Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2021-2024

Omdat voor de Programmabegroting 2021 – 2022 geen Kadernota gemaakt is, is het vertrekpunt van de begroting het resultaat na de 1e Tussenrapportage 2020.