EMU Saldo

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV. Artikel 17c) 15.032 -993 -877 -664 -1.388
Mutaties vaste activa -279 -3.136 1.646 1.793 1.968
Mutatie voorzieningen -779 -352 63 549 601
Mutatie voorraden -246 3.182 -39 0 0
Berekend EMU-saldo 13.728 -1.299 793 1.677 1.181