Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie.

De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

Terug naar navigatie - 2.1.1 Omgevingswet (Ruimtelijk + Sociaal)

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke keuzes vastleggen in gebiedsprogramma's. Verder kan op 1 januari 2022 een omgevingsvergunning worden aangevraagd en binnen 8 weken worden afgehandeld.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op de lange termijn.

Zo gaan we dat doen

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Terug naar navigatie - 2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van de recreatieve en natuurwaarden in een agrarisch en landschappelijk aantrekkelijk buitengebied. Hieronder kunnen onze inwoners en mensen van buiten Albrandswaard ook in een toekomst van toenemende verstedelijking in de regio blijven genieten van ons cultuur-historisch waardevolle polderlandschap, onze streekproducten, natuur en grienden.

Zo gaan we dat doen

2.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Wonen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting voor starters en ouderen met een optimale samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Primair bouwen en toewijzen met het oog op de lokale behoefte. Hierbij hoort dat het ontwikkeltempo van locaties en projecten afgestemd blijft op het jaarlijkse opnamevermogen van onze samenleving.

Zo gaan we dat doen

2.3 Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Terug naar navigatie - 2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

Goede afstemming en samenhang tussen economische functies en bedrijvigheid enerzijds en andere functies en hun ruimtebeslag anderzijds, in lokaal en regionaal perspectief, en een weloverwogen positionering van economische functies en toekomstgericht beleid zoals de omgevingsvisie en duurzaamheidsbeleid.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 7.040.900 2.120.500 955.200 958.600
Baten
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -7.290.500 -1.752.700 -614.700 -618.700
Saldo baten en lasten -249.600 367.800 340.500 339.900
Onttrekkingen
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -187.200 -28.600 0 0
Stortingen
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 200.200 25.000 25.000 25.000
Mutaties reserves 13.000 -3.600 25.000 25.000

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Periode Albrands-waard Klasse *) Eenheid Bron
1. Functiemenging 2019 49,6 52 % CBS BAG/LISA
2. Vestigingen (van bedrijven) 2018 101,4 142,8 Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 65 jr LISA
3. Nieuwbouw woningen 2019 16,9 9,7 Aantal per 1.000 woningen BAG/ABF
4. Demografische druk 2020 71,6 77,2 % CBS
Waar staat je gemeente d.d. 29 juli 2020
*) matig stedelijk

1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.
3. Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.