Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
  1. Blz. 2 Begroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemeen
    1. Blz. 7 Agenda van de Samenleving 2021-2024
     1. Blz. 8 Inleiding
     2. Blz. 9 Openbare Orde en Veiligheid
     3. Blz. 10 Dienstverlening
     4. Blz. 11 Huis van Albrandswaard
     5. Blz. 12 Omgevingsvisie/Omgevingswet
     6. Blz. 13 Wonen
     7. Blz. 14 Economisch beleid en ontwikkelingen
     8. Blz. 15 Duurzaamheidsagenda en Energietransitie
     9. Blz. 16 Openbare Ruimte
     10. Blz. 17 Samenwerking in het buitengebied
     11. Blz. 18 Wijkregie
     12. Blz. 19 Kunst, Cultuur & Evenementen
     13. Blz. 20 Maatschappelijk vastgoed
     14. Blz. 21 Financien
     15. Blz. 22 Educatie
     16. Blz. 23 Sport
     17. Blz. 24 Sociaal domein
    2. Blz. 25 Hoofdlijnen financiële gevolgen
     1. Blz. 26 Hoofdlijnen financiele gevolgen
     2. Blz. 27 Toelichtingen
     3. Blz. 28 Onvermijdelijke ontwikkelingen
     4. Blz. 29 Provinciaal toezicht
    3. Blz. 30 Leeswijzer
     1. Blz. 31 Planning & Control cyclus
     2. Blz. 32 Indeling van de begroting
     3. Blz. 33 Opbouw van deze begroting
   3. Blz. 34 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 35 Baten per programma
    2. Blz. 36 Waar komt het geld vandaan?
    3. Blz. 37 Lasten per programma
    4. Blz. 38 Waar gaat het geld naar toe?
   4. Blz. 39 Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
    1. Blz. 40 1.1 Openbare Orde en Veiligheid
     1. Blz. 41 Missie
     2. Blz. 42 Doelstellingen
      1. Blz. 43 1.1.1 Integraal Veiligheidsbeleid
       1. Blz. 44 21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021.
      2. Blz. 45 1.1.2 Inbraken & diefstallen
       1. Blz. 46 21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.
       2. Blz. 47 21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.
      3. Blz. 48 1.1.3 Alcohol & drugs
       1. Blz. 49 21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen.
      4. Blz. 50 1.1.4 (Veiligheids)participatie
       1. Blz. 51 21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving.
       2. Blz. 52 21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer door themagericht aan te sluiten bij de trainingsmomenten van de hulpdiensten.
      5. Blz. 53 1.1.5 Jeugdoverlast.
       1. Blz. 54 21. 1.1.5a Met de politie, boa's, O.M, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.
      6. Blz. 55 1.1.6 Kliniek Poortugaal
       1. Blz. 56 21. 1.1.6a Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de klinieken, waarbij actuele onderwerpen besproken worden.
       2. Blz. 57 21. 1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden.
    2. Blz. 58 1.2 Algemeen bestuur
     1. Blz. 59 Missie
     2. Blz. 60 Doelstellingen
      1. Blz. 61 1.2.1 Dienstverlening
       1. Blz. 62 21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting.
      2. Blz. 63 1.2.2 Communicatie
       1. Blz. 64 21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.
     3. Blz. 65 Kerngegevens
    3. Blz. 66 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 67 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 68 Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    1. Blz. 69 Inleiding
     1. Blz. 70 Inleiding
     2. Blz. 71 Missie
    2. Blz. 72 2.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 73 Doelstellingen
      1. Blz. 74 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)
       1. Blz. 75 21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's.
       2. Blz. 76 21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet).
      2. Blz. 77 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.
       1. Blz. 78 21. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
      3. Blz. 79 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.
       1. Blz. 80 21. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een omgevingsplan o.b.v. het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners; informatie aan inwoners en het verzorgen van de planologische procedure.
       2. Blz. 81 21. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken.
       3. Blz. 82 21. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld.
       4. Blz. 83 21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie.
    3. Blz. 84 2.2 Wonen
     1. Blz. 85 Doelstellingen
      1. Blz. 86 2.2.1 Wonen
       1. Blz. 87 21. 2.2.1a Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen.
       2. Blz. 88 21. 2.2.1b Onderzoek doen naar de woonbehoefte van een toenemend aantal dementerenden.
    4. Blz. 89 2.3 Economie
     1. Blz. 90 Doelstellingen
      1. Blz. 91 2.3.1 Economie en bedrijvigheid
       1. Blz. 92 21. 2.3.1a Monitoren van de Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen.
    5. Blz. 93 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 94 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 95 Programma 3 - Buitenruimte
    1. Blz. 96 Inleiding
     1. Blz. 97 Inleiding
     2. Blz. 98 Missie
    2. Blz. 99 3.1 Buitenruimte
     1. Blz. 100 Doelstellingen
      1. Blz. 101 3.1.1 Duurzaamheid en milieu
       1. Blz. 102 21. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard.
      2. Blz. 103 3.1.2 Openbare ruimte
       1. Blz. 104 21. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.
       2. Blz. 105 21. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon.
       3. Blz. 106 21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan.
       4. Blz. 107 21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat.
       5. Blz. 108 21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven.
      3. Blz. 109 3.1.3 Wijkregie
       1. Blz. 110 21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid.
       2. Blz. 111 21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing.
       3. Blz. 112 21. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie).
       4. Blz. 113 21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.
    3. Blz. 114 3.2 Kunst & Cultuur
     1. Blz. 115 Doelstellingen
      1. Blz. 116 3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen
       1. Blz. 117 21. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
       2. Blz. 118 21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud.
       3. Blz. 119 21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente.
       4. Blz. 120 21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.
    4. Blz. 121 3.3 Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 3.3.1 Maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 124 21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed.
       2. Blz. 125 21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).
    5. Blz. 126 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 127 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 128 Programma 4 - Financien
    1. Blz. 129 Inleiding
    2. Blz. 130 4.1 Financien
     1. Blz. 131 Missie
     2. Blz. 132 Doelstellingen
      1. Blz. 133 4.1.1 Financieel beleid
       1. Blz. 134 21. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie.
      2. Blz. 135 4.1.2 Lokale lasten
       1. Blz. 136 21. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.
      3. Blz. 137 4.1.3 Risicobeheersing
       1. Blz. 138 21. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021.
       2. Blz. 139 21. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.
     3. Blz. 140 Wat mag het kosten
     4. Blz. 141 Kerngegevens
   8. Blz. 142 Programma 5 - Educatie
    1. Blz. 143 Inleiding
     1. Blz. 144 Inleiding
     2. Blz. 145 Missie
    2. Blz. 146 5.1 Educatie
     1. Blz. 147 Doelstellingen
      1. Blz. 148 5.1.1 Educatie
       1. Blz. 149 21. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
    3. Blz. 150 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 151 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 152 Programma 6 - Sport
    1. Blz. 153 Inleiding
     1. Blz. 154 Inleiding
     2. Blz. 155 Missie
    2. Blz. 156 6.1 Sport
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 6.1.1 Sport
       1. Blz. 159 21. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.
       2. Blz. 160 21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.
    3. Blz. 161 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 162 Beleidsindicatoren
   10. Blz. 163 Programma 7 - Sociaal Domein
    1. Blz. 164 Inleiding
     1. Blz. 165 Inleiding
     2. Blz. 166 Missie
    2. Blz. 167 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 168 Doelstellingen
      1. Blz. 169 7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.
       1. Blz. 170 21. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg.
    3. Blz. 171 7.2 Kwetsbare groepen
     1. Blz. 172 Doelstellingen
      1. Blz. 173 7.2.1 Kwetsbare groepen.
       1. Blz. 174 21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen.
       2. Blz. 175 21. 7.2.1c In beeld houden van de uitvoering en gevolgen van het actieplan personen met verward gedrag. Mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk.
       3. Blz. 176 21. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl).
       4. Blz. 177 21. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
    4. Blz. 178 7.3 Participatiewet
     1. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 7.3.1 Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening.
    5. Blz. 181 7.4 Jeugdzorg
     1. Blz. 182 Doelstellingen
      1. Blz. 183 7.4.1 Jeugdzorg
    6. Blz. 184 7.5 Zorg & Welzijn
     1. Blz. 185 Doelstellingen
      1. Blz. 186 7.5.1 Zorg & Welzijn
       1. Blz. 187 21. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevroderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen.
    7. Blz. 188 7.6 Wijkteams
     1. Blz. 189 Doelstellingen
      1. Blz. 190 7.6.1 Wijkteams
       1. Blz. 191 21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder ingezet op de transformatie.
    8. Blz. 192 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 193 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 194 Kerngegevens
   11. Blz. 195 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
    1. Blz. 196 Inleiding
     1. Blz. 197 Inleiding
    2. Blz. 198 1. Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 199 Inleiding
     2. Blz. 200 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 201 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 202 Lokale heffingen
     5. Blz. 203 lokale heffingen tabel
     6. Blz. 204 lokale heffingen tekst
     7. Blz. 205 Algemene uitkering
     8. Blz. 206 algemene uitkering tabel
     9. Blz. 207 dividend
     10. Blz. 208 dividend tabel
     11. Blz. 209 dividend tekst
     12. Blz. 210 saldo financieringsfunctie
     13. Blz. 211 saldo financieringsfunctie tabel
     14. Blz. 212 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 213 2. Overhead
     1. Blz. 214 Inleiding
     2. Blz. 215 Wat mag het kosten
     3. Blz. 216 overhead tabel
    4. Blz. 217 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
     1. Blz. 218 Inleiding
     2. Blz. 219 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 220 4. Onvoorzien
     1. Blz. 221 Inleiding
     2. Blz. 222 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 223 Moties
    1. Blz. 224 Moties
     1. Blz. 225 Moties *
      1. Blz. 226 MOTIE - Quick scan problematiek en benodigde aanpak jeugdoverlast
      2. Blz. 227 MOTIE - Verhoging mantelzorg pluim
      3. Blz. 228 MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie
      4. Blz. 229 MOTIE - Bos blijft Bos
      5. Blz. 230 MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen
      6. Blz. 231 MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen
      7. Blz. 232 MOTIE - Tiny forest ter compensatie van Rhoonse stort
      8. Blz. 233 MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon
      9. Blz. 234 MOTIE - Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard
      10. Blz. 235 MOTIE - Cittaslow keurmerk.
      11. Blz. 236 MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie
      12. Blz. 237 MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael
      13. Blz. 238 MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC.
      14. Blz. 239 MOTIE - Voorrang sociale woningen.
      15. Blz. 240 MOTIE - 30 km zones
      16. Blz. 241 MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop
      17. Blz. 242 MOTIE - Regels voor bomen en groen
      18. Blz. 243 MOTIE - Villa Stoer
      19. Blz. 244 MOTIE - Algemene veiligheid Antes Delta
      20. Blz. 245 MOTIE - Behoud bomen Antesterrein
      21. Blz. 246 MOTIE - Betrekken van de raad bij duurzaamheidsmaatregelen
      22. Blz. 247 MOTIE - Verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk Delta West
      23. Blz. 248 MOTIE - Wering woning speculanten
      24. Blz. 249 MOTIE: Brandbrief openbaar vervoer (OV) regio Rijnmond.
  3. Blz. 250 Paragrafen
   1. Blz. 251 Paragraaf 1 - Lokale heffingen
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Algemene uitgangspunten lokale heffingen
    3. Blz. 254 Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen
    4. Blz. 255 Algemene (beleids)ontwikkelingen
    5. Blz. 256 Overzicht geraamde belastingen en heffingen
    6. Blz. 257 Tarieven 2021
    7. Blz. 258 Afvalstoffenheffing
    8. Blz. 259 afvalstoffenheffing tabel
    9. Blz. 260 afvalstoffenheffing tarieven
    10. Blz. 261 afvalstoffenheffing tekst
    11. Blz. 262 rioolheffing
    12. Blz. 263 rioolheffing tabel
    13. Blz. 264 rioolheffing tekst
    14. Blz. 265 rioolheffing tarieven
    15. Blz. 266 lijkbezorgingsrechten
    16. Blz. 267 lijkbezorgensrechten tabel
    17. Blz. 268 lijkbezorgingsrechten tarieven
    18. Blz. 269 tarieven overige gemeentelijke heffingen
    19. Blz. 270 leges publiekszaken tabel
    20. Blz. 271 leges omgevingsvergunning tekst
    21. Blz. 272 leges omgevingsvergunning tabel
    22. Blz. 273 leges APV
    23. Blz. 274 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    24. Blz. 275 Overzicht belastingdruk
    25. Blz. 276 Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten
    26. Blz. 277 Vergelijking woonlasten 2019 en 2020
    27. Blz. 278 Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2020)
   2. Blz. 279 Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 280 Aanleiding en achtergrond
    2. Blz. 281 Risicoprofiel concern Albrandswaard
    3. Blz. 282 Actuele ontwikkelingen
    4. Blz. 283 Risico's
    5. Blz. 284 Risicoprofiel grondbedrijf
    6. Blz. 285 Beschikbare weerstandscapaciteit
    7. Blz. 286 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 287 Risicokaart
    9. Blz. 288 Kengetallen
    10. Blz. 289 Conclusie over huidig risicoprofiel
   3. Blz. 290 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 291 Inleiding
    2. Blz. 292 Wettelijke kaders en treasurystatuut
    3. Blz. 293 Rentevisie en rentebeleid
    4. Blz. 294 Renterisicobeheer
    5. Blz. 295 kasgeldlimiet
    6. Blz. 296 kasgeldlimiet tabel
    7. Blz. 297 De financieringsbehoefte en EMU-saldo
    8. Blz. 298 leningenportefeuille
    9. Blz. 299 leningenportefeuille tabel
    10. Blz. 300 emu saldo
    11. Blz. 301 Uitzettingen
    12. Blz. 302 Renteomslag
    13. Blz. 303 Garantstelling
    14. Blz. 304 Relatiebeheer
   4. Blz. 305 Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 306 Inleiding
    2. Blz. 307 Aanwezige kapitaalgoederen
    3. Blz. 308 Zorg voor de openbare ruimte
    4. Blz. 309 Wegen
    5. Blz. 310 Straatreiniging
    6. Blz. 311 Openbare verlichting
    7. Blz. 312 Verkeer
    8. Blz. 313 Riolering
    9. Blz. 314 Groen en bomen
    10. Blz. 315 Waterwegen en baggeren
    11. Blz. 316 Civiele kunstwerken
    12. Blz. 317 Spelen
    13. Blz. 318 Gebouwen
    14. Blz. 319 Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
    15. Blz. 320 Relevante reserves
    16. Blz. 321 Kerngegevens
   5. Blz. 322 Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 323 Inleiding
    2. Blz. 324 Ontwikkelagenda
    3. Blz. 325 Grote thema's
    4. Blz. 326 Personeel
    5. Blz. 327 Rechtmatigheidsverantwoording
    6. Blz. 328 Uurtarieven personeel
   6. Blz. 329 Paragraaf 6 - Verbonden partijen
    1. Blz. 330 Algemeen
    2. Blz. 331 MRDH
    3. Blz. 332 SVHW
    4. Blz. 333 GGD
    5. Blz. 334 Jeugdhulp Rijnmond
    6. Blz. 335 Natuur en recreatiegebied IJsselmonde
    7. Blz. 336 BAR-organisatie
    8. Blz. 337 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
    9. Blz. 338 DCMR
    10. Blz. 339 Ess4endael beheer B.V.
    11. Blz. 340 GEM Essendael C.V.
    12. Blz. 341 BNG
    13. Blz. 342 Stedin groep
    14. Blz. 343 NV BAR Afvalbeheer
    15. Blz. 344 Evides
    16. Blz. 345 Landschapstafel IJsselmonde
    17. Blz. 346 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond
    18. Blz. 347 VNG
    19. Blz. 348 Stichting Distripark
    20. Blz. 349 .
   7. Blz. 350 Paragraaf 7 - Grondbeleid
    1. Blz. 351 Inleiding
    2. Blz. 352 Grondbeleid
    3. Blz. 353 Actuele prognose
    4. Blz. 354 Reserve en risico's
  4. Blz. 355 Financiele begroting
   1. Blz. 356 Financiële samenvatting
    1. Blz. 357 Inleiding
   2. Blz. 358 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 359 Inleiding
    2. Blz. 360 Toelichting
    3. Blz. 361 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
   3. Blz. 362 Uitgangspunten meerjarenraming
    1. Blz. 363 Uitgangspunten meerjarenraming
   4. Blz. 364 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 365 Exploitatie
    2. Blz. 366 Algemene toelichting
    3. Blz. 367 Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
    4. Blz. 368 investeringen programma 1
    5. Blz. 369 Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
    6. Blz. 370 Programma 3 Buitenruimte
    7. Blz. 371 investeringen programma 3
    8. Blz. 372 Programma 4 Financiën
    9. Blz. 373 Programma 5 Educatie
    10. Blz. 374 Programma 6 Sport
    11. Blz. 375 investeringen programma 6
    12. Blz. 376 Programma 7 Sociaal Domein
    13. Blz. 377 Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
   5. Blz. 378 Meerjaren balans
    1. Blz. 379 Meerjarenbalans activa
    2. Blz. 380 Meerjarenbalans passiva
   6. Blz. 381 EMU Saldo
    1. Blz. 382 EMU saldo
  5. Blz. 383 Bijlagen
   1. Blz. 384 Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
    1. Blz. 385 nieuwe investeringen met economisch nut in €
    2. Blz. 386 nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
    3. Blz. 387 nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
   2. Blz. 388 Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen
    1. Blz. 389 Staat van langlopende geldleningen
   3. Blz. 390 Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 391 Reserves
    2. Blz. 392 Voorzieningen
   4. Blz. 393 Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020
    1. Blz. 394 Subsidieplafond 2020
   5. Blz. 395 Bijlage 5 - Taakvelden
    1. Blz. 396 Taakvelden
   6. Blz. 397 Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2021-2024
    1. Blz. 398 Vertrekpunt concept begroting 2020-2023
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap