Programma 4 - Financien

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

4.1 Financien

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Financieel beleid

Terug naar navigatie - 4.1.1 Financieel beleid

De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Lokale lasten

Terug naar navigatie - 4.1.2 Lokale lasten

Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven.

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
4 Financiën 709.500 875.900 1.044.500 1.214.400
Baten
4 Financiën -177.000 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 532.500 875.900 1.044.500 1.214.400
Onttrekkingen
4 Financiën -316.300 -78.500 -78.500 -78.500
Stortingen
4 Financiën 425.600 10.800 10.800 10.800
Mutaties reserves 109.300 -67.700 -67.700 -67.700

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Financiële structuur Jaarrekening 2019 Begroting 2020 na wijziging Begroting 2021
Omvang totale begroting/exploitatieomzet € 61.708.235 € 80.570.200 € 60.296.600
(Begrotings)resultaat -€ 1.614.713 -€ 1.238.900 -€ 485.100
Omvang algemene uitkering € 27.403.976 € 28.262.000 € 29.468.000
Algemene reserve € 8.894.794 € 25.911.500 € 26.042.500
Beklemde reserves en bestemmingsreserve € 9.296.602 € 8.905.900 € 8.267.350
Weerstandscapaciteit € 12.078.802 € 12.078.800 € 29.336.100
Voorzieningen € 12.163.838 € 8.772.400 € 7.630.100