Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2021 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 2.551 3.200 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.000 10.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 352
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard.
Stemverhouding 3,3%
Openbaar belang Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Bestuurlijk belang Bevoegheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ, is overgedragen aan de VP. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het algemeen bestuur: 1 lid (portefeuillehouder Financiën).
Actuele ontwikkelingen Door gemeentelijke herindelingen (fusies van gemeenten) bij de deelnemers van de GR SVHW neemt het aantal deelnemers af. Dit heeft echter geen financiële gevolgen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 795 700 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 6.200 6.200 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 208
Risico's Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten regio Rijnmond.
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Coronacrisis heeft veel invloed op GGD-RR aangezien infectieziektebestrijding één van de basistaken is die zij uitvoert voor de regiogemeenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 174
Risico's De GGD-RR is onderdeel van de organisatie van de gemeente Rotterdam. Deze gemeente is dan ook volledig risicodrager van de GGD-RR en de GR.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Stemverhouding 3,125%
Openbaar belang Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).
Actuele ontwikkelingen Vanuit de kwartaalcijfers constateren wij dat de uitnutting van het budget vooralsnog conform begrotingswijziging 2020 verloopt. Wel zijn er knelpunten op het ambulante perceel E, de verwijzingen naar dit perceel lopen met name via de huisartsen. De wachttijden op perceel E zijn lang en inzet van extra budget heeft dit niet opgelost. Verbeteringen in de bedrijfsvoering en samenwerking van de verschillende zorgaanbieders zijn nu de focus.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 2.664
Risico's Deelnemende gemeente zijn alle 15 volledig risicodragend.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 14%
Openbaar belang Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Bestuurlijk belang 2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.
Actuele ontwikkelingen Inhoudelijke en procesmatige zoektocht naar besparingen. Meer sturing door gemeenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 4.070 4.091 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 1.370 1.299 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 184
Risico's Lagere kwaliteit groengebieden.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Vestigingsplaats Barendrecht Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.
Actuele ontwikkelingen De BAR gaat zelf invulling geven aan een bezuinigingsopgave in scenario's van 1/2/3% van de totale omgeving.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 0 0 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 7.402 7.184 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 15.248
Risico's Financierbaarheid door de deelnemers, kwaliteit van geleverde diensten.
Sturingscenario Chauffeur
bedragen x € 1.000
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestingsplaats Rotterdam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied.
Stemverhouding 5%
Openbaar belang (Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur (+ 1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonersaantal van boven 50.000. Zij brengen voor elk volgende 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit toe een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen Ontwikkelagenda (inrichting organisatie), WNRA m.b.t. ontwikkelingen regelgeving vrijwilligers, Corona.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 9.447 9.008 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 59.132 59.284 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 -269 Bijdrage gemeente 2021 1.285
Risico's Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingswet. Wegvallen en niet toerekend zijn van LEC-gelden. Inwerkingtreding Omgevingswet. Spreiding en beschikbaarhied ambulancezorg. Gevolgen van (vernderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vervangen. Vertraagd tempo en/of voldoende aanpassing bijdragen van stakholders van de VRR t.b.v kostenontwikkeling. Aanbesteding ambulancezorg. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Alarmering bevolking. Personele capaciteit brandweer. Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR. Garantstelling lening Coorperatie AZRR. Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. uitbraak iPM - grieppandemie).
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschap- pelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit.
Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur
Actuele ontwikkelingen De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2021 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 2.551 3.200 Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen 10.000 10.000 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 352
Risico's Controle over en sturing op financieel resultaat.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
Essendael Beheer BV Besloten vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV)
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.
Bestuurlijk belang Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 45
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's -
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V.

Terug naar navigatie - GEM Essendael C.V.
GEM Essendael CV Commanditaire vennootschap
Deelnemende partijen gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV
Stemverhouding 33%
Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV.
Actuele ontwikkelingen -
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 96
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 401 gemeenten
Stemverhouding 0.006%
Openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen Banken hebben tot nu toe aan circa 128.000 instellingen uitstel gegeven van de betaling van aflossing op hun lopende lening vanwege de Coronacrisis. Hiermee is tot nu toe drie miljard euro gemoeid. Bij de BNG bank hebben onder meer instellingen op het gebied van sport en cultuur zich gemeld. De banken geven klanten met een krediet van 2,5 miljard euro tot en met 31 juli 2020 de tijd om uitstel aan te vragen. BNG gaat echter nog een stapje verder. Klanten die al een aanvraag hebben gedaan, of dat uiterlijk doen op 31 juli 2020, voor een aflossing na 31 juli, krijgen uitstel tot uiterlijk 31 januari 2021.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 11
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's De BNG krijgt te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. Er is sprak van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de Coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating dus ziet voor zichzelf geen doemscenario's. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen slechts 0,33%. De portefeuille blijft kwalitatief sterk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
Stedin Groep Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 Nederlandse gemeenten
Stemverhouding 0,42%
Openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen Stedin zet flinke stappen in de energietransitie met focus op haar kerntaken. De opbrengst van het vorig jaar verkochte Joulz Diensten maakte het mogelijk schulden af te lossen en daarmee ruimte te maken voor nieuwe investeringen. Tegelijkertijd zijn er (onverwachte) tegenslagen te melden zoals de versnelde vervanging van brosse gasleidingen van gietijzer en asbestcement en de recente vondst van asbest in meterkasten. Ook stijgen de investeringen fors met name door de energie-transitie. Deze door maatregelen van de overheid gedreven investeringen leggen een enorme druk op het financiële profiel van de gehele netbeheersector, maar bij Stedin in het bijzonder. Het probleem zit met name in de negatieve kasstroom en het voorfinancieren van allerlei fors gestegen kosten. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de stijging van transportkosten van TenneT die niet direct bij de klant in rekening mogen worden gebracht. Al met al staat de lange termijn financiering bij Stedin onder hoge spanning. Zonder beheersmaatregelen zal de goede kredietwaardigheid in het gedrang komen en wordt het lastig om nog externe financiering aan te trekken door Stedin. Vanuit de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin is een werkgroep Lange Termijn Financiering in overleg met het bestuur van Stedin op zoek naar verschillende varianten van beheersmaatregelen. Voor eind 2020 zal elke deelnemende gemeente dan een keuze moeten maken hoe zij hier financieel aan kan bijdragen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 607
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
NV BAR Afvalbeheer Vestingsplaats Rhoon Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,33%
Openbaar belang Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.
Bestuurlijk belang Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Actuele ontwikkelingen De NV Bar-Afvalbeheer bestaat 5 jaar. In dat kader is in 2020 een onderzoek gestart naar de mate waarin de gekozen organisatievorm nog voldoet aan de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd bij de oprichting van de NV. De besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de toekomstige organisatievorm. Daarnaast wordt in 2021 door de NV de implementatie van de afvalbeleidsplannen afgerond.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen 300 300 Aandelen kapitaal 100
Vreemd vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 0 Bijdrage gemeente 2021 1.805
Risico's Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Sturingscenario Bijrijder
bedragen x € 1.000
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap
Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzienngsgebied.De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën.
Actuele ontwikkelingen De RvC van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappijk (PZEM) en haar Zeeuwse aandeelhouders zijn van mening dat hun aandelen zo spoedig mogelijk rechtstreeks in publieke handen moeten komen van Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland zonder dat die aandelen eerst formeel moeten worden aangeboden aan BV Gemeenschappelijk Bezig Evides (GBE). Verhanging van de aandelen zal volgens planning in 2019 plaatsvinden.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 902
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Vanwege het Coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
Landschapstafel IJsselmonde Vestingsplaats Rotterdam Bestuursover- eenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam
Stemverhouding
Openbaar belang 1. Komen tot afstemming van van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in standhouden c.q. te verbeteren; 2. Samenwerken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang 1 collegelid in betuur
Actuele ontwikkelingen Herbezinning op rol, nu subsidie PZH geheel is weggevallen.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021
Risico's Geen.
Sturingscenario Nog vast te stellen.
bedragen x € 1.000
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang.
Actuele ontwikkelingen Regionaal wordt sterk ingezet op verbetering en modernisering van het dienstenpakket van CJG Rijnmond. Onder de paraplu van het programma CJG Next, wordt een gedifferentieerd en gepersonaliseerd basispakket JGZ ontwikkeld en verdere vernieuwing vormgegeven. In 2021 wordt de ontwikkeling van het programma verder voortgezet en waar mogelijk al tot uitvoer gebracht.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 691
Risico's Onzekerheid verlenen van subsidies/informatiebeveiliging /arbeidsmarkt zorgprofessionals/onvoorziene gevolgen door de coronacrisis.
Sturingscenario n.t.b.
bedragen x € 1.000
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) Vestigingsplaats Den Haag Vereniging
Deelnemende partijen Alle gemeenten zijn lid.
Stemverhouding 0,28%
Openbaar belang De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen.
Bestuurlijk belang De burgemeester is coördinerend portefeuillehouder. De gemeente vaardigt een bestuurlijk vertegenwoordiger af naar de algemene ledenvergadering.
Actuele ontwikkelingen Bijdragen vanuit de VNG aan het klimaatakkoord, de omgevingswet, de financiële tekorten sociaal domein, opschalingskorting en Cororna crisis en de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 102
Risico's Beperkt. Door compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en een jaarlijkse groei van 1% wordt evenwicht tussen uitgen en inkomsten bereikt. Er is ook het risico dat tijdens de ALV anders wordt besloten.
Sturingscenario Nog vast te stellen
bedragen x € 1.000
Stichting Distripark Stichting
Deelnemende partijen Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam NV
Stemverhouding 50%
Openbaar belang Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.
Bestuurlijk belang In onderling overleg huisvesten van bedrijven passend bij de bestuurlijke afspraken vanuit de bestuursovereenkomst.
Actuele ontwikkelingen
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's -
Sturingscenario Achterbank
bedragen x € 1.000
SvWrR Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne
Stemverhouding
Openbaar belang Beleid en producten op het gebied van wonen binnen regio in gezamenlijkheid opstellen.
Bestuurlijk belang
Actuele ontwikkelingen Stafbureau, monitor Regioakkoord, actualisatie Regioakkoord, regionale Woonvisie, intranet.
Financiele postitie - verbonden partij Financieel belang - gemeente
1 januari 2021 31 december 2021
Eigen vermogen niet bekend niet bekend Aandelen kapitaal 0
Vreemd vermogen niet bekend niet bekend Leningen/garantstellingen 0
Resultaat 2021 niet bekend Bijdrage gemeente 2021 0
Risico's -
Sturingscenario In theorie kunnen een of meerdere gemeenten hun financiele verplichtingen niet nakomen. Deze kans is heel klein.
bedragen x € 1.000