Paragraaf 1 - Lokale heffingen

In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden
heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, en de lokale lastendruk in vergelijking met omliggende gemeenten.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Terug naar navigatie - Algemene uitgangspunten lokale heffingen

De uitwerking van de begroting 2021 vloeit voort uit de Agenda van de Samenleving 2019-2022 en de kaderstelling programmabegroting. Een algemeen uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden en waar mogelijk worden gematigd.

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

De gemeentelijke woonlasten worden bepaald door de uitgaven van burgers aan Onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB is een gemeentelijke belasting waarbij de opbrengsten in de algemene dekkingsmiddelen terecht komen en dus vrij besteedbaar zijn. Daarnaast zijn er gebonden heffingen die volledig bestemd zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De gebonden heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en retributies) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn (lager mag ook). Dit is inclusief de toe te rekenen compensabele BTW, mutaties in voorzieningen en toe te rekenen kosten voor overhead. Albrandswaard kiest voor tarieven die 100% van de kosten dekken.

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Algemene (beleids)ontwikkelingen

Benchmark woonlasten
Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van de Coelo. De benchmark beoogt, door middel van meer vergelijking de informatievoorziening over de ontwikkeling van de lokale lasten te bevorderen, zodat hiermee door de gemeenten ten aanzien van de keuzes omtrent de ontwikkeling van de lokale lasten rekening gehouden kan worden. De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning.

Begrotingsregels
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven moeten zijn opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn er kostenonderbouwingen opgenomen volgens het BBV-model. Deze geven inzicht in de opbouw van de geraamde baten en lasten.

Onderdeel van de begrotingsregels zijn richtlijnen voor de berekening van de overhead. De overhead wordt binnen de gemeentelijke begrotingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In overeenstemming met de nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de overhead en de toe te rekenen kosten conform de financiële verordening van Albrandswaard, wordt een opslag voor de kosten van overhead meegenomen in de tarievenberekening.
Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te schrijven.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Hierna treft u een totaal overzicht aan van in de begroting geraamde opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en de gebonden heffingen.

Gemeentelijke belastingen Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelastingen 6.733.800 6.935.900 7.143.900 7.358.300 7.358.300
Gebonden heffingen Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Afvalstoffenheffing 2.736.600 3.884.200 3.904.600 3.815.600 3.885.800
Rioolheffing 2.963.300 2.983.500 3.005.600 3.026.600 3.035.700

De geraamde opbrengsten zijn een gevolg van de tariefstelling en het aantal heffingseenheden.

Tarieven 2021

Terug naar navigatie - Tarieven 2021

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Waardepeildatum
De waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De vastgestelde waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en heeft als peildatum 1 januari van één jaar eerder. In 2021 zal de OZB daarom berekend worden op basis van WOZ-waarde met als waardepeildatum 1 januari 2020.

Opbrengst OZB
Jaarlijks ontvangen we in juli van het SVHW een raming van de heffingsmaatstaven van de verschillende belastingen en heffingen. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt van de opbrengsten en de tarieven voor de lokale heffingen.

Bij het bepalen van de opbrengst OZB voor de begrotingsjaren 2021 – 2024 is de opbrengstraming van 2020 gecorrigeerd met het stijgingspercentage van 3% exclusief areaaluitbreiding door nieuwbouw. De opbrengst van OZB wordt voor 2021 geraamd op € 6.935.900. In deze opbrengstraming zitten de verwachte waardeontwikkeling van de WOZ inclusief areaaluitbreiding en de verwachte verminderingen op aanslagen verwerkt.

OZB tarief 2021
Op basis van het voorgaande zien de tarieven OZB voor 2021 er als volgt uit.

Onroerende zaakbelastingen 2020 2021
(als percentage van de WOZ-waarde)
Eigenaren woningen 0,1277% 0,1247%
Eigenaren niet-woningen 0,3708% 0,3830%
Gebruikers niet-woningen 0,3050% 0,3268%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente Albrandswaard maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing hanteren wij kostendekkende tarieven in combinatie met een planmatige inzet van de daarvoor gevormde
voorzieningen.

Onderbouwing kostendekkende tarieven

De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Afvalstoffenheffing
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer 1.805.100
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.472.400
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -371.300
Netto kosten van de activiteit 2.906.200
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 294.400
Overhead, inclusief omslagrente 41.400
BTW 642.200
Totale kosten 3.884.200
Opbrengst afvalstoffenheffing 3.884.200
Dekkingspercentage 100,0%

Op basis van de huidige tariefstructuur zien de tarieven voor 2021 ten opzichte van 2020 als volgt uit:

Afvalstoffenheffing 2020 2021
Eenpersoonshuishouden 215,28 302,52
Meerpersoonshuishouden 287,04 403,44

Invoering variabel tarief 2021 uitgesteld naar 2022
Volgens het afvalbeleidsplan afval en grondstoffen zou in 2021 het variabel tarief voor restafval ingevoerd worden. De implementatie is uitgesteld met een jaar aangezien er meer voorbereidingstijd nodig blijkt te zijn. De afvalstoffenheffing is uiteindelijk afhankelijk van de hoeveelheid restafval die wordt aangeleverd. Bij een variabel tarief geldt dat huishoudens die het afval goed scheiden en daardoor weinig restafval aanbieden, minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De nieuwe tarieven zullen bij de vaststelling van de belastingverordeningen en –tarieven in de raadsvergadering van december ter vaststelling worden aangeboden.

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die betrekking hebben op:
• de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
• de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
• het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Rioolheffing
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 191.600
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 1.128.200
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen -36.300
Voorziening beklemde middelen 1.093.700
Netto kosten van de activiteit 2.377.200
Toe te rekenen kosten
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten 241.900
Overhead, inclusief omslagrente 176.300
BTW 380.500
Totale kosten 3.175.900
Opbrengst rioolheffing 2.983.500
Dekkingspercentage 94%

Ten laste van de voorziening is een bedrag van € 192.400 aangewend ter dekking van het resterende  6 %. Deze tarievenberekening en kostenonderbouwing zijn gebaseerd op het oude Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2017 – 2020), waarbij de tarieven op hetzelfde niveau blijven.

Rioolheffing 2020 2021
Eenpersoonshuishouden 202,86 202,86
Meerpersoonshuishouden 270,48 270,48

Lijkbezorgingsrechten

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Rhoon en Poortugaal worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn als volgt bepaald.

Lijkbezorgingsrechten
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 139.400
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 156.300
Netto kosten van de activiteit 295.700
Toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 116.600
Totale kosten 412.300
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 214.400
Dekkingspercentage 52%

Tarieven lijkbezorging

Lijkbezorging 2020 2021
Particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar 2.135 2.135
Particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar 4.271 4.271
Particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 25 jaar 3.499 3.499
Begraafkosten (personen vanaf 12 jaar) 1.324 1.324
Afkoop van verplichte onderhoudskosten (25 jaar) 1.092 1.092

Tarieven overige gemeentelijke heffingen

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de overige gemeentelijke heffingen bedraagt in beginsel 3% met dien verstande dat de opbrengst maximaal kostendekkend mogen zijn.

Leges Publieksdiensten en omgevingsvergunning
Onder de naam leges worden rechten geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

De in de leges publiekszaken te dekken kosten zijn als volgt opgebouwd.

Leges publiekszaken
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 183.600
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente 44.400
Netto kosten van de activiteit 228.000
Toe te rekenen kosten
Afdracht Rijksleges 116.300
Overhead, inclusief omslagrente 173.600
BTW 1.700
Totale kosten 519.600
Opbrengst leges publiekszaken 331.600
Dekkingspercentage 64%

De in de leges omgevingsvergunning te dekken kosten zijn als volgt opgebouwd.

Leges vergunningen
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 364.560
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 61.996
Netto kosten van de activiteit 426.556
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten
Overhead, inclusief omslagrente 324.189
BTW 3.404
Totale kosten 754.149
Opbrengst leges vergunningen 463.500
Dekkingspercentage 61%

leges APV

Terug naar navigatie - leges APV

De in de leges APV-vergunningen en bijzondere wetten te dekken kosten zijn als volgt opgebouwd.

Leges APV en bijzondere wetten
Omschrijving 2021
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie 137.870
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente 2.000
Netto kosten van de activiteit 139.870
Overhead, inclusief omslagrente 121.297
BTW 1.274
Totale kosten 262.441
Opbrengst leges vergunningen 29.458
Dekkingspercentage 11%

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Burgers die voldoen aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek.

In de begroting 2021 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen.

Kwijtschelding 2020 2021 2022 2023 2024
Afvalstoffenheffing 98.600 98.600 98.600 98.600 98.600
Rioolheffing 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500
Totaal 213.100 213.100 213.100 213.100 213.100

Overzicht belastingdruk

Terug naar navigatie - Overzicht belastingdruk

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. Hierna worden de woonlasten voor burgers (woningen) en het bedrijfsleven (niet woningen/ bedrijven) inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving 2019 2020 2021 Afwijking
+ = stijging en - = daling van lasten Absoluut In %
A: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval € 177,27 € 215,28 € 302,52 € 87,24 41%
Totaal € 380,13 € 418,14 € 505,38 € 87,24 21%
B: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval € 236,36 € 287,04 € 403,44 € 116,40 41%
Totaal € 506,84 € 557,52 € 673,92 € 116,40 21%
C: Eénpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 312.500*
Rioolgebruik € 202,86 € 202,86 € 202,86 € 0,00 0%
Afval € 177,27 € 215,28 € 302,52 € 87,24 41%
OZB-eigendom € 341,12 € 399,06 € 389,69 -€ 9,37 -2%
Totaal € 721,25 € 817,20 € 895,07 € 77,87 10%
D: Meerpersoonshuishouding met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 312.500*
Rioolgebruik € 270,48 € 270,48 € 270,48 € 0,00 0%
Afval € 236,36 € 287,04 € 403,44 € 116,40 41%
OZB-eigendom € 355,60 € 399,06 € 389,69 -€ 9,37 -2%
Totaal € 862,44 € 956,58 € 1.063,61 € 107,03 11%
*Gemiddelde WOZ-waarde woning in 2020 volgens Coelo.

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Terug naar navigatie - Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Om de absolute woonlasten te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de woonlasten van deze gemeenten van 2020 ten opzichte van 2019. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de woonlasten. Er is hierbij uitgegaan van de woonlasten van een gezin met een koopwoning van gemiddelde WOZ waarde. Daarnaast is een overzicht gegeven van de geldende tarieven (2020) van gemeentelijke belastingen van deze gemeenten.

tarieven per gemeenten 2020
afvalstoffen-heffing rioolheffing OZB-tarief gem. woning-waarde woonlasten*
Albrandswaard 287 270 0,1277% 312.500 957
Barendrecht 314 177 0,1078% 317.900 834
Ridderkerk 304 163 0,1184% 237.000 747
Zwijndrecht 380 302 0,1127% 216.000 904
Hendrik-Ido-Ambacht 335 184 0,1108% 278.400 827
* Coelo-Atlas 2020

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2020)

Terug naar navigatie - Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2020)

De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.