Meerjaren balans

Met ingang van de begroting 2017 is de gemeente op basis van het BBV verplicht een meerjarenbalans op te nemen. De bedragen in deze balans betreffen de stand per 31 december.

per 31 december
Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024
Activa
Vaste activa (totaal) 72.143 75.279 73.634 71.841 69.873
* IVA
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 299 299 299 299 299
* MVA
- Investeringen met een economisch nut 58.494 58.045 55.597 53.023 50.505
- Investeringen met een maatschappelijk nut 9.925 13.567 14.423 15.248 15.832
* FVA
Kapitaalverstrekkingen aan
- deelnemingen 1.556 1.556 1.556 1.556 1.556
- gemeenschappelijke regelingen 205 205 205 205 205
Leningen aan
- overige verbonden partijen 71 44 21 10 6
Overige langlopende leningen ug 1.594 1.563 1.532 1.501 1.470
Vlottende activa 25.704 20.877 20.672 20.868 20.603
* Bouwgronden in exploitatie 7.039 3.857 3.896 3.896 3.896
* Uitzettingen gelden looptijd < 1 jaar 14.240 12.595 12.352 12.548 12.283
* Liquide middelen 336 336 336 336 336
* Overlopende activa 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089
Totaal activa 97.847 96.157 94.306 92.709 90.476
per 31 december
Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024
Passiva
Vaste passiva 93.077 88.992 84.541 80.994 76.680
* Algemene reserve 25.912 26.043 26.043 26.043 26.043
* Bestemmingsreserves 8.906 8.267 8.083 8.022 7.900
* Begrotingsresultaat -1.239 -485 -693 -603 -1.266
* Voorzieningen 7.515 7.163 7.226 7.775 8.376
* Vaste schulden looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van
- Binnenlandse banken enz. 51.983 48.004 43.882 39.757 35.627
Vlottende passiva 4.771 7.165 9.765 11.716 13.796
* Kortlopende schulden < 1 jaar 0 2.394 4.994 6.945 9.025
* Overlopende passiva 4.771 4.771 4.771 4.771 4.771
Totaal Passiva 97.847 96.157 94.306 92.709 90.476