgemeester 5.100
12 RO, wonen en economie mutaties grondexploitaties 6.083.400 1.141.900 0 0
13 RO, wonen en economie winstneming Essendael 600.000
Totaal incidentele baten 6.786.600 1.336.100 70.100 10.000
14 O&O, veiligheid en bestuur onderhoud gebouwen 0 25.000 25.000 25.000
15 O&O, veiligheid en bestuur overhevelen wethouderspensioenen naar reserve 88.100 184.200 60.100 0
16 RO, wonen en economie onderhoud gebouwen 25.000 25.000 25.000 25.000
17 RO, wonen en economie reserve ontw.projecten vrije reserve 175.200 0 0 0
18 Buitenruimte onderhoud gebouwen 21.500 21.500 21.500 21.500
19 Financien nota R&V van reserve landschapstafel naar AR 79.800
20 Financien nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR 24.100
21 Financien nota R&V van vz BTW sportbesluit naar AR 173.300
22 Financien nota R&V van vz afw.smaak van poortugaal naar AR 3.700
23 Financien onderhoud gebouwen 10.800 10.800 10.800 10.800
24 Financien nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend) 133.900
25 Sociaal domein Sociaal deelfonds 10.000 10.000 10.000 10.000
26 Sociaal domein onderhoud gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000
Totaal incidentele stortingen in reserves 779.400 310.500 186.400 126.300
27 O&O, veiligheid en bestuur Algemene reserve implementeren omgevingswet 16.000
28 O&O, veiligheid en bestuur reserve wethouderspensioenen 77.500 77.500 77.500 77.500
29 Buitenruimte reserve baggeren 55.900 55.900 55.900 55.900
30 Financien nota R&V van AR res duurzaamheid (enecodividend) 133.900
31 Financien nota R&V van reserve ruimtelijke visie naar AR 24.100
32 Financien nota R&V van reserve landschapstafel naar AR 79.800
33 RO, wonen en economie reserve ontw.projecten vrije reserve 187.200 28.600
34 Sociaal domein dekking GRJR 598.000 218.100
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves 1.172.400 380.100 133.400 133.400
Saldo incidentele baten en lasten -728.900 -101.800 116.300 116.300

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Ten behoeve van de uitkering van wachtgelden vm wethouders is een voorziening gevormd. Het geraamde saldo was niet voldoende voor de mogelijke aanspraken op deze voorziening.
2. De uit te betalen pensioenen voormalige wethouders worden gedekt door een onttrekking aan de reserve wethouderspensioenen. Zie ook punt 28.
3. Ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet is de bijdrage aan de BAR-organisatie incidenteel verhoogd. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Zie ook punt 27.
4. Voor de verwerking van de grondexploitaties zie ook de punten 17, 24 en 33. Per saldo lopen deze drie posten op € 0,00.
5. Budget ten behoeve van educatie betreffende duurzaamheid,
6. Ten behoeve van het onderhoud van de Koedoodseplas is in 2019 een bedrag ad € 180.000 van het waterschap ontvangen. Dit bedrag inclusief het saldo in de reserve Baggeren wordt gebruikt voor deze onderhoudskosten. Zie ook punt 29.
7. In de raadsvergadering van 29 juni 2020 is de nota Reserves en Voorzieningen 2020 – 2023 vastgesteld. Besloten is enkele reserves/voorzieningen op te heffen. Ook is besloten enkele nieuwe reserves te vormen en deze te vullen door onttrekkingen uit de Algemene reserve. Zie ook de punten 8, 19, 20, 21, 22, 31 en 32.
8. Zie punt 7.
9. De baten die ontvangen worden t.b.v. de vergunninghouders worden gestort in de reserve Sociaal domein. Zie ook punt 25.
10. In 2021, 2022 en 2023 bereiken drie wethouders de pensioengerechtigde leeftijd. Het opgebouwde bedrag wordt overgeheveld van de voorziening naar de reserve. Zie ook punt 15.
11. Ten behoeve van de uitkering van wachtgeld vm burgemeester is een voorziening gevormd. Het saldo in de voorziening was te hoog.
12. Zie punt 4.
13. Tussentijdse winstneming Essendael.
14. Betreft een storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.
15. Zie punt 10.
16. Betreft een storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.
17. Zie punt.
18. Betreft een storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.
19. Zie punt 7.
20. Zie punt 7.
21. Zie punt 7.
22. Zie punt 7.
23. Betreft een storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.
24. De reserve Duurzaamheid wordt gevormd naar aanleiding van een eerdere motie, waarbij is afgesproken dividenduitkeringen vanuit Eneco te storten in deze reserve. Deze gelden stonden gereserveerd binnen de Algemene reserve, in afwachting van oprichting van de reserve. Zie ook punt 30.
25. Zie punt 9.
26. Betreft een storting in de reserve Groot onderhoud gebouwen.
27. Zie punt 3.
28. Zie punt 2.
29. Zie punt 6.
30. Zie punt 24.
31. Zie punt 7.
32. Zie punt 7.
33. Zie punt 4.
34. Betreft dekking van de hogere lasten voor de GRJR.

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2021 2022 223 2024
Saldo baten en lasten -993 -877 -664 -1.388
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 508 184 62 122
Begrotingssaldo -485 -693 -603 -1.266
Saldo incidentele baten en lasten -729 -102 116 116
gecorrigeerd saldo -1.214 -795 -487 -1.150
nadeel nadeel nadeel nadeel

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste of ten gunste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de afschrijvingslasten. Een totaaloverzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is hieronder opgenomen.

reserve 2021 2022 2023 2024
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal 7.500 7.500 7.500 7.500
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon 11.800 11.800 11.800 11.800
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland 36.100 36.100 36.100 36.100
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst 42.400 42.400 42.400 42.400
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco 9.200 9.200 9.200 9.200
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn 7.500 7.500 7.500 7.500