Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert een grote hoeveelheid aan kapitaalgoederen waarvoor zij verantwoordelijk is. Alleen al de kapitaalgoederen verhardingen, riolering, civiele kunstwerken, groen, speelgelegenheden, openbare verlichting en watergangen vertegenwoordigen tezamen in 2020 een vervangingswaarde van ruim € 190 miljoen. Het is van belang om zorgvuldig met dit kapitaal om te gaan. De gemeente is hier verantwoordelijk voor en draagt er zorg voor dat de kapitaalgoederen op een juiste manier beheert en onderhouden worden. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen en dragen we zorg voor de instandhouding van ons kapitaal. Daarbij wordt rekening gehouden met alle activiteiten die in deze zelfde openbare ruimte plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze goederen plaats vindt.  

Aanwezige kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Aanwezige kapitaalgoederen

De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte de volgende kapitaalgoederen:

 • Verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom;
 • Straatmeubilair;
 • Openbare verlichting;
 • Verkeer- en straatnaamborden;
 • Gemeentelijke riolering;
 • Waterbodems, beschoeiingen,
 • Civiele kunstwerken;
 • Openbaar groen;
 • Speelvoorzieningen;
 • Gemeentelijke gebouwen.

Om de kapitaalgoederen die zich in de buitenruimte bevinden goed te kunnen beheren, is halverwege 2020 het herziende Beheerplan openbare ruimte 2020 - 2024 ambtelijk vastgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over de kosten die gemaakt moeten worden om de openbare ruimte te onderhouden binnen de wettelijke kaders en de met de gemeenteraad afgesproken beleidskaders. Uitgangspunt daarbij is dat de planningen voor vervanging en groot onderhoud zijn gebaseerd op resultaatgericht beheer. Dit houdt in dat wordt onderhouden of vervangen wat daadwerkelijk nodig is, in plaats van onderhouden of vervangen op basis van technische levensduur. Jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd en aangepast naar de actuele situatie waarbij ook de planning wordt bekeken.

Voor de gemeentelijke riolering geldt als basis voor 2021 en verder het vast te stellen Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025 voor het onderhoud en vervangingen aan riolering. Het PSW geldt als vervanging van wat voorheen het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) werd genoemd. Binnen dit plan staat beschreven op welke locatie welk onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Dit vormt ook de basis voor het bepalen van de rioolheffing. Voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 voor alle gebouwen een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de basis voor een goed gebouwenbeheer.

Zorg voor de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Zorg voor de openbare ruimte

Binnen het vastgestelde beheerplan zijn de beeldnormeringen van de CROW en de landelijke Standaard 2018 het uitgangspunt. Het beheerplan omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is kwaliteitsniveau B het uitgangspunt. De afgesproken kwaliteit wordt structureel bewaakt door de implementatie van een professioneel monitoringsplan.

In de beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren en te behouden. De planningen van de verschillende beheerdisciplines worden op elkaar afgestemd, zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Om deze integraliteit te borgen wordt het beheerplan jaarlijks geactualiseerd en binnen de organisatie afgestemd.

De onderliggende beheerplannen en het integrale beheer heeft als doel:

 • Het zorgen voor een veilige, comfortabele, leefbare en duurzame openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard;
 • De afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen door kwaliteitssturing;
 • Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbenden communiceren, zodat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn;
 • Voldoen aan wettelijke normen;
 • Budgetbeheersing;
 • Integrale afstemming tussen de verschillende beheeractiviteiten;
 • Termijnplanning voorhanden;
 • Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

De beleidskaders waarbinnen het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd is o.a. opgenomen in: Beheerkwaliteitsplan 2012 (BKP), de beleidsnota’s Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Programma Stedelijk Water 2021 -2025, het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan 2012, Beleidsregels oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen 2016, Speelruimtebeleidsplan 2010 - 2020, Licht op Albrandswaard, beleidskader openbare verlichting 2016, Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 en het Baggerplan 2014 – 2017. Dit beleid is vertaald in de genoemde beheerplannen en wordt zo ter uitvoering gebracht.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De functie van het gemeentelijke wegennet is om het verkeer veilig, vlot en comfortabel te verwerken. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht om haar wegen te onderhouden en veilig te houden. Deze plicht is af te leiden uit de Wegenwet. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. Door het opstellen van het beheerplan openbare ruimte 2020 - 2024 is de financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand voor de komende jaren inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd.

In 2020 heeft in Albrandswaard de focus op het renoveren van de Bomenbuurt in Rhoon (Eik, Beuk, Esdoorn, Kastanje) gelegen. Deze renovatie wordt in het eerste kwartaal 2021 afgerond en opgeleverd. In het kader van de integrale aanpak is hierbij de hele openbare ruimte meegenomen waaronder groen, een deel van de riolering en spelen. Hierbij is ook rekening gehouden met de optimalisaties zoals beschreven in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Daarnaast worden de werkzaamheden in park Rhoon in 2021 afgerond. De basis van het park is dan gereed waarbij in 2021 voor park Rhoon verder bekeken wordt welke functies van het park verder ingevuld gaan worden. Dit jaar ligt verder de focus op de renovatie van De Sering. Ook hierbij wordt direct waar nodig het riool vervangen/gerenoveerd en ook het openbaar groen en verlichting bekeken en indien nodig vervangen. Deze werkzaamheden lopen parallel aan het groot onderhoud van verschillende wegen in Poortugaal. Wat er echter wordt opgepakt is afhankelijk van de beschikbare middelen gezien de komende bezuinigingen.

Kwaliteit:

In 2020 beschikte Albrandswaard over ongeveer 114 hectare aan diverse verharding met een vervangingswaarde van circa € 67 miljoen. Binnen deze discipline is kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden, niveau B in de woonwijken en niveau C op industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. De technische staat van de verharding op dit moment is goed. Het effect van de verlaagde kwaliteit op de industrieterreinen zal pas na meerdere jaren effect hebben. Op termijn is dus wel extra onderhoud noodzakelijk wat jaarlijks getoetst wordt aan de hand van de weginspecties.

Straatreiniging

Terug naar navigatie - Straatreiniging

Voor het bepalen van de gewenste beeldkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de landelijke beeldnormeringen van de CROW. Deze beeldnormering zijn uitgewerkt in beheer- en uitvoeringsplannen en onderhoudsbestekken. Binnen het onderdeel ‘schoon houden van de openbare ruimte’ valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Binnen Albrandswaard wordt hiervoor geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Kwaliteit:
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. In de dorpscentra (winkelgebieden) wordt kwaliteitsniveau A als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B. Via onderhoudsbestekken ligt dit kwaliteitsniveau vast en wordt er via wekelijkse controle en een maandelijkse schouw op toegezien dat deze kwaliteit wordt behaald. 

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Als gemeente dragen we zorg voor een goed functionerende openbare verlichting waarmee de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid wordt gediend. Bij de toepassing of vervanging van openbare verlichting hanteren we de volgende uitgangspunten:

• De gemeente zorgt voor verlichting op maat daar waar het volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl noodzakelijk is of vanuit sociale veiligheid wenselijk is;
• De openbare verlichting is energiezuinig en afgestemd op de behoefte;
• Vervanging van masten/armaturen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met geplande reconstructies en uitgevoerd in led verlichting;
• Om de elektrotechnische veiligheid van de installaties te verbeteren voorzien we niet geaarde lichtmasten van dubbel geïsoleerde aansluitkastjes of we zorgen alsnog voor aarding;
• In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

In 2021 zullen ca. 150 lichtmasten en ca. 300 armaturen op diverse locaties in Rhoon en Poortugaal vervangen. Hierbij worden voornamelijk oude masten vervangen en gaan we waar mogelijk over naar LED om energiekosten te besparen.

Kwaliteit:

In 2020 beschikte Albrandswaard over een areaal van circa 6.054 lichtmasten met een vervangingswaarde van circa € 5,7 miljoen. De gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor heeft in 2019 een nieuwe aanbesteding plaats gevonden. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin.

De verlichtingskwaliteit zelf is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:

1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 13201 + A1:2018 nl;
2. In het buitengebied en bij randen van natuurgebieden hanteren wij het uitgangspunt: ‘er wordt niet verlicht, tenzij’.

Verkeer

Terug naar navigatie - Verkeer

In 2020 heeft de focus gelegen op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen. Hierbij is het verkeerseducatieprogramma School op Seef geïntroduceerd bij de scholen waar de Julianaschool zich bij heeft aangesloten. Voor 2021 ligt nog steeds de focus op de schoolomgevingen om in afstemming met de scholen de omgeving veiliger te maken. Hierbij wordt wel gekeken naar educatie/ gedragsverandering in combinatie met fysieke aanpassingen buiten. Alleen fysieke aanpassingen lost doorgaans het gedragsprobleem niet op en zo blijft de overlast/onveiligheid. Ook in de rest van de gemeente worden verkeersaanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Kwaliteit:
Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkeld. We hanteren hierbij het beheerplan voor verkeer- en straatnaamborden. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden en verkeersobjecten) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

 •  Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;
 •  Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Riolering wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de aanleg van riolering één van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Riolering neemt om deze reden een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Vanwege de gemeentelijke zorgplicht wordt er ook een aparte (riool)heffing geïnd en is er een wettelijke verplichting om in het bezit te zijn van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze zorgplicht heeft betrekking op inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet is het GRP omgevormd naar het Programma Stedelijk Water (PSW) 2021 – 2025 waarbij duurzaamheid en klimaatadaptie nu ook een belangrijke rol speelt. Dit plan moet nog in de raad worden vastgesteld in 2020.

De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer.
Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims.

Het PSW geeft een actueel beeld van de benodigde onderhoudsbehoefte voor de riolering voor de komende 5 jaar en voor de lange termijn. Voor 2021 zal in combinatie met de weg de omgeving in de Sering worden gerenoveerd. Hierbij zal ook de Bomenbuurt worden afgerond in het eerste kwartaal van 2021 waar een deel van het riool vervangen is.

Kwaliteit:
In 2020 beschikte Albrandswaard over circa 132 kilometer vrij verval riool en 49 kilometer drukriolering met een vervangingswaarde van circa € 93 miljoen. Volgens landelijk maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeelden van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortel-ingroei, verzakking en zandinloop. De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met videocamera), waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 50 tot 60 jaar bedraagt, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding voor het verrichten van deze inspecties. Gemiddeld genomen wordt er jaarlijks circa 13 kilometer rioolstelsel geïnspecteerd.

Groen en bomen

Terug naar navigatie - Groen en bomen

De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. Als gemeente hanteren we het motto Albrandswaard: Dorpen tussen groen en stad en zijn we de groene long in een verder verstedelijkte omgeving. Het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van het openbaar groen is daarom een belangrijk gegeven. De uitgangspunten van groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan.

Sinds 2016 wordt er stevig ingezet op een consequent boombeheer gericht op een optimale begeleiding en ontwikkeling van bomen en het uitvoeren van structurele boomveiligheidscontroles. Dit is in 2017 verder doorgevoerd door de ontwikkeling van een bomenvervangingsplan. Jaarlijks wordt daarbij gekeken op welke locaties de bomen aan vervanging toe zijn. Voor 2020 staat de Biezenlaan op het programma, uitvoering is echter nog afhankelijk van de beschikbare middelen. Indien uitvoering niet mogelijk is wordt deze in 2021 opgepakt. Vanwege wortelopdruk en onevenredige overlast zijn deze bomen aan vervanging toe door meer passende bomen. De overlast is daarmee verholpen en de boomstructuur en groene aankleding van de straat is weer voor jaren gegarandeerd.

In 2021 wordt 1/3 deel van het bomenbestand gecontroleerd conform de geplande cyclus en worden de noodzakelijke snoeimaatregelen uitgevoerd. In navolging daarop ontstaat inzicht in de bomen die gekapt dienen te worden vanwege veiligheid welke vervolgens ook in hetzelfde jaar gekapt en vervangen worden. Door jaarlijkse herhaling van deze planning wordt er zorg gedragen voor een kwalitatief goed en veilig bomenbestand.

In 2019 is het ook het basisontwerp voor het park van Rhoon akkoord bevonden door het college. Dit vormt de eerste stap in de richting van een park wat weer aan de wensen en verwachtingen voldoet van onze inwoners. In 2020 is gestart met het vormgeven van het park. Deze werkzaamheden zullen in 2021 worden afgerond. Vervolgens wordt gekeken naar de nadere detailinvullingen van de verschillende functies in het park. In 2020 en 2021 worden ook de groenperken in en rond de Bomenbuurt weer ingericht n.a.v. de uitgevoerde reconstructie. Aan de hand van meldingen en beoordelingen buiten worden ook in 2021 op kleinere schaal op verschillende locaties in de gemeente groenperken gerenoveerd en opnieuw ingericht. Dit draagt bij aan het groen houden van onze dorpen en het verhogen van de kwaliteit van het groen. Nog belangrijker is dat op grote en kleine schaal bewoners enthousiast zijn geworden om stukken openbaar groen in eigen beheer te nemen. Juist hierdoor worden plantsoenen vaak op een beter niveau onderhouden dan wat de gemeente standaard kan bieden.

Kwaliteit:
In 2020 beschikte Albrandswaard over circa 28 ha beplanting, 112 ha gras en 13.690 bomen met een vervangingswaarde van circa € 14,5 miljoen. Binnen het groen wordt kwaliteitsniveau A doorgevoerd in de centra gebieden en niveau B in de woonwijken en industrieterreinen. Deze niveaus worden getoetst conform de CROW beeldnormeringen. Het gewenste en gekozen kwaliteitsbeeld is vertaald naar beeldkwaliteitsbestekken die bij aannemers zijn ondergebracht. Omdat in de communicatie naar buiten toe blijkt dat beeldbestekken lastig uit te leggen zijn en het onderhoud niet altijd conform beeld is, wordt bekeken of overstappen op frequentie bestekken tot een beter beeld buiten lijdt. Hiertoe is een korte pilot gestart in de wijk Valckesteijn en worden ook ervaringen gedeeld met bijv. gemeente Rotterdam en binnen de BAR. Indien deze uitkomsten positief zijn wordt bij het nieuw aan te besteden onderhoudsbestek voor 2021 ingezet op meer onderhoud via frequentie wat gestuurd wordt door de toezichthouder. Hierbij blijft de afgesproken B kwaliteit wel de leidraad voor het beheer buiten.

Waterwegen en baggeren

Terug naar navigatie - Waterwegen en baggeren

De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater en voor het op diepte houden van de sloten en waterwegen in de gemeente. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van waterplanten en riet (dagelijks onderhoud) en baggeren (planmatig onderhoud). Bij slecht beheer en onderhoud kunnen beide ervoor zorgen dat er een slechte doorstroming en afwatering ontstaat.

Van deze werkzaamheden is baggeren het meest ingrijpend. In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Met het baggeren komen de sloten en waterwegen weer op de oorspronkelijke diepte. Problemen met de waterhuishouding, waterkwaliteit en te ondiep water worden daarmee opgelost.

In 2017 is er een overeenkomst getekend met het Waterschap Hollandse Delta over het onderhoud van de Koedood bij Portland. Per 1 januari 2018 is daarmee het baggeronderhoud door het waterschap afgekocht en ligt het volledig beheer bij de gemeente. Om het waterbeheer van de Koedood goed alsmede het groenbeheer van de Noordrand vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners is in 2018 samen met een groep bewoners uitgangspunten voor beheer opgesteld. Als vervolg daarop is in 2019 gestart met het onderzoeken wat de beste manier van aanbesteden en onderhoud is voor dit gebied. De Europese aanbestedingsprocedure volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ is in 2020 afgerond. De gekozen procedure biedt de mogelijkheid om een aannemer te zoeken met de beste kennis van zaken, creatieve en innovatie oplossingsrichtingen en de volle motivatie om de komende 10 jaar aan de slag te gaan in dit gebied. Het beschikbare budget staat vast in deze aanbesteding. De winnende onderhoudsaannemer gaat in 2020 en doorlopend in 2021 met bewoners, gemeente en overige belangrijke stakeholders in overleg over de inrichting, wensen en het onderhoud van het gebied. Hiermee moet een recreatief aantrekkelijk gebied ontstaan.

Kwaliteit:
In 2019 beschikte Albrandswaard over circa 46 ha oppervlakte water (sloten en plassen). Baggeronderhoud wordt vooralsnog planmatig gedaan volgens het bestaande 10-jaren baggerplan van de gemeente Albrandswaard. De hieruit voortkomende werkzaamheden worden in een onderhoudsbestek verwerkt en uitgevoerd door een aannemer. Bij uitvoering van het baggeren speelt de Wet Natuurbescherming en beperking van overlast een belangrijke rol. Daarom vindt uitvoering plaats tussen 1 oktober en 15 maart. Het dagelijks onderhoud van de oevers en het verwijderen van riet en waterplanten wordt jaarlijks uitgevoerd door een aannemer volgens het bestek onderhoud watergangen. Ook hier speelt de Wet Natuurbescherming een belangrijke rol. Uitvoering van deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 juli. Via toezicht zorgt de gemeente ervoor dat de juiste kwaliteit wordt behaald en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken

De civiele kunstwerken in Albrandswaard bestaan uit bruggen, trappen, geluidsschermen, vlonders en visplaatsen. Bruggen vormen hiervan het grootste aandeel. Voor het beheren en onderhouden van de bruggen is in 2016 het beheerplan geupdate. Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie.

Met de huidige objectgegevens, uitgevoerde technische inspecties en de onderstaande uitgangspunten is het beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het beheerplan openbare ruimte 2020-2024 met daarin opgenomen het meerjarig vervangingsplan geeft daarnaast inzicht in de vervangingen die moeten plaatsvinden. Voor 2021 staan de bruggen in Handelstraat, wijk De Huyters en de brug bij Klaverruiter, wijk Landweg op het programma. Voor vervanging werkelijk plaatsvindt, wordt altijd eerst nog grondig gecontroleerd of dit ook werkelijk aan de orde is of dat uitstel en onderhoud mogelijk is in plaats van vervanging.

Kwaliteit:
In 2020 beschikte Albrandswaard over 97 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa
€ 7,7 miljoen. Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen:

• Veiligheid;
• Levensduur verlengend;
• Schoonhouden;
• Esthetische aspecten.

Spelen

Terug naar navigatie - Spelen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het Attractiebesluit uit te voeren en moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’. In het Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk.

Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het speelruimteplan. Hiermee is nieuw inzicht ontstaan in de locaties waar geïnvesteerd en waar vervangen moet worden en welke speellocaties mogelijk opgeheven kunnen worden. Hiermee voorkomen we dat investeringen op de verkeerde plek gedaan worden. Voor 2021 worden conform het beheerplan openbare ruimte meerdere speellocaties in de gemeente aangepakt. Ook hier geldt dat er pas vervangen wordt als dit vanuit veiligheid noodzakelijk is waarbij bij renovatie van volledige speellocaties altijd gekeken wordt of toestellen die herbruikbaar zijn eventueel te verplaatsen zijn.

Kwaliteit:

In 2020 beschikte Albrandswaard over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.3 miljoen. De gemeente dient zich te houden aan zijn wettelijke plicht voor de veiligheid van speeltoestellen dit conform het eerder genoemde Attractiebesluit. Op basis van deze wet controleren we de speeltoestellen vier keer per jaar en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is.

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

In 2016 is voor alle gemeentelijke gebouwen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van deze MOP’s is een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt.

Kwaliteit:

Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3.  
 • Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen
Omschrijving budget/krediet opmerking
Budgetten
Wegen 807.900 excl. € 775.400 kapitaallasten
Riolering 1.523.400 excl. € 540.200 kapitaallasten
Verkeersmiddelen 122.700 excl. € 72.800 kapitaallasten
Groen, waterwegen en baggeren 1.492.800 excl. € 108.600 kapitaallasten
Civiele kunstwerken 109.800
Spelen 75.800 excl. € 56.800 kapitaallasten
Straatreiniging 408.200
Straatmeubilair 35.100
Openbare verlichting 267.000 excl. € 80.500 kapitaallasten
4.842.700
Investeringen
Wegen 1.869.800
Riolering 1.163.000
Bruggen 61.500
Beschoeiingen 146.300
Speelvoorzieningen 171.600
Openbare verlichting 153.500
Ruimen gravem 31.300
3.597.000

Relevante reserves

Terug naar navigatie - Relevante reserves
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Reserve Speelruimteplan 347.700 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren 558.900 503.000 447.100 391.200 335.300 279.400
Reserve Grootonderhoud gebouwen 829.600 790.500 881.800 998.100 1.114.400 1.230.700
1.736.200 1.293.500 1.328.900 1.389.300 1.449.700 1.510.100

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
omschrijving aantal toelichting
Groen
Bomen 13.211 stuks
Natuurlijke beplanting 165.994 m2 bosplantsoen, etc.
Cultuurlijke beplanting 113.186 m2 heesters, rozen, etc.
Haag 21.463 m2
Gras 1.091.279 m2
Openbare verlichting
Lichtmasten 6.021 stuks
Armaturen 5.805 stuks
Lichtbronnen 5.805 stuks
Speelvoorzieningen
Speel- en sporttoestellen 528 stuks verspreid over 122 speelplekken en 7 schoolpleinen
Kunstmatige valondergronden 9.867 m2 waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer
Waterhuishouding
Watergang 453.407 m2
Oeverbeschoeiing 24.247 m
Natuurlijke oevers 38.882 m
Verhardingen
Asfalt 265.443 m2
Bestrating 875.235 m2
Overige verhardingen 10.689 m2
Goot 1.482 m2
Verkeer
Markeringen 2.876 m2
Verkeersborden 2.320 stuks
Verkeersteken 1.680 stuks
Civiele kunstwerken
Fiets- en voetbruggen 70 stuks
Overige kunstwerken 22 stuks trappen, vlonders, visplaatsen
Verkeersbruggen 8 stuks
Riolering
Vrijverval riolering 141 km
Drukriool 77 km
Gemalen 39 stuks
Minigemalen 224 stuks
Bergbezinkvoorzieningen 8 stuks
Kolken 11.299 stuks
Rioolput 3.536 stuks