Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.1 Openbare Orde en Veiligheid

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan.

 

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Inbraken & diefstallen

Terug naar navigatie - 1.1.2 Inbraken & diefstallen

Wat willen we bereiken?

De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Alcohol & drugs

Terug naar navigatie - 1.1.3 Alcohol & drugs

Wat willen we bereiken?

Bewustwording creëren over de risico's van alcohol en drugsgebruik bij jongeren, ouders en ondernemers.

Zo gaan we dat doen

1.1.4 (Veiligheids)participatie

Terug naar navigatie - 1.1.4 (Veiligheids)participatie

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn betrokken bij de veiligheid in hun buurten.

Zo gaan we dat doen

1.1.5 Jeugdoverlast.

Terug naar navigatie - 1.1.5 Jeugdoverlast.

Wat willen we bereiken?

Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan.

Zo gaan we dat doen

1.1.6 Kliniek Poortugaal

Terug naar navigatie - 1.1.6 Kliniek Poortugaal

Wat willen we bereiken?

Inwoners in de omgeving van klinieken voelen zich voldoende veilig en geïnformeerd.

Zo gaan we dat doen

1.2 Algemeen bestuur

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Communicatie

Terug naar navigatie - 1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 1 (0,85 fte)
Echt voor Albrandswaard (EVA) 4 -
Stem Lokaal 3 1 (0,85 fte)
Leefbaar Albrandswaard 2 1 (0,85 fte)
Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1 (0,85 fte)
Partij van de Arbeid (PvdA) 1 -
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -
Frans 1 -
GroenLinks 1 -
Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA) 1 -
Totaal 21 4 (3,4 fte)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.829.100 4.650.400 4.670.600 4.675.000
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -643.900 -719.000 -597.200 -539.300
Saldo baten en lasten 4.185.200 3.931.400 4.073.400 4.135.700
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -93.500 -77.500 -77.500 -77.500
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 88.100 209.200 85.100 25.000
Mutaties reserves -5.400 131.700 7.600 -52.500

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Diefstallen uit woning 2018 3,2 2,2 Aantal per 1.000 inwoners CBS
2. Vernielingen 2018 4,6 4,9 Aantal per 1.000 inwoners CBS
3. Verwijzingen Halt 2019 68 127 Aantal per 10.000 jongeren stichting Halt
4. Winkeldiefstallen 2018 0,4 1,3 Aantal per 1.000 inwoners CBS
5. Geweldsmisdrijven 2018 6,1 3,9 Aantal per 1.000 inwoners CBS
Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020
*) matig stedelijk

1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
2. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
3. Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
4. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
5. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)