Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klant, worden verantwoord in de programma’s. Baten en lasten die hier niet onder vallen, worden buiten de programma’s gehouden. Het gaat hierbij om overheadkosten, algemene dekkingsmiddelen, Vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Zo komt er meer inzicht in de omvang van de baten en lasten van het primaire proces in het algemeen en de overhead in het bijzonder.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen relatie hebben met een bepaalde activiteit.
Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de taakvelden 0.5 Treasury, 0.61 OZB woningen, 0.62 OZB niet-woningen, 0.64 Belasting overig en 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten 330.300 291.800 189.400 58.900
Baten
9 Overige Baten en Lasten -36.673.500 -37.571.500 -37.898.900 -37.324.900
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -36.343.200 -37.279.700 -37.709.500 -37.266.000
Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

Algemene dekkingsmiddelen begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Lokale heffingen 208.000 211.000 212.000 215.000
Algemene uitkering 0 0 0 0
Dividend 19.800 19.800 19.800 19.800
Saldo financieringsfunctie -8.900 -50.200 -153.800 -287.300
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 112.900 112.700 112.900 112.900
Saldo lasten 331.800 293.300 190.900 60.400
Lokale heffingen -6.935.900 -7.143.900 -7.358.300 -7.358.300
Algemene uitkering -29.468.000 -30.158.000 -30.271.000 -29.697.000
Dividend -260.500 -260.500 -260.500 -260.500
Saldo financieringsfunctie -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Saldo baten -36.673.500 -37.571.500 -37.898.900 -37.324.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen -36.341.700 -37.278.200 -37.708.000 -37.264.500
Terug naar navigatie - lokale heffingen tabel
Lokale heffingen begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Lasten heffing en invord.gem.belastingen 208.000 211.000 212.000 215.000
Bijdrage BAR 82.100 81.900 82.100 82.100
Saldo lasten 290.100 292.900 294.100 297.100
OZB woningen -4.296.900 -4.425.800 -4.558.600 -4.558.600
OZB niet-woningen -2.639.000 -2.718.100 -2.799.700 -2.799.700
Saldo baten -6.935.900 -7.143.900 -7.358.300 -7.358.300
Totaal lokale heffingen -6.645.800 -6.851.000 -7.064.200 -7.061.200
Terug naar navigatie - lokale heffingen tekst

Onder de post Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen wordt de bijdrage aan de SVHW verantwoord. De bijdrage BAR betreft de doorberekening van de bijdrage aan het taakveld 0.61 OZB woningen, 0.65 Belasting overig en 0.8 Overige baten en lasten.

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Algemene uitkering
De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende informatie (meicirculaire). De bedragen voor 2022, 2023 en 2024 zijn inclusief de stelpost Extra rijksbijdrage Jeugd ad € 349.000.

Terug naar navigatie - algemene uitkering tabel
Algemene Uitkering begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Algemene uitkering 0 0 0 0
Saldo lasten 0 0 0 0
Algemene uitkering -29.468.000 -30.158.000 -30.271.000 -29.697.000
Saldo baten -29.468.000 -30.158.000 -30.271.000 -29.697.000
Totaal algemene uitkering -29.468.000 -30.158.000 -30.271.000 -29.697.000
Terug naar navigatie - dividend tabel
Dividend begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Eneco 0 0 0 0
Stedin 7.900 7.900 7.900 7.900
Evides 11.700 11.700 11.700 11.700
BNG 200 200 200 200
Saldo lasten 19.800 19.800 19.800 19.800
Eneco 0 0 0 0
Stedin -67.000 -67.000 -67.000 -67.000
Evides -193.500 -193.500 -193.500 -193.500
BNG 0 0 0 0
Saldo baten -260.500 -260.500 -260.500 -260.500
Totaal dividend -240.700 -240.700 -240.700 -240.700
Terug naar navigatie - dividend tekst

Zie de toelichting bij het onderdeel Saldo financieringsfunctie. Aandelen behoren tot de vaste activa. De lasten in bovenstaand overzicht betreft de doorberekende rente via het renteomslag%.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de betaalde rente en de ontvangen rente wordt door middel van het renteomslag% via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden. Deze doorberekening is gebaseerd op de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari x renteomslag%. Het renteomslag% wordt berekend bij het opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan wordt van de geraamde boekwaarde van de vaste activa en de geraamde rente. Het saldo financieringsfunctie betreft het verschil tussen rentelasten van de geldleningen OG (verminderd met de eventueel ontvangen rente) en de doorbelaste rentelasten naar de taakvelden.

Terug naar navigatie - saldo financieringsfunctie tabel
Saldo financieringsfunctie begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Financiering 881.800 784.800 644.900 496.600
Toerekenen rente vanuit de activa -814.000 -813.300 -798.700 -783.900
Toerekenen rente overig -76.700 -21.700 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Bijdrage BAR 30.800 30.800 30.800 30.800
Saldo lasten 21.900 -19.400 -123.000 -256.500
Financiering -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Toerekenen rente vanuit de activa 0 0 0 0
Toerekenen rente overig 0 0 0 0
Verzekeringen 0 0 0 0
Saldo baten -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Totaal saldo financieringsfunctie 12.800 -28.500 -132.100 -265.600

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Gemiddelde WOZ waarde 2019 287 285 Duizend euro CBS
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2020 817 734 In euro’s COELO
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2020 957 808 In euro’s COELO
Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020
*) matig stedelijk

1. De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
3. Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

2. Overhead

Terug naar navigatie - Inleiding

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV artikel 1 lid 2). In de notitie Overhead van de commissie BBV is aangegeven welke baten en lasten verantwoord worden onder overheadkosten.
In het kort komt het erop neer dat de volgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden.
- Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toerekenen aan de desbetreffende taakvelden en programma’s.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead.
- Sturende taken vervult door hiërarchische leidinggevende behoren tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

De baten en lasten voor overhead zijn verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten 7.204.700 7.188.300 7.197.600 7.202.300
Baten
9 Overige Baten en Lasten -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.190.900 7.160.800 7.170.100 7.174.800
Terug naar navigatie - overhead tabel

De bedragen zijn als volgt samengesteld:

overhead begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Bestuursondersteuning 294.500 298.600 302.700 307.000
Kosten vm personeel 0 0 0 0
Communicatie en voorlichting 60.900 61.800 62.600 63.500
Juridische zaken 21.600 21.900 22.200 22.600
Overhead vanuit de BAR 6.568.100 6.562.900 6.567.600 6.567.600
Doorbelasting kosten gemeentehuis 258.100 241.600 241.000 240.100
Saldo lasten 7.203.200 7.186.800 7.196.100 7.200.800
Doorbelasting kosten gemeentehuis -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
Saldo baten -13.800 -27.500 -27.500 -27.500
Totaal overhead 7.189.400 7.159.300 7.168.600 7.173.300

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Inleiding

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Omdat de Belastingdienst de gemeente in zijn geheel aanslaat voor de Vpb-heffing en deze heffing niet per overheidsonderneming uitsplitst is, wordt de eventueel af te dragen Vpb-heffing van alle ondernemingsactiviteiten opgenomen als één bedrag in het programmaplan en het overzicht van baten en lasten. Het is niet nodig om per programma waarin ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen een naar rato-deelbedrag Vpb-heffing te ramen.

De Vpb is verantwoord onder het taakveld 0.9.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten 30.000 28.600 28.600 28.600

4. Onvoorzien

Terug naar navigatie - Inleiding

In de begroting is een bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten. Er is sprake van onvoorziene lasten wanneer deze onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvermijdbaar zijn. Deze post is niet bedoeld om overschrijdingen op bestaande budgetten te dekken.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
9 Overige Baten en Lasten 75.000 75.000 75.000 75.000